Трет циклус (докторски студии)

Докторски студии

Студиска програма по БИОЛОГИЈА

КОНКУРС за запишување студенти на трет циклус студии - докторски студии на студиските програми на Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“ во Скопје, во академската 2021/2022 година.

(Клинете овде за ја преземете последната верзија на елаборатот за студиската програма)

Модул екологија

Научно-истражувачко подрачје: природно-математички науки (подрачје 1); Поле: Биологија(поле 102); Област: екологија (област 10205) 

Модул таксономија

Научно-истражувачко подрачје: природно-математички науки(подрачје 1); Поле: Биологија(поле 102); Област: таксономија( друго10215)

Модул биохемија и физиологија

Научно-истражувачко подрачје: природно-математички науки(подрачје 1); Поле: Биологија(поле 102); Област: биохемија и физиологија (област 10201 и 10207)

Модул молекуларна биологија

Научно-истражувачко подрачје: природно-математички науки(подрачје 1); Поле: Биологија(поле 102); Област: молекуларна биологија(област 10211)

 

2. Степен на образование (трет циклус) и вид на студиската програма

Трет циклус на студии (VIII). Докторски студии.

 

7. Услови за запишување

На студиската програма од третиот циклус докторски студии право за запишување имаат  лица  кои  ги  исполнуваат  условите  цитирани  во  член  13,  14  и  15  од  Универзитетски  гласник (година XIII, бр.245, 2. мај 2013 год.). Условите и критериумите за запишување на студентите на студии на Универзитетот „Св. Кирил  и  Методиј”  ги  пропишува  Ректоратот  на  Универзитетот  во  согласност  со  законските прописи и препораките на Министерството за образование и наука.

 

8. СТРУКТУРА НА СТУДИСКАТА ПРОГРАМА согласно правилникот за организирање докторски студии на единицата, број на предвидени предмети и стекнати кредити, како и број на кредити стекнати со изработката на докторскиот труд

Во структурната организираност на оваа студиска програма треба да бидат  задоволени одредени критериуми:

 • Во текот на студиите студентот треба да собере 180 ЕКТС кредити;
 • Бројот на кредити е 30 ЕКТС за еден семестар или 60 во текот на една година;
 • Еден кредит подразбира 30 часа работа. Остварување 60 кредити значи 1800 часови оптеретување;
 • Наставата се одвива 15 недели во семестари или триесет недели во една учебна  година.

Студиската  програма  на  докторски  студии  е  изградена  од  повеќе  компоненти кои имаат логичен редослед. Имено, таа се состои од:

1. Три  предмети  за  стекнување  генерички  знаења  и  вештини  за  истражување,  што изнесува 12 кредити (секој предмет од оваа група е вреднуван со 4 кредити). Овде припаѓаат еден предмет од групата предмети Научноистражувачка етика со примена и примери во подрачјето, еден предмет од групата предмети Методологија на научното истражување со примена и примери во подрачјето и уште еден предмет од понудената листа на други предмети од обуката за истражување, која по предлог  на  единицата  носител  на  студиските  програми,  ја  потврдува  Универзитетскиот стручен совет за докторски студии.

2. Докторските  семинари,  конференции  и  работилници  од  истражувачката  практика изнесуваат 18 кредити. Семинарот и годишната конференција се организираат за секоја академска година и се реализираат со јавна презентација. Секоја јавна презентација на семинар и годишна конференција  се  вреднува со по 2 кредити (2+2+2 – јавна презентација;  2+2+2 – годишна конференција). Работилниците за  истражувачката  практика  се организираат  во  рамките  на  студиската  програма. Секоја  работилница се вреднува со по 3 кредити (3+3).

3. Обуката  за  едукација  опфаќа  четири предмети  од  полето,  подрачјето  и  потесната  област  на истражувањето,  што  изнесува  30 кредити (7.5 EКТС за секој предмет).  Во  оваа  група  предмети  припаѓаат изборни предмети.

