Технички соработник Љупчо Крстаноски

ПредметиКабинет Лабораторија 32 Дир. телефон 023249609 Email ljupce_krstanoski@hotmail.com

Биографија

Љупчо Крстаноски е роден во Струга на 21.05.1990 година. Средно образование завршува во гимназијата „Св. Климент Охридски“ во Охрид. Од 2009 година се запишува на студии на Природно - математичкиот факултет, на Институтот за биологија, отсек молекуларна биологија кои ги завршува во 2013 година со просек 8,98. Дипломската работа ја изработил под менторство на проф. д-р Јасмина Димитрова – Шумковска со наслов: Утврдување на in vitro антиоксидативни карактеристики и фенолна содржина кај габи од родовите Agaricus и Lepista. Од 01.09.2016 година е вработен како технички соработник на Катедрата за Експериментална биохемија на Институтот за Биологија, каде учествува во практичната настава по предметите Биохемија 1, Биохемија 2 и Клиничка Биохемија. Активно е вклучен и во научно – истражувачката работа, со главен фокус на влијанието на оксидативниот стрес врз липопротеинскиот метаболизам и антиоксидативната заштита.

© 2021. Институт за биологија, ПМФ, УКИМ, Скопје.