Систематика на растенија (студии по молекуларна биологија)

БМ4102


    Следни испити од овој предмет:

  • 16 април 2018 во 14:05 БИОЛОШКИ АМФИТЕАТАР - КОЛОКВИУМ
  • 10 април 2018 во 10:05 ПРАКТИЧЕН ИСПИТ - просторија (лабораторија) бр.217
  • 23 јануари 2023 во 11:00 – устен испит
  • 30 август 2021 во 13:05 практичен испит по предметот Алгологија и Микологија/ Систематика на растенија I ЗА СИТЕ НАСОКИ
  • 31 август 2021 во 11:05 теоретски испити (колоквиуми) по предметите Алгологија и Микологија и Систематика на растенија I ЗА СИТЕ НАСОКИ

    Материјали

© 2023. Институт за биологија, ПМФ, УКИМ, Скопје.