Активностите  поврзани  со  пријавување  и  изработка  на  докторската  дисертација опфаќаат:

 • Истражување за подготовка на тема за докторска дисертација (во II семестар) се вреднува со 14 кредити;
 • Истражување, подготвување и поднесување на пријавата на темата за докторска дисертација (во III семестар), се вреднуваат со по 28 кредити;
 • Истражување и објавување резултати (во IV семестар) се вреднуваат со 25 кредити; Истражување и објавување резултати (во V семестар) се вреднуваат со 28 кредити; Истражување и пишување на тезата (во VI семестар) се вреднуваат со 25 кредити.

Наставата на студиската програма се изведува на македонски јазик. Според потребите и афинитетот на кандидатите  одредени  делови  може  да  се  организираат  и  изведуваат  и  на англиски јазик. Литературата за настава може да биде и на некој од светските јазици.

Наставата на докторските студии се организира во два облика:

 • Групна настава, која е основен облик на докторските студии и може да се организира по сите премети. Најмалата  бројка  на  студенти  за  кои  треба  да  се  организира  групна  настава  е  5 кандидати. 
 • Поединечна настава (менторска) која се одржува во вид на консултации. Најмалата  бројка  на  студенти  за  која  треба  да  се  организира поединечна настава е 1 кандидат.

Во реализација на наставата на докторските студии може да учествуваат и лица од други школи за докторски студии, факултети, институции и други Универзитети од земјата и странство,  под  услови  утврдени  со  Закон,  Статутот  и  Правилникот  на Универзитетот „Св. Кирил и Методиј”.  

  

Распределба на предметите и кредити по години

Наставата на третиот циклус е организирана во тригодишен курикулум кој се одвива низ шест семестри.

I година: основни (генерички) предмети  (12 кредити), семинари  (4 кредити), работење на докторската теза (14 кредити), предмети од подрачјето, предмети од полето на истражување, специфични предмети од потесната област на истражувањето (30 кредити);

II година: научноистражувачка работа изработка на докторската дисертација  подготвување на  темата,  поднесување  пријава  за  темата  за  докторската  дисертација,  истражување  и објавување резултати (53 кредити), учество во публикации на научен труд, докторски  семинар  со  презентација  на  извештај,  годишна  конференција  (4  кредити)  и работилница за истражувачка практика (3 кредити);

III година: научноистражувачка работа (истржување  и  објавување  резултати,  пишување  на тезата (53 кредити), научна активност (докторски семинар со презентација на извештај, годишна конференција (4 кредити) и работилница за истражувачка практика (3 кредити).  Според  својата  структура,  докторските  студии  по  биологија  се  прилагодени според Европскиот Кредит Трансфер Систем за еквиваленција на испити односно кредити, со што се создаваат услови за мобилност на студентите запишани на третиот циклус студии

 

9. Структура на студиската програма по биологија (важи за сите модули)

Предмет

В

П

Л

К

1. семестар

1. Научно-истражувачка етика со примена и примери во подрачјето (предмет за стекнување генерички знаења)

60

30

30

4

2. Методологија на научно-истражувачка работа со примена и примена во подрачјето (предмет за стекнување генерички знаења)

60

30

30

4

3. Задолжителен стручен  предмет од полето и областа на истражување

90

90

45

7,5

4. Изборен стручен  предмет од полето и областа на истражување

90

90

45

7,5

5. Изборен стручен  предмет од полето и областа на истражување

90

90

45

7,5

Вкупно

 

 

 

30.5

2. семестар

1. Изборен предмет од универзитетската листа на предмети (за стекнување генерички знаења)

60

30

30

4

2. Задолжителен стручен предмет од полето и областа на истражување

90

45

45

7,5

Докторски семинар со презентација

/

/

/

2

Истражување за подготовка на тема за докторска дисертација

/

/

/

14

Годишна конференција со презентација на извештај

/

/

/

2

Вкупно

 

 

 

29.5

3. семестар

Подготовка и пријавување на тема за докторската дисертација и истражување

/

/

/

28

Докторски семинар со презентација на извештај

/

/

/

2

Вкупно

 

 

 

