Хистологија и ембриологија

БН2103 


    Следни испити од овој предмет:

  • 18 Јануари 2018 во 11:00 Студентите кои ќе го полагаат испитот да се пријават кај лаборантот Круно Блажевски.
  • 24 Јануари 2018 во 11:00 Само за предмети кои се слушаат во зимски семестар. Студентите кои ќе го полагаат испитот да се запишат кај лаборантот Круно Блажевски.
  • 30 Мај 2018 во 10:00 СТУДЕНТИТЕ КОИ ЌЕ ГО ПОЛАГААТ ИСПИТОТ ДА СЕ ЗАПИШАТ КАЈ ЛАБОРАНТОТ. СЕКОЈ СТУДЕНТ ИМА ПРАВО ДА ПОЛАГА САМО ВО ЕДНА ДЕКАДА.
  • 15 Јуни 2018 во 10:00 СТУДЕНТИТЕ КОИ ЌЕ ГО ПОЛАГААТ ИСПИТОТ ДА СЕ ЗАПИШАТ КАЈ ЛАБОРАНТОТ. СЕКОЈ СТУДЕНТ ИМА ПРАВО ДА ПОЛАГА САМО ВО ЕДНА ОД ДЕКАДИТЕ.
  • 22 Јануари 2020 во 11:00 Прва декада ТЕОРИЈА. Предиспитни вежби ПРАКТИЧЕН ДЕЛ 20.01.2020 г. од 9 часот Испит ПРАКТИЧЕН ДЕЛ 21.01.2020 г. од 9 часот Испитот ќе се одржи во Биолошки амфитеатар (БА-205). Стидентите кои ќе полагаат ЗАДОЛЖИТЕЛНО да се запишат на список за полагање кај лаборантите Круно Блажевски или Лозенка Иванова еден работен ден пред испитот.
  • 12 Февруари 2020 во 11:00 Втора декада ТЕОРИЈА. Предиспитни вежби ПРАКТИЧЕН ДЕЛ 10.02.2020 г. од 9 часот Испит ПРАКТИЧЕН ДЕЛ 11.02.2020 г. од 9 часот Испитот ќе се одржи во Биолошки амфитеатар (БА-205). Стидентите кои ќе полагаат ЗАДОЛЖИТЕЛНО да се запишат на список за полагање кај лаборантите Круно Блажевски или Лозенка Иванова еден работен ден пред испитот.

    Материјали

© 2020. Институт за биологија, ПМФ, УКИМ, Скопје.