Трет циклус (докторски студии)

Докторски студии

Студиска програма по БИОЛОГИЈА

(Клинете овде за ја преземете последната верзија на елаборатот за студиската програма)

Модул:

 • екологија
 • таксономија
 • биохемија и физиологија
 • молекуларна биологија

 

Години и семестри на траење на студиската програма

Студиите траат три години т.е. 6 (шест) семестри.

 

ЕКТС кредити со кои се стекнува студентот

Студиите овозможуваат стекнување на минимум 180 ЕКТС кредити.

 

Начин на финансирање 

Кандидатите се запишуваат како редовни студенти со самофинансирање на студиите на Институтот за биологија. Школарината изнесува 5000€ (во денарска противредност според средниот девизен курс на НБРМ). Во вкупниот износ е вклучена и одбраната на докторската дисертација.

 

Услови за запишување

На студиската програма од третиот циклус докторски студии право за запишување имаат лица кои ги исполнуваат условите цитирани во член 13, 14 и 15 од Универзитетски гласник (година XIII, бр.245, 2. мај 2013 год.). Условите и критериумите за запишување на студентите на студии на Универзитетот „Св. Кирил и Методиј” ги пропишува Ректоратот на Универзитетот во согласност со законските прописи и препораките на Министерството за образование и наука.

 

СТРУКТУРА НА СТУДИСКАТА ПРОГРАМА согласно правилникот за организирање докторски студии на единицата, број на предвидени предмети и стекнати кредити, како и број на кредити стекнати со изработката на докторскиот труд

Во структурната организираност на оваа студиска програма треба да бидат  задоволени одредени критериуми:

 • Во текот на студиите студентот треба да собере 180 ЕКТС кредити;
 • Бројот на кредити е 30 ЕКТС за еден семестар или 60 во текот на една година;
 • Еден кредит подразбира 30 часа работа. Остварување 60 кредити значи 1800 часови оптеретување;
 • Наставата се одвива 15 недели во семестари или триесет недели во една учебна  година.

Студиската  програма  на  докторски  студии  е  изградена  од  повеќе  компоненти кои имаат логичен редослед. Имено, таа се состои од:

 1. Три  предмети  за  стекнување  генерички  знаења  и  вештини  за  истражување,  што изнесува 12 кредити (секој предмет од оваа група е вреднуван со 4 кредити). Овде припаѓаат еден предмет од групата предмети Научноистражувачка етика со примена и примери во подрачјето, еден предмет од групата предмети Методологија на научното истражување со примена и примери во подрачјето и уште еден предмет од понудената листа на други предмети од обуката за истражување, која по предлог  на  единицата  носител  на  студиските  програми,  ја  потврдува  Универзитетскиот стручен совет за докторски студии.
 2. Докторските  семинари,  конференции  и  работилници  од  истражувачката  практика изнесуваат 18 кредити. Семинарот и годишната конференција се организираат за секоја академска година и се реализираат со јавна презентација. Секоја јавна презентација на семинар и годишна конференција  се  вреднува со по 2 кредити (2+2+2 – јавна презентација;  2+2+2 – годишна конференција). Работилниците за  истражувачката  практика  се организираат  во  рамките  на  студиската  програма. Секоја  работилница се вреднува со по 3 кредити (3+3).
 3. Обуката  за  едукација  опфаќа  четири предмети  од  полето,  подрачјето  и  потесната  област  на истражувањето,  што  изнесува  30 кредити (9+9 кредити и 6+6 кредити).  Во  оваа  група  предмети  припаѓаат изборни предмети.

 Активностите  поврзани  со  пријавување  и  изработка  на  докторската  дисертација опфаќаат:

 • Истражување за подготовка на тема за докторска дисертација (во II семестар) се вреднува со 14 кредити;
 • Истражување, подготвување и поднесување на пријавата на темата за докторска дисертација (во III семестар), се вреднуваат со по 28 кредити;
 • Истражување и објавување резултати (во IV семестар) се вреднуваат со 25 кредити; Истражување и објавување резултати (во V семестар) се вреднуваат со 28 кредити; Истражување и пишување на тезата (во VI семестар) се вреднуваат со 25 кредити.