30

4.семестар

Истражување и објавување резултати

/

/

/

25

Работилница за истражувачка практика 

/

/

/

3

Годишна конференција со презентација на извештај

/

/

/

2

Вкупно

 

 

 

30

5.семестар

Истражување и објавување резултати 

/

/

/

28

Докторски семинар со презентација на извештај

/

/

/

2

Вкупно

 

 

 

30

6.семестар

Истражување и пишување на тезата

/

/

/

25

Работилница за истражувачка практика 

/

/

/

3

Годишна конференција со презентација на извештај

/

/

/

2

Вкупно

 

 

 

30

 

11.5  Организација на наставата на третиот циклус е следна:

Основни (генерички) предмети (12 ЕКТС); Предмети од подрачјето, предмети од полето на истражување, специфични предмети од потесната област на истражување (30 ЕКТС); Научноистражувачка активност (120 ЕКТС); Учество на семинари, работилници, конгреси, пишување извештаи во текот на три години (18 ЕКТС).

 

Табела 3. Листа на изборни предмети од Универзитетската листа на предмети за стекнување на генерички знаења, важи за сите модули (се одбира еден предмет, Прилог 3.2):

Листа на предмети од Универзитетската слободна листа на изборни предмети за сите студиски програми од трет циклус на Институтот за биологија

Код

Предмет

Предавач

ЕКТС

ББ1101

ОСНОВИ НА ТАКСОНОМИЈА НА ВАСКУЛАРНИ РАСТЕНИЈА

Акад. д-р Владо Матевски, проф. д-р. Митко Костадиновски, доц. д-р Рената Ќуштеревска

4

ББ1102

Палеолимнологија

Проф. д-р Светислав Крстиќ

4

ББ1103

ЕКОЛОГИЈА НА ШУМСКИ ЕКОСИСТЕМИ

Проф. д-р Љупчо Меловски

4

ББ1104

ЕКОЛОГИЈА НА ТРЕВЕСТИ ЕКОСИСТЕМИ

Проф. д-р. Славчо Христовски

4

ББ1106

МЕТАБОЛИЧКИ ИНЖЕНЕРИНГ НА РАСТЕНИЈА

Проф. д-р Соња Гаџовска Симиќ, Проф. д-р Ленка Цветановска, Доц. д-р Оливер Тушевски

4

ББ1107

Габите на Македонија

Проф. д-р Митко Караделев, Доц. д-р Катерина Русевска

4

ББ1108

Форензичка физиологија-хематологија

Проф. д-р Ицко К. Ѓоргоски, Проф. д-р. Митко Младенов, Доц. д-р Никола Хаџи-Петрушев

4

ББ1109

ФИЗИОЛОГИЈА И БИОФИЗИКА НА ЈОНСКИ КАНАЛИ

Проф. д-р Ицко К. Ѓоргоски, Проф. д-р. Митко Младенов, Доц. д-р Никола Хаџи-Петрушев

4

ББ1110

ЕКОТОКСИКОЛОГИЈА

Проф. д-р. Сузана Диневска –Ќовкаровска Проф д-р Биљана Миова

4

ББ1111

МОЛЕКУЛАРНА И ИНТЕГРАТИВНА ФИЗИОЛОГИЈА

Проф. д-р. Сузана Диневска –Ќовкаровска, Доц д-р Биљана Миова

4

ББ1112

Експериментален протокол: работа со анимални моделиво биомедицински истражувања

Проф. Д-р Јасмина Димитрова - Шумковска

4

ББ1113

Физиологија на инфламаторните процеси

Проф. д-р Ицко К. Ѓоргоски, Проф. д-р. Митко Младенов, Доц. д-р Никола Хаџи-Петрушев

