Методологија на научно-истражувачка работа

БХФ 1101, БЕН1101, БВ9101, БМ 1101, МБ1101, БФБ 1101


    Следни испити од овој предмет:

  • 15 Јануари 2020 во 12:00 I декада. Испитот ќе се одржи во Миколошката лабораторија.
  • 05 Февруари 2020 во 10:00 II декада. Испитот ќе се одржи во Миколошката лабораторија.

    Материјали

© 2020. Институт за биологија, ПМФ, УКИМ, Скопје.