Технички соработник м-р Данијела Митиќ-Копања

ПредметиКабинет 27-29 Дир. телефон 02/3249601 Email kopanja@pmf.ukim.mk Консултации Понеделник-Петок (7:30 - 15:30)

Биографија

Данијела Митиќ-Копања, технички соработник, е родeна на 07 ноември 1972 година во Скопје, каде што го завршила основното и средното образование (УСО „Никола Карев“-Скопје, биотехнолошка насока) со одличен успех. Во академската 1991/92 година се запишала на студии по биологија, наставна насока, дипломирала на одделението за генетика на Институтот за биологија, при Природно-математичкиот факултет во Скопје на тема „Кариолошка анализа на некои таксони од родот Crocus”. По дипломирањето, во периодот од 2003 до 2005 година е ангажирана како демонстратор лаборант на Ботаничкиот завод на одделението за Генетика, цитологија, анатомија и морфологија на растенијата каде била вклучена во подготовка за вежби и предавања, изработка на дипломски работи, подготовка на трајни препарати за вежби, собирање и подготовка на материјали за анализа, стандартни методи за боење на хромозомите, микроскопирање, морфолошки и морфометриски анализи. Во јули 2005 до август 2005 била ангазирана во Ботаничка градина каде била вклучена во уредување на дворот на Ботаничка градина, одржување на двата стакленика и збирката на ендемични и ретки растителни видови од Македонија. Истата година е вработена на Институтот за биологија како лаборант на одделението за Систематика и филогенија на нижи растенија и Миколошка лабораторија. Април 2008 година била унапредена во технички соработник на Институтот за биологија. Од учебната 2005 до 2018 година била  ангажирана во подготовката на експерименталниот дел од практичната настава, подготовка на трајни микроскопски препарати за дијатомеи и одржување на две збирки: Националната колекција на габи (Macedonian Collection of Fungi, MCF) при Миколошката лабораторија и алги (Macedonian National Diatom Collection, MKNDC), ПМФ – Скопје. Во учебната 2010/11 се запишала на посдипломски студии на Институтот за биологија, еколошко таксономска насока – таксономски модул. Во 2017 година јавно го брани магистерскиот труд со наслов „Диверзитет, таксономија и дистрибуција на одделни видови комплекси од родот Gomphonema Ehrenberg во Република Македонија“ и се стекнува со стручно звање магистер по биологија (таксономија). Во 2018 година до денес е прераспределена на катедрата Систематика и филогенија на алги и габи каде е вклучена во подготовка и изведување на практичниот дел на наставата и одржување и дигитализација на Националната колекција на алги (MKNDC) која е единствена од овој вид на Балканскиот полуостров. Митиќ-Копања е одговорна за воспоставување на постојана и плодна соработка со Hustedt Diatom Collection, во Бремерхавен, Германија и Diatom Collection at the Natural History Museum, во Лондон, Велика Британија и Diatom Collection at Natural History Museum во Токио, Јапонија. Главно подрачје на интерес на Митиќ-Копања е таксономија и екологија на дијатомеите. Во изминатиот период до денес Митиќ-Копања има учествувано на 14 меѓународни, билатерални и домашни проекти, повеќе работилници, обуки, меѓународни собири и конференции. Во текот на својата истражувачка дејност, Митиќ-Копања е коавтор на 7 труда, автор на еден труд со фактор на влијание и коавтор на една книга: Diatoms of the European Inland Waters and Comparable Habitats. Ed. by H. Lange - Bertalot: Volume 08: Levkov, Zlatko, Danijela Mitic - Kopanja and Erwin Reichardt: The diatom genus GOMPHONEMA from the Republic of Macedonia. 2016. 4425 figs on 201 pls. (LM & SEM). 552 p. gr8vo. Hardcover,  https://www.koeltz.com/product.aspx?pid=209078, (ISBN 978-3-946583-0-4).

Активно е вклучена и во научноистражувачката работа, со главен фокус на диверзитет, таксономија и дистрибуција на дијатомеите во Република Македонија.

Книги

Diatoms of the European Inland Waters and Comparable Habitats. Ed. by H. Lange - Bertalot: Volume 08: Levkov, Zlatko, Danijela Mitic - Kopanja and Erwin Reichardt: The diatom genus GOMPHONEMA from the Republic of Macedonia. 2016. 4425 figs on 201 pls. (LM & SEM). 552 p. gr8vo. Hardcover,  https://www.koeltz.com/product.aspx?pid=209078, (ISBN 978-3-946583-0-4).

Трудови и конф.