4

ББ1114

ОДБРАНИ ПОГЛАВЈА ОД МИКРОАНАТОМИЈА

Проф. д-р. Милица Ристовска, доц. д-р.Катерина Ребок

4

ББ1115

ПАРАЗИТОЛОГИЈА

Проф. д-р Стое Смиљков

4

ББ1116

ФОРЕНЗИЧКА ЕНТОМОЛОГИЈА               

Доц. д-р Валентина Славевска Стаменковиќ

4

ББ1117

Анализа на податоци во екологијата

Доц. д-р Александра Цветковска-Ѓорѓиевска

4

ББ1118

Урбани екосистеми

Проф. д-р Дана Прелиќ

4

ББ1119

Примена на микроорганизми во третманот на отпадни води

Проф. д-р.Проф. Д-р Џоко Кунгуловски

4

ББ1120

Микробна физиологија

Проф. д-р. Наталија Атанасова-Панчевска

4

ББ1121

Одбрани поглавја од цитогенетика

Проф. д-р  Гордана Димеска

4

ББ1122

Молекуларна генетика и геномика

Проф. д-р Сашо Панов

4

ББ1123

ГЕНСКИ МУТАЦИИ КАЈ ВРОДЕНИ И НАСЛЕДНИ БОЛЕСТИ

Проф. д-р Мирјана Кочова, Доц. д-р Елена Шукарова

 

4

ББ1124

МОЛЕКУЛАРНА ДИЈАГНОСТИКА СО НОВИТЕ СЕКВЕНЦИОНИРАЧКИ ТЕХНОЛОГИИ

Проф. Дијана Плашевска

4

 

ПРЕДМЕТИ ОД ПОДРАЧЈЕТО, ПОЛЕТО ИЛИ ОБЛАСТА НА ИСТРАЖУВАЊЕ

Оваа  група  предмети  ги  опфаќаат  предметите  со  чија  помош  кандидатот ќе дојде  до  одредени сознанија и знаења за решавање проблеми од потесните области на биологијата. Тесно специјализирани знаења се стекнуваат со сопствено следење, проучување на пристапната  литература во таа област, соработка  со менторот и креативна  работа  на  предметите  по  избор  и  интерес на кандидатот, а кои се совпаѓаат со областа од која е предложена докторската теза. 

 

Табела 4. Листа на задолжителни  стручни предмети од подрачјето, полето или областа на истражување, важи за сите модули  (се одбираат два предмети, Прилог 3.3):

Листа на задолжителни стручни предмети за сите студиски програми од трет циклус на Институтот за биологија\

Код

Предмет

Предавач

ЕКТС

ББ2101

ДИВЕРЗИТЕТ, ВАЛОРИЗАЦИЈА И ЗАШТИТА НА ВЕГЕТАЦИЈАТА НА МАКЕДОНИЈА

Акад. д-р Владо Матевски, проф. д-р. Митко Костадиновски, доц. д-р Рената Ќуштеревска

7,5

ББ2102

Флора на Република Македонија (диверзитет, реликтност, ендемизам, валоризација, заштита)

Проф. д-р. Владо Матевски

7,5

ББ2103

Систематика на определена група организми – дијатомеи

Проф. д-р Светислав Крстиќ

7,5

ББ2104

ЕКОЛОШКИ МОНИТОРИНГ НА ВОДИ

Проф. д-р. Златко Левков

7,5

ББ2105

ВРЕДНУВАЊЕ НА ЕКОСИСТЕМСКИТЕ УСЛУГИ

Проф. д-р Љупчо Меловски

7,5

ББ2106

ЕКОЛОГИЈА НА ЕКСТРЕМНИ СТАНИШТА

Проф. д-р. Славчо Христовски

7,5

ББ2107

РАСТИТЕЛНА БИОХЕМИЈА

Проф. д-р Соња Гаџовска Симиќ, Проф. д-р Ленка Цветановска, Доц. д-р Оливер Тушевски

7,5

ББ2108

РАСТИТЕЛНА ФИЗИОЛОГИЈА

Проф. д-р Соња Гаџовска Симиќ, Проф. д-р Ленка Цветановска, Доц. д-р Оливер Тушевски

7,5

ББ2109

Одбрани поглавја од микологија

Проф. д-р Митко Караделев, Доц. д-р Катерина Русевска

7,5

ББ2110

Одбрани поглавја од физиологија

Проф. д-р Ицко К. Ѓоргоски, Проф. д-р. Митко Младенов, Доц. д-р Никола Хаџи-Петрушев

