Доцент д-р Даниела Јовановска

ПредметиКабинет 207 Локал 627 Дир. телефон 3249627 Email danielaj@pmf.ukim.mk Консултации Вторник 10:00-12:00h; Четврток 10:00-12:00h

Биографија

Се запишав на Институтот за биологија при Природно-математичкиот факултет на студиите по биологија, еколошка насока во учебната 2005/2006 година. Дипломирав во 2010 година на тема “Состојба со рипариските хабитати по течението на реката Вардар во Скопско Поле”. Уште во текот на студирањето бев, а и денес сум, активно вклучена во истражувачката работа на ИДСБ и МЕД. Во  2012/2013 се запишав на II циклус студии на Институтот за биологија (еколошко-таксономската насока, модул - екологија). Во истиот период започнав да работам и како демонстратор на одделението за Екологија на растенијата. Во 2014 магистрирав на тема: „Брза проценка на еколошкиот интегритет на водните текови во сливот на реката Брегалница“ и се стекав со стручно звање магистер по биологија (екологија). Своето стручно усовршување го продолжив во Велика Британија, на Универзитетот Стафордшир каде во 2021 година докторирав на тема: „Значајни предели под влијание на промените во животната средина: развивање на алатки за проценка на визуелниот квалитет на пределите на Шар Планина“. Во 2015 година влегов во редовен работен однос на Институтот за биологија како технички соработник, а во 2018 година станав асистент по група предмети од областа екологија, ангажирана пред се во изведување на редовна практична настава по предметите доделени на одделението за Екологија на растенија. 

До сега имам работено на неколку трудови во областа на Пределна екологија, поконкретно на влијанието на пределните параметри и останатите елементи на животната средина врз еколошкиот интегритет на водотеците; компаративни анализи на промени во покровност на земјиштето  и улогата на промената на практиките на искористување на земјиштето во сукцесија на станишта низ време; пределна разновидност (структурни карактеристики и поврзливост); перцепција и вреднување на визуелниот квалитет на пределите како значајна културна екосистемска услуга. Имам скромни познавања за разновидноста на живеалиштата и вегетацијата во Македонија. Со текот на времето, стекнав и големо искуство во применетата конзервација.

Сакам работа на терен и ја сакам природата, особено планините :)

Имам објавено неколку научни трудови и научни и стручни извештаи како главен автор или коавтор:

Jovanovska D., Swetnam D. R., Tweed S. F., Melovski Lj. (2020): Assessing the landscape visual quality of Shar Planina, North Macedonia. Landscape Ecology. 35 (12): 2805-2823.

Jovanovska, D. (2020): Use of Sentinel-2 for land cover clasification on Shar Planina, North Macedonia. Mendeley Data, v2.

Melovski Lj., Jovanovska D., Hristovski (2019): Landscape diversity in North Macedonia. Macedonian Journal of Ecology and Environment. 21 (1-2): 35–64.

Jovanovska D., Slavevska-Stamenković V., Avukatov V., Hristovski S & Melovski Lj. (2016): Applicability of the 'Watershed Habitat Evaluation and Stream Integrity Protocol' (WHEBIP) in assessment of the stream integrity in river Bregalnica watershed. The International Journal of River Basin Management. Under Review.

Jovanovska D., Mladenova M., Minova E., Melovska N., Melovski Lj. (2017): Rediscovery of Aldrovanda vesiculosa L. and new data on its distribution in the Republic of Macedonia. Acta Musei Macedonici Scientiarum Naturalium. 20 (1): 31-40

 Jovanovska D., Avukatov V. & Melovski Lj. (2017): Structural properties of agricultural and rural landscapes in river Bregalnica watershed. Macedonian Journal of Ecology and Environment.19 (1): 5-14.

 Melovski, L., Hristovski, S., Jovanovska, D. (2016). Identification of landscapes in the Republic of Macedonia. In: Markovski, B. (eds.) Study of geodivesity and geological heritage of the Republic of Macedonia and other components of nature (biological and landscape diversity) pp. 261–356. Ministry of Environment and Physical Planning, Skopje.

 Hristovski S., Brajanoska R. (eds) (2015). Biological Diversity of the Bregalnica River Watershed. Final report of the project “Ecological Data Gap Analysis and Ecological Sensitivity Map Development for the Bregalnica River Watershed”, Book 2, Skopje. – Author.

 Melovski Lj., Jovanovska D., Avukatov V. (2015). Landscape Diversity in Bregalnica Watershed. Final report of the project “Ecological Data Gap Analysis and Ecological Sensitivity Map Development for the Bregalnica River Watershed”, Book 3, Skopje.

 Hristovski S., Brajanoska, R. (eds) (2015). Report   on   the   status   of   protected   areas   in   Bregalnica watershed.   Final report   of   the   project   “Ecological   Data   Gap   Analysis   and Ecological   Sensitivity   Map Development for the Bregalnica River Watershed”, Book 4, Skopje. – Author.

 Jovanovska D., Avukatov V., Melovski Lj. & Hristovski S. (2013): Rapid assessment of stream integrity on stream segments in the upper Vardar watershed in Skopje region. Macedonian Journal of Ecology and Environment. 15 (1): 33-48.

 Jovanovska D. & Melovski Lj. (2013): Land cover succession as a result of changing land use practices in northeast Macedonia. Proceedings of the 4th Congress of Ecologists of the Republic of Macedonia with International participation. Special edition of Macedonian Ecological society. Skopje. 21: 185-197.

 Melovski Lj., Markovski B., Hristovski, S., Jovanovska D., Anastasovski V., Klincharov S., Velevski M., Velkovski N., Trendafilov A., Matevski V., Kostadinovski M., Karadelev M., Levkov Z., Kolchakovski D. (2013): Regional division of the Republic of Macedonia for the needs of biological databases. Macedonian Journal of Ecology and Environment.15 (2): 81-111.

© 2023. Институт за биологија, ПМФ, УКИМ, Скопје.