Наставата на студиската програма се изведува на македонски јазик. Според потребите и афинитетот на кандидатите  одредени  делови  може  да  се  организираат  и  изведуваат  и  на англиски јазик. Литературата за настава може да биде и на некој од светските јазици.

Наставата на докторските студии се организира во два облика:

 • Групна настава, која е основен облик на докторските студии и може да се организира по сите премети. Најмалата  бројка  на  студенти  за  кои  треба  да  се  организира  групна  настава  е  5 кандидати. 
 • Поединечна настава (менторска) која се одржува во вид на консултации. Најмалата  бројка  на  студенти  за  која  треба  да  се  организира поединечна настава е 1 кандидат.

Во реализација на наставата на докторските студии може да учествуваат и лица од други школи за докторски студии, факултети, институции и други Универзитети од земјата и странство,  под  услови  утврдени  со  Закон,  Статутот  и  Правилникот  на Универзитетот „Св. Кирил и Методиј”. 

 

Распределба на предметите и кредити по години

Наставата на третиот циклус е организирана во тригодишен курикулум кој се одвива низ шест семестри.

I година: основни (генерички) предмети (12 кредити), семинари (4 кредити), работење на докторската теза (14 кредити), предмети од подрачјето, предмети од полето на истражување, специфични предмети од потесната област на истражувањето (30 кредити);

II година: научноистражувачка работа изработка на докторската дисертација подготвување на темата, поднесување пријава за темата за докторската дисертација,  истражување и објавување резултати (53 кредити), учество во публикации на научен труд, докторски семинар со презентација на извештај, годишна конференција (4 кредити) и работилница за истражувачка практика (3 кредити);

III година: научноистражувачка работа (истражување и објавување резултати, пишување на тезата (53 кредити), научна активност (докторски семинар со презентација на извештај, годишна конференција (4 кредити) и работилница за истражувачка практика (3 кредити). Според својата структура, докторските студии по биологија се прилагодени според Европскиот Кредит Трансфер Систем за еквиваленција на испити односно кредити, со што се создаваат услови за мобилност на студентите запишани на третиот циклус студии.

 

Структура на студиската програма по биологија (важи за сите модули) 

Предмет

В

П

Л

Кредити

1. семестар

Научно-истражувачка етика - со примена и примери во подрачјето (предмет за стекнување генерички знаења од листата задолжителни предмети за стекнување генерички знаења) БВ9101

60

30

30

4

Методологија на научноистражувачка работа - со примена     и примери во  подрачјето  (предмет за стекнување генерички знаења од листата изборни предмети за стекнување генерички знаења) БВ9102 

60

30

30

4

Задолжителен предмет - од полето и областа на истражување 

90

45

45

9

Изборен предмет - од полето и областа на истражување 

60

30

30

6

Истражување - за подготовка на тема за докторска дисертација 

/

/

/

7

Вкупно

 

 

 

30

2. семестар

Изборен предмет - од универзитетската листа на предмети за стекнување генерички знаења

30

30

0

4

Задолжителен предмет - од полето и областа на истражување БВ9101

90

45

45

9

Изборен предмет - од  полето и областа на истражување БВ9102

60

30

30

6

Докторски семинар со презентација

/

/

/

2

Истражување - за подготовка на тема за докторска дисертација

/

/

/

7

Годишна конференција со презентација на извештај

/

/

/

2

Вкупно

 

 

 

30

3. семестар

Подготовка и пријавување - на тема за докторската дисертација и истражување

/

/

/

28

Докторски семинар со презентација на извештај

/

/

/

2

Вкупно

 

 

 

30

4. семестар

Истражување и објавување резултати

/

/

/

25

Работилница за истражувачка практика 

/

/

/

3

Годишна конференција со презентација на извештај

/

/

/

2

Вкупно

 

 

 

30

5. семестар

Истражување и објавување резултати 

/

/

/

28

Докторски семинар со презентација на извештај

/

/

/

2

Вкупно

 

 

 

30

6. семестар

Истражување и пишување на тезата

/

/

/

25

Работилница за истражувачка практика 

/

/

/

3

Годишна конференција со презентација на извештај

/

/

/

2

Вкупно

 

 

 

30

 

Организација на наставата на третиот циклус

 • Основни (генерички) предмети (12 ЕКТС);
 • Предмети од подрачјето, предмети од полето на истражување, специфични предмети од потесната област на истражување (30 ЕКТС);
 • Научноистражувачка активност (120 ЕКТС);
 • Учество на семинари, работилници, конгреси, пишување извештаи во текот на три години (18 ЕКТС).