7,5

ББ2111

ЕНДОКРИНА  РЕГУЛАЦИЈА

Проф. д-р. Сузана Диневска –Ќовкаровска, Проф д-р Биљана Миова

7,5

ББ2112

ЕНЗИМОЛОГИЈА

Проф. д-р. Сузана Диневска –Ќовкаровска, Доц д-р Биљана Миова

7,5

ББ2113

ИНТЕГРАЦИЈА НА МЕТАБОЛИЗМОТ

Проф. Д-р Јасмина Димитрова - Шумковска

7,5

ББ2114

Редокс сигнализација и антиоксиданти

Проф. д-р Ицко К. Ѓоргоски, Проф. д-р. Митко Младенов, Доц. д-р Никола Хаџи-Петрушев

7,5

ББ2115

ХИСТОПАТОЛОШКИ БИОМАРКЕРИ               

Проф. д-р Маја Јорданова

7,5

ББ2116

ОДБРАНИ ПОГЛАВЈА ОД ФУНКЦИОНАЛНА ХИСТОЛОГИЈА

Доц. д-р Катерина Ребок

7,5

ББ2117

ПРИНЦИПИ И МЕТОДИ ЗА ИЗРАБОТКА НА ПЛАНОВИ ЗА УПРАВУВАЊЕ НА ЗАШТИТЕНИ ПОДРАЧЈА

Проф. д-р Бранко Мицевски

7,5

ББ2118

БИОЛОГИЈА НА ВОДНИ БЕЗРБЕТНИЦИ

Проф. д-р Стое Смиљков

7,5

ББ2119

АНАЛИЗА И ВАЛОРИЗАЦИЈА НА БЕЗРБЕТНАТА ФАУНА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Доц. д-р Валентина Славевска Стаменковиќ, доц. д-р Александра Цветковска-Ѓорѓиевска, проф. д-р Стое Смиљков, проф. д-р Дана Прелиќ

7,5

ББ2120

ИХТИОЛОГИЈА

Вон. проф. д-р Милица Ристовска

7,5

ББ2121

Екологија на почвена фауна

Проф. д-р Дана Прелиќ, Доц. д-р Александра Цветковска-Ѓорѓиевска

7,5

ББ2122

Индустриска микробиологија

Проф. д-р.Проф. Д-р Џоко Кунгуловски

7,5

ББ2123

Биологија на микроорганизми

Проф. д-р. Наталија Атанасова-Панчевска

7,5

ББ2124

РАСТИТЕЛНИ ГЕНОМИ-

ОРГАНИЗАЦИЈА, ФУНКЦИЈА И МЕХАНИЗМИ НА ЕВОЛУЦИЈА

Проф. д-р  Гордана Димеска

7,5

ББ2125

Методи во молекуларната биологија

Проф. д-р Сашо Панов

7,5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Табела 5. Листа на изборни стручни предмети од подрачјето, полето или областа на истражување, важи за сите модули  (се одбираат два предмети, Прилог 3.4):

Листа на изборни стручни предмети за сите студиски програми од трет циклус на Институтот за биологија

Код

Предмет

Предавач

ЕКТС

ББ3101

ПРИМЕНА НА СОФТВЕРСКИ ПАКЕТИ ВО ФИТОЦЕНОЛОГИЈАТА

Акад. д-р Владо Матевски, проф. д-р. Митко Костадиновски, доц. д-р Рената Ќуштеревска

7,5

ББ3102

Систематика на определена група организми – цијанобактерии

Проф. д-р Светислав Крстиќ

7,5

ББ3103

КЛИМАТСКИ ПРОМЕНИ ВО ТЕКОТ НА КВАРТЕРНИОТ ПЕРИОД

Проф. д-р. Златко Левков

7,5

ББ3104

МОЛЕКУЛАРНА БИОЛОГИЈА НА РАСТЕНИЈА

Проф. д-р Соња Гаџовска Симиќ, Проф. д-р Ленка Цветановска, Доц. д-р Оливер Тушевски