РЕФЕРЕНТНА ЛИСТА НА ПРЕЗЕНТАЦИИ НА МЕЃУНАРОДНИ КОНГРЕСИ И СИМПОЗИУМИ 

1. Slavevska-Stamenković, V., Paunović, M., Atanacković, A., Smiljkov, S., Kostov, V. & Mitić, D. (2010): Oligochaeta of River Bregalnica from the source region to the dam Kalimanci. Conference of Water Observation and Information System for Decision Support (BALWOIS). Abstracts. Ohrid. 2010.

2. Slavevska-Stamenković, V., Smiljkov, S., Paunović, M., Jakovčev-Todorović, D., Atanacković, A., Shoreva, I. & Mitić-Kopanja, D. (2011): First record of Propappus volki (Oligochaeta, Propappidae) in R. Macedonia. International Conference "Structure and dynamics of ecosystems Dinarides-status, possibilities and prospects". Sarajevo 15-16 June 2011.

3. Mitić-Kopanja D., Pavlov A., Cvetkoska A., Jovanovska E., Metzeltin D., Levkov Z. (2012): Observations on the triundulate Luticola species. 6th Central European Diatom Meeting, (23.03- 25.03. 2012), Innsbruck, Austria.

4. Cvetkoska, A., Mitic Kopanja, D., Rumenova, N. O., Reed, J. M., Hamilton, P. B. & Z. Levkov (2012): Comparative study of morphological variability of Cyclotella taxa in recent and fossil diatom assemblages from lakes Ohrid and Prespa (Macedonia/Albania/Greece). 6th Central European Diatom Meeting, (23.03- 25.03. 2012), Innsbruck, Austria.

5. Nikoloska D., Čakar Z., Stankov A., Mitić-Kopanja D., Nikolova K., Levkov, Z. (2012): Detection of diatoms in case of drowning - Case and experimental studies. 6th Central European Diatom Meeting (23.03- 25.03. 2012), Innsbruck, Austria.

6. Mitić-Kopanja D., Cvetkoska A. & Levkov Z. (2012): Diversity, ecology and distribution of selected Gomphonema Ehrenberg taxa in the Republic of Macedonia. IV Congress of the ecologists of Macedonia, with internacional participation, Ohrid, Macedonia 12.09 – 15.09.2012. Abstract Book, p. 93.

7. Karadelev, M., Koteska, L. & Mitic-Kopanja, D. (2012): New corticioid fungal species in Macedonia, their ecology and distribution. Нови кортикоидни видови габи во Македонија, нивна екологија и дистрибуција. IV Congress of the ecologists of Macedonia, with internacional participation, Ohrid, Macedonia 12.09 – 15.09.2012. Abstract Book, p. 81.

8. Karadelev, M., Jovanovska, I., Mitic-Kopanja, D. & Koteska, L. (2012): Ecology and distribution on the genus Macrolepiota (Basidiomycota, Fungi) in Macedonia. IV Congress of the ecologists of Macedonia, with internacional participation, Ohrid, Macedonia 12.09 – 15.09.2012. Abstract Book, p. 54 - 55.

9. Tutic, E., Pavlov, A., Cvetkoska A., Jovanovska E., & Mitic-Kopanja, D. & Lekov Z. (2012): Diversity, ecology and distribution of the genus Caloneis Cleve in Lake Ohrid and Prespa. IV Congress of the ecologists of Macedonia, with internacional participation, Ohrid, Macedonia 12.09 – 15.09.2012. Abstract Book, p. 184 -185.

10. Tofilovska S., Pavlov A., Cvetkoska A., Mitic-Kopanja, D., Jovanovska E. & Levkov Z. (2012): Diversity, ecology and distribution of diatoms from wet walls and caves. IV Congress of the ecologists of Macedonia, with internacional participation, Ohrid, Macedonia 12.09 – 15.09.2012. Abstract Book, p. 190 – 191.

11. Zupanoska Lj., Jovanovska E., Mitic-Kopanja, D. & Levkov Z. (2012):  Diversity and biogeography of taxa in the genus Stauroneis Ehrenberg (Bacillariophyta) in glacial lakes in R. Macedonia. IV Congress of the ecologists of Macedonia, with internacional participation, Ohrid, Macedonia (12.09 – 15.09.2012), Abstract Book, p. 185 – 186.

12. Levkov Zlatko, Cvetkoska Aleksandra, Pavlov Aleksandar, Elena Jovanovska and Mitic-Kopanja, D. (2013): Past, Present and future ecological status of lakes Ohrid and Prespa. Macedonian Academy of Sciences and Arts Academy of Sciences of Albania. Regional International Conference, The system “Prespa Lakes”: The actual state – Problems and perspective, Struga-Podgradec 27-29 Octomber 2013, p. 31 – 33.

