Одбрани поглавја од физичка хемија (двопредметни студии по биологија-хемија)

БХХ

    Предметот е вклучен во следните насоки:


    Следни испити од овој предмет:

    Материјали

© 2021. Институт за биологија, ПМФ, УКИМ, Скопје.