7,5

ББ3105

Екологија на габи

Проф. д-р Митко Караделев, Доц. д-р Катерина Русевска

7,5

ББ3106

Одбрани поглавја од имунологија

Проф. д-р Ицко К. Ѓоргоски, Проф. д-р. Митко Младенов, Доц. д-р Никола Хаџи-Петрушев

7,5

ББ3107

ФИЗИОЛОГИЈА НА СИГНАЛНИ МОЛЕКУЛИ

Проф. д-р Ицко К. Ѓоргоски, Проф. д-р. Митко Младенов, Доц. д-р Никола Хаџи-Петрушев

7,5

ББ3108

ФИЗИОЛОШКИ МЕХАНИЗМИ НА СТРЕС И АДАПТАЦИЈА

Проф. д-р Биљана Миова, Проф. д-р. Сузана Диневска –Ќовкаровска

7,5

ББ3109

МЕТАБОЛИЧКА  РЕГУЛАЦИЈА

Проф. д-р. Сузана Диневска –Ќовкаровска, Проф. д-р Биљана Миова

7,5

ББ3110

БИОХЕМИСКО ПАТОЛОШКИ АСПЕКТИ НА ОРГАНСКИТЕ СИСТЕМИ

Проф. Д-р Јасмина Димитрова - Шумковска

7,5

ББ3111

ФИЗИОЛОГИЈА НА РИБИ

Проф. д-р Маја Јорданова

7,5

ББ3112

ОДБРАНИ ПОГЛАВЈА ОД АНИМАЛНА ХИСТОПАТОЛОГИЈА

Доц. д-р Катерина Ребок

7,5

ББ3113

ПРИНЦИПИ И МЕТОДИ ЗА ИЗРАБОТКА НА СТУДИИ ЗА ОЦЕНКА НА ВЛИЈАНИЈА ВРЗ ЖИВОТНАТА СРЕДИНА

Проф. д-р Бранко Мицевски

7,5

ББ3114

МАКРОИНВЕРТЕБРАТИ И НИВНА ПРИМЕНА ВО МОНИТОРИНГ СТУДИИ

Проф. д-р Стое Смиљков

7,5

ББ3115

ЕКОЛОГИЈА НА КОПНЕНИ ВОДИ

Доц. д-р Валентина Славевска Стаменковиќ, Вон. проф. д-р Милица Ристовска

7,5

ББ3116

БИОЛОГИЈА НА РАЗВИТОК

Проф. д-р.Милица Ристовска, доц. д-р Валентина Славевска-Стаменковиќ, доц. д-р Катерина Ребок, доц. д-р Александра Цветковска-Ѓеоргиевска

7,5

ББ3117

Микробна биотехнологија

Проф. д-р.Проф. Д-р Џоко Кунгуловски

7,5

ББ3118

Микробна екологија

Проф. д-р. Наталија Атанасова-Панчевска

7,5

ББ3119

ЕФЕКТИ ОД ГЕНОТОКСИЧНИ АГЕНСИ

Проф. д-р  Гордана Димеска

7,5

ББ3120

Молекуларна генетика на неоплазмите

Проф. д-р Сашо Панов

7,5

ББ3121

IN VITRO МОДЕЛИ НА РАСТИТЕЛНИ КЛЕТКИ И ТКИВА

Проф. д-р Соња Гаџовска Симиќ, Проф. д-р Ленка Цветановска, Доц. д-р Оливер Тушевски

7,5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Предметните  програми,  со  нацрт-содржините,  оптоварувањето  на  студентите, кредитните поени за соодветниот предмет со образложение, облиците на настава и начините на проверка на знаење, пописот на литературата, начинот на следење на квалитетот и успешноста на  реализацијата  на  предметот  и  ангажираните  наставници  се  дадени  во  Прилог  4. Ангажманот на наставниот кадар ќе се менува соодветно на барањата за одредени предметни програми  од  страна  на  студентите  и  на  компетентноста  на  наставниот  кадар,  на  предлог  на Советот на студиската програма.

