Општа биологија (студии по аналитичка биохемија)

БХА

    Предметот е вклучен во следните насоки:


    Следни испити од овој предмет:

  • 18 Јануари 2018 во 11:00 Студентите кои ќе го полагаат испитот да се запишат на список кај лаборантот Круно Блажевски.
  • 24 Јануари 2018 во 11:00 Студентите кои ќе го полагаат испитот да се запишат на список кај лаборантот Круно Блажевски.
  • 30 Мај 2018 во 10:00 СТУДЕНТИТЕ КОИ ЌЕ ГО ПОЛАГААТ ИСПИТОТ ДА СЕ ЗАПИШАТ КАЈ ЛАБОРАНТОТ. СЕКОЈ СТУДЕНТ ИМА ПРАВО ДА ПОЛАГА САМО ВО ЕДНА ДЕКАДА.
  • 15 Јуни 2018 во 10:00 СТУДЕНТИТЕ КОИ ЌЕ ГО ПОЛАГААТ ИСПИТОТ ДА СЕ ЗАПИШАТ КАЈ ЛАБОРАНТОТ. СЕКОЈ СТУДЕНТ ИМА ПРАВО ДА ПОЛАГА САМО ВО ЕДНА ДЕКАДА.

    Материјали

© 2020. Институт за биологија, ПМФ, УКИМ, Скопје.