Трет циклус (докторски студии)

Докторски студии

 

Студиска програма - Екологија

Научно-истражувачко подрачје: природно-математички науки (подрачје 1); Поле: Биологија (поле 102); Област: екологија (област 10205)

(Клинете овде за ја преземете последната верзија на елаборатот за студиската програма.)

  

Студиска програма - Таксономија

Научно-истражувачко подрачје: природно-математички науки(подрачје 1); Поле: Биологија (поле 102); Област: таксономија (друго 10215)

(Клинете овде за ја преземете последната верзија на елаборатот за студиската програма.)


Студиска програма - Биохемија и физиологија

Научно-истражувачко подрачје: природно-математички науки(подрачје 1); Поле: Биологија (поле 102); Област: биохемија и физиологија (област 10201 и 10207)

(Клинете овде за ја преземете последната верзија на елаборатот за студиската програма.)


Студиска програма - Молекуларна биологија

Научно-истражувачко подрачје: природно-математички науки(подрачје 1); Поле: Биологија (поле 102); Област: молекуларна биологија (област 10211)

(Клинете овде за ја преземете последната верзија на елаборатот за студиската програма.)

© 2023. Институт за биологија, ПМФ, УКИМ, Скопје.