  

ОСНОВНИ ОПШТИ ПРЕДМЕТИ (за стекнување општи генерички знаења)

Листа на задолжителни предмети од групата предмети за стекнување генерички знаења и вештини за истражување - (важи за сите модули):

Код 

Предмет

Наставник

ЕКТС

ББ111234500 

Научноистражувачка етика со примена и примери во подрачјето на биолошките науки

30% општ дел наставник од Универзитетската листа, 70% специјален дел – група наставници од Институтот за биологија

 

4


Листа на изборни предмети од Институтот за биологија за стекнување генерички знаења и вештини за истрaжување - (важи за сите модули):

Код 

Предмет

Наставник

ЕКТС

ББ211234501

Методологија на научноистражувачката работа со примена и   примери во подрачјето цитологија и хистологија

30% општ дел наставник од Универзитетската листа, 70% специјален дел - наставници проф. д-р. Маја Јорданова, доц. д-р Катерина Ребок

 

4

ББ211234502

Методологија на научноистражувачката работа со примена и  примери во подрачјето на молекуларна биологија и генетика

30% општ дел наставник од Универзитетската листа, 70 % специјален дел - наставници проф. д-р Сашо Панов,  проф. д-р Гордана Димеска 

4

ББ211234503

Методологија на научноистражувачката работа со примена и  примери во подрачјето на физиологија и биохемија

30% општ дел наставник од Универзитетската листа, 70 % специјален дел - наставници од Институтот за биологија 

4

ББ211234504

Методологија на научноистражувачката работа со примена и  примери во подрачјето на екологија

30% општ дел наставник од Универзитетската листа, 70 % специјален дел - наставници од Институтот за биологија 

4

ББ211234505

Методологија на научноистражувачката работа со примена и  примери во подрачјето на биосистематика и таксономија

30% општ дел наставник од Универзитетската листа, 70 % специјален дел - наставници од Институтот за биологија

4

ББ211234506

Методологија на научноистражувачката работа со примена и  примери во подрачјето микробиологија и микробна биотехнологија

30% општ дел наставник од Универзитетската листа, 70 % специјален дел - наставници од Институтот за биологија

4

 

ПРЕДМЕТИ ОД ПОДРАЧЈЕТО, ПОЛЕТО ИЛИ ОБЛАСТА НА ИСТРАЖУВАЊЕ

Листа на задолжителни предмети од подрачјето, полето или областа на истражување (важи за сите модули):

Код

Предмет

ЕКТС

ББ1201

ЕКОЛОГИЈА НА ЕКСТРЕМНИ СТАНИШТА

9

ББ1202

ВРЕДНУВАЊЕ НА ЕКОСИСТЕМСКИТЕ УСЛУГИ

9

ББ1203

УРБАНИ ЕКОСИСТЕМИ

9

ББ1204

ФЛОРА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА (ДИВЕРЗИТЕТ, РЕЛИКТНОСТ, ЕНДЕМИЗАМ, ВАЛОРИЗАЦИЈА, ЗАШТИТА)

9

ББ1205

БИОЛОГИЈА НА СИНОЗЕЛЕНИ АЛГИ (Cyanobacteria)