13. Karedelev M., Rusevska K., Mitic-Kopanja, D. & Lambevska A. (2014): Ecology and distribution of lignicolous fungi in Albania. 4th Internacional Conference of Ecosystems (ICE2014), Tirana, Albania, 01/2014, p. 633 – 636.

14. Mitic-Kopanja, D., Caput Mihalic, K & Levkov, Z. (2014): Observation of Gomphonema capitatum/truncatum complex im Macedonia. 8th Central European Diatom Meeting (10-13 April 2014), Zagreb, Croatia, p.41.

15. Levkov Z., Mitic-Kopanja, D., Tofilovska, S. & Reichart E. (2015): Morfological variability of Gomphonema Ehrenberg species from Macedonia. 9th Use of Algae for Monitoring Rivers and comparable habitats (UAMRIch, June 15th -17th 2015) and International Workshop on Benthic Algae Taxonomy (InBAT, June 17th-19th 2015). Museo delle Scienze - MUSE, Trento, Italy. Abstract Book (M. Cantonati et al. Eds.).

16. Levkov, Z., Tofilovska, S., Mitic-Kopanja, D., Wetzel, C., Ector, L., Van de Vijver, B. & Metzeltin, D. (2016): New diatom species from extreme habitats of Macedonia, 10 th Central European Diatom Meeting, Abstract & Program Book, 10th Central European Diatom Meeting (April 20-23, 2016), Budapest, Hungary, pp. 47-48.

17. Krstevska, S., Mitic-Kopanja, D., Cvetkoska, A. & Zlatko Levkov, Z. (2018): Diversity and taxonomy of the genus Odontidium Kützing (Bacillariophyceae) in Macedonia, 13th Croatian Biological Congress with International Participation Poreč, 19 - 23. 09. 2018), Hrvatska, p. 273.

18. Mitic-Kopanja, D., Cvetkoska, A. & Zlatko Levkov, Z. (2018): New and interesting Gomphonema Ehrenberg (Bacillariphyceae) species from Macedonia, 13th Croatian Biological Congress with International Participation Poreč, 19 - 23. 09. 2018), Hrvatska, p. 264.

19. Zaova, D., Mitic-Kopanja, D., Pitošeska, M., Cvetkoska, A. & Zlatko Levkov, Z. (2018): Selected Cyclotella sensu lato (Bacillariophyta) from Lake Ohrid fossil record, 13th Croatian Biological Congress with International Participation Poreč, 19 - 23. 09. 2018), Hrvatska, pp. 264-265.

РЕФЕРЕНТНА ЛИСТА НА ОБЈАВЕНИ ТРУДОВИ

1. Karadelev, M., Jovanovska, I., Mitic-Kopanja, D. & Koteska, L. (2013): Ecology and distribution on the genus Macrolepiota (Basidiomycota, Fungi) in Macedonia. Macrolepiota (Basidiomycota, Fungi) in Macedonia. Proceedings of the 4th Congress of Ecologists of Macedonia with International Participation, Ohrid, 12-15 October 2012. Macedonian Ecological Society, Special issue 218, p. 40 – 46.

2. Mitic-Kopanja, D., Wetzel, C., Ector, L. & Levkov, Z. (2014): Two new Gomphonema Ehrenberg (Bacillariophyceae) species from Macedonia and comparison with type material of G. brebissonii Kützing, Fottea 14(2): 149-160.

3. Karadelev, M., Rusevska, K., Mitic-Kopanja, D. & Lambevska, A. (2014): Ecology and distribution  of lignicolous fungi in Albanija, 4th International Conference of Ecosystems (ICE2014), Tirana, Albania, p. 633-636.

4. Rimchevska, B., Georgieva, G., Slavevska-Stamenković, V., Smiljkov, S., Uzunov, Y. & Mitic-Kopanja, D. (2014): New Data about Occurrence of Epibiotic Branchibdellid (Annelida: Branchiobdellea) Species on the Stone Crayfish Austropotamobius torrentium (Schrank, 1803) in the Republic of Macedonia, Acta Zoologica Bulgarica, 66 (2): 261-263.

5. Levkov, Z., Mitić-Kopanja, D. & Reichardt, E. (2016): The diatom genus GOMPHONEMA from the Republic of Macedonia, Diatoms of Europe, Volume 08, 4425 figs on 201 pls. (LM & SEM). 552 p. gr8vo. Hardcover. (ISBN 978-3-946583-00-4).