 

Начин на избор на предмети

Во рамките на сите модули студентите запишуваат

 1. Еден предмет од листата на задолжителни предмети за стекнување генерички знаења (Табела 1)
 2. Еден предмет од листа на задолжителни предмети од Институтот за биологија за стекнување генерички знаења и вештини за истражување (Табела 2 и Прилог 3.1).
 3. Еден предмет од листата на акредитирани предмети од општиот список на изборни предмети на студиите по биологија и/или од единиците на УКИМ (Табела 3 и Прилог 3.2). 
 4. Два предмети на сите модули студентите запишуваат од листата на задолжителни стручни предмети од подрачјето, полето или областа на истражување од Институтот за биологија (Табела 4 и Прилог 3.3). 
 5. Два предмети на сите модули студентите запишуваат од листата на изборни стручни предмети од подрачјето, полето или областа на истражување од Институтот за биологија (Табела 5 и Прилог 3.4). 

Студентите запишани на докторската студиска програма по биологија имаат можност да бираат еден предмет (од подрачјето, полето или областа на истражување) со дозвола на Советот на докторската школа од листите на акредитираните студиски програми за докторски студии на УКИМ.

 

Дополнителни инфомации при избор на предмети

 • Изборот на стручните предмети се прави во договор со согласниот потенцијален ментор на кандидатот.
 • Секој кандидат мора да има избрано стручни предмети така што ќе има минимум 3 (тројца) различни наставници на предметите.
 • Еден студент на докторски студии кај еден наставник може да слуша и да полага најмногу два стручни предмети.
 • Еден наставник може да држи настава на најмногу три предмети на една студиска програма. Во случај некој предмет да биде поделен на два или повеќе наставници, таквиот предмет пропорционално се пресметува во квотата на секој наставник.

 

18. Список на професори од Институтот за биологија кои се во фаза на реакредитација или прва акредитација за ментор:  Академик д-р Владо Матевски, реакредитација; Проф. д-р Љупчо Меловски, реакредитација; Проф. д-р Џоко Кунгуловски, реакредитација; Проф. д-р Ицко Ѓоргоски, реакредитација; Проф. д-р Митко Караделев, реакредитација; Проф. д-р Светислав Крстиќ, реакредитација; Проф. д-р Сузана Диневска-Ќовкаровска, реакредитација; Проф. д-р Дана Прелиќ, реакредитација; Проф. д-р Маја Јорданова, реакредитација; Проф. д-р Сашо Панов, реакредитација; Проф. д-р Златко Левков, реакредитација; Проф. д-р Соња Гаџовска-Симиќ, реакредитација; Проф. д-р Митко Младенов, реакредитација; Проф. д-р Славчо Христовски, реакредитација; Проф. д-р Милица Ристовска, реакредитација; Проф. д-р Јасмина Димитрова-Шумковска , реакредитација; Проф. д-р Билјана Миова, реакредитација; Проф. д-р Ленка Цветановска, валидна акредитација; Проф. д-р Наталија Атанaсова-Панчевска, прва акредитација за ментор.

 

24. Науч назив со кој се стекнува студентот по завршување на студиската програма

Модул екологија

Стручен назив: Доктор по биолошки науки (екологија); Кратенка: Д-р биол. науки (екол.)

Стручен назив на англиски: PhD in Biological Sciences (Ecology); Кратенка на англиски: PhD Biol. Sci. (Ecol.)

 

Модул таксономија

Стручен назив: Доктор по биолошки науки (таксономија); Кратенка: Д-р биол. науки (таксон.)

Стручен назив на англиски: PhD in Biological Sciences (Taxonomy); Кратенка на англиски: PhD Biol. Sci. (Taxon.)

 

Модул биохемија и физиологија

Стручен назив: Доктор по биолошки науки (биохемија - физиологија); Кратенка: Д-р биол. науки (биохем. - физиол.)

Стручен назив на англиски: PhD in Biological Sciences  (Biochemistry-Physiology); Кратенка на англиски: PhD Biol. Sci. (Biochem.- Physiol.)

 

Модул

Документи

© 2022. Институт за биологија, ПМФ, УКИМ, Скопје.