9

ББ1206

ЕКОЛОШКИ МОНИТОРИНГ НА ВОДИ

9

ББ1207

МИКРОБНА БИОТЕХНОЛОГИЈА

9

ББ1208

БИОЛОГИЈА НА МИКРООРГАНИЗМИ

9

ББ1209

МАКРОИНВЕРТЕБРАТИ И НИВНА ПРИМЕНА ВО МОНИТОРИНГ СТУДИИ

9

ББ1210

БИОЛОГИЈА НА ВОДНИ БЕЗРБЕТНИЦИ

9

ББ1211

ИХТИОЛОГИЈА

9

ББ1212

ФУНКЦИОНАЛНА ХИСТОЛОГИЈА

9

ББ1213

ХИСТОПАТОЛОШКИ БИОМАРКЕРИ

9

ББ1214

МОЛЕКУЛАРНА БИОЛОГИЈА И ГЕНЕТИКА

9

ББ1215

ОДБРАНИ ПОГЛАВЈА ОД ФИЗИОЛОГИЈА И БИОХЕМИЈА

9

ББ1216

ЕНЗИМОЛОГИЈА

9

ББ1217

ЕНДОКРИНА  РЕГУЛАЦИЈА

9

ББ1218

ФИЗИОЛОГИЈА НА СИГНАЛНИ МОЛЕКУЛИ

9

ББ1219

АЛКАЛОИДИ: БИОХЕМИЈА, ЕКОЛОГИЈА И МЕДИЦИНСКА АПЛИКАЦИЈА

9

ББ1220

МИКРОПРОПАГАЦИЈА НА ГЕНЕТСКИ ТРАНСФОРМИРАНИ РАСТЕНИЈА

9

ББ1221

РАСТИТЕЛНИ ГЕНОМИ-ОРГАНИЗАЦИЈА, ФУНКЦИЈА И МЕХАНИЗМИ НА ЕВОЛУЦИЈА

9

ББ1222

БИОХЕМИСКО ПАТОЛОШКИ АСПЕКТИ НА ОРГАНСКИТЕ СИСТЕМИ

9

 

Листа на изборни предмети од подрачјето, полето или областа на истражување (важи за сите модули):

Код

Предмет

ЕКТС

ББ2201

ЕКОЛОГИЈА НА ТРЕВЕСТИ ЕКОСИСТЕМИ

6

ББ2202

ЕКОЛОГИЈА НА ШУМСКИТЕ ЕКОСИСТЕМИ

6

ББ2203

ЕКОЛОГИЈА НА ПОЧВЕНАТА ФАУНА

6

ББ2204

ПРИМЕНЕТА АЛГОЛОГИЈА

6

ББ2205

СИСТЕМАТИКА И ФИЛОГЕНИЈА НА АЛГИ

6

ББ2206

МИКРОБНА ЕКОЛОГИЈА

6

ББ2207

ИНДУСТРИСКА МИКРОБИОЛОГИЈА

6

ББ2208

ФОРЕНЗИЧКА ЕНТОМОЛОГИЈА

6

ББ2209

ДИВЕРЗИТЕТ НА МАКРОИНВЕРТЕБРАТИ ВО РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

6

ББ2210

ОДБРАНИ ПОГЛАВЈА ОД ОНТОГЕНИЈА НА ‘РБЕТНИЦИТЕ

6

ББ2211

ХИСТОПАТОЛОГИЈА НА РИБИ

6

ББ2212

ФИЗИОЛОГИЈА НА РИБИ

6

ББ2213

МОЛЕКУЛАРНА ГЕНЕТИКА НА НЕОПЛАЗМИТЕ

6

ББ2214

ОДБРАНИ ПОГЛАВЈА ОД ИМУНОЛОГИЈА

6

ББ2215

СТРЕС И КЛЕТОЧЕН ОДГОВОР КАЈ ЖИВОТНИТЕ

6

ББ2216

МЕТАБОЛИЧКА  РЕГУЛАЦИЈА

6

ББ2217

ФИЗИОЛОГИЈА И БИОФИЗИКА НА ЈОНСКИ КАНАЛИ

6

ББ2218

ФИТОХЕМИСКИ РЕЧНИК: БИОАКТИВНИ КОМПОНЕНТИ КАКО ОДБРАМБЕН ОДГОВОР НА РАСТЕНИЕТО

6

ББ2219

МЕТАБОЛИЧКИ ИНЖЕНЕРИНГ НА РАСТЕНИЈАТА

6

ББ2220

ЕФЕКТИ ОД ГЕНОТОКСИЧНИ АГЕНСИ

6

 

Раководител на III циклус на Институтот за биологија во периодот од 2015-2018 год.:

Проф. д-р Биљана Миова

bmiova@yahoo.com

bmiova@pmf.ukim.mk

© 2019. Институт за биологија, ПМФ, УКИМ, Скопје.