6. Levkov, Z., Tofilovska, S. & Mitić-Kopanja, D. (2016): Species of the diatom genus Craticula Grunow (Bacillariophyceae) from Macedonia, CONTRIBUTIONS, Section of Natural, Mathematical and Biotechnical Sciences, MASA, Vol. 37, No. 2, pp. 129 – 165.

7. Levkov, Z., Tofilovska, S., Wetzel, C. E., Mitić-Kopanja, D. & Ector, L. (2017): Diversity of Luticola D.G. Mann (Bacillariophyceae) species on halomorphic soils from Gladno Pole, Central Macedonia. Nova Hedwigia, Beiheft 146, p. 175–196.

8. Karadelev, M., Rusevska, K., Gerhard Kost, G. & Mitic-Kopanja, D. (2018): Checklist of macrofungal species from the phylum Basidiomycota of the Republic of Macedonia, Acta Musei Macedonici Scientiarum Naturalium, 2018, Vol. 21, pp: 23-112.

Mitic-Kopanja, D., Caput Mihalic, K. & Levkov, Z. (2014): Observation of Gomphonema capitatum/truncatum complex in Macedonia. 8th Central European Diatom Meeting (10–13 April 2014), Zagreb, Croatia, p.

Др. активности

ЛИСТА НА ПРОЕКТИ И ДОПОЛНИТЕЛНИ АКТИВНОСТИ:

 • “Conservation of fungi and plants in Greek juniper forests of the FYR Macedonia” (2007-2008), The Rufford Small Grants Fondation -  учесник;
 • Примена на истражувачка постапка во наставата по предметите Природа, Природни науки и Природни науки и техника, Природно-математички факултет, Универзитет „Св. Кирил и Методиј“, Скопје, (11.2009-07.2010), Министерство за наука и образование – учесник;
 • Дијатомеите како индикатори на нивото на рецентна и мината еутрофикација на Охридското Езеро, (2009-2010), Македонско еколошко друштво – учесник;
 • Валоризција на Sphagnum-овото тресетиште Буковиќ, Пехчево и определување на главните фактори кои влијаат на промените на екосистемот, Јуни 2010-Јануари 2011 подржани од Македонско еколошко друштво – учесник;
 • Риболовна основа за риболовна вода “Брегалница” со притоките за период 2011-2016, Министерство за земјоделство, шумарство и водостопанство – Скопје, техничка помош на експертите при изработка на студијата- техничка подршка;
 • “Scientific Collaboration On Past Speciation Conditions in Ohrid (SCOPSCO)” (2011 - 2013), International Continental Scientific Drilling Program (ICDP), Universität zu Köln, DFG, INGV Italy, BGS, Ministry of Education and Science RM, NATO, German Science Foundation –учесник.
 • “Reconstruction of past environmental variations in ancient Lake Ohrid, a diatom inferred perspective”, (January 2012 – December 2014), “Alexander von Humboldt Foundation” – учесник;
 • Fungi Albanici: Establishing Fungi Checklist and Preliminary Red List, and Proposing Important Fungal Areas in Albania, (1 April 2013 - until 30 September 2014) The Rufford Small Grants Fondation -  учесник;
 • Интерна скрипта за предметот „Биологија на дијатомеи, 2014“ – коавтор.
 •  „Молекуларна филогенија, диверзитет и екологија на селектирани видови болетоидни габи (Boletales) од Македонија и Австрија“, Министерство за образование и наука, (01.07.2016 до 30.06.2018) – помлад истражувач;
 • „Значењето на нетипични микоризни партнери и нивниот екофизиолошки статус за опстанок и распространување на тартуфите“, Министерство за образование и наука, (01.01.2017 до 31.12.2018) – истражувач;
 • European Council for Conservation of Fungi (European Mycological Association) International Society for Fungal Conservation Ss. Cyril and Methodius University, Skopje Macedonian Mycological Society, FUNGAL CONSERVATION IN A CHANGING EUROPE Ohrid, Republic of Macedonia 1-6 October 2017 – член на организациски одбор.
 • Fungi of Kosovo: Establishing Fungi Checklist and Preliminary Red List, and Proposing Important Fungal Areas, (1 March 2017 - 31 August 2018) - учесник
 • “Macedonian - Chinese Study of Heavy Metal Content in Fungi“, Министерство за образование и наука, (2018 - 2019) – учесник
 • Broshure - Rare fungi of Kosovo - https://www.rufford.org/files/19990-D%20Brochure%20-%20Rare%20Fungi%20of%20Kosovo.pdf
© 2021. Институт за биологија, ПМФ, УКИМ, Скопје.