Биохемија 2 (студии по биохемија и физиологија)

ББ4103


  Следни испити од овој предмет:

 • 24 април 2018 во 15:00 Прв колоквиум по предметот Биохемија 2 (практичен дел)
 • 15 мај 2018 во 15:00 Прв колоквиум по предметот Биохемија 2 - теорија
 • 29 мај 2018 во 12:00 Практичен испит јунска сесија (прва декада) Втор колоквиум Биохемија 2 (практичен дел) Студентите имаат право да се јават само во една од двете декади
 • 12 јуни 2018 во 12:00 Теоретски испит јунска сесија (прва декада) Втор колоквиум Биохемија 2 (теорија) Студентите имаат право да се јават само во една од двете декади
 • 22 јуни 2018 во 12:00 Практичен испит јунска сесија (втора декада) Студентите имаат право да се јават само во една од двете декади
 • 29 јуни 2018 во 12:00 Теоретски испит јунска сесија (втора декада) Студентите имаат право да се јават само во една од двете декади
 • 30 август 2018 во 12:00 Практичен испит прва декада
 • 10 септември 2018 во 12:00 Теоретски испит прва декада
 • 17 септември 2018 во 11:00 Практичен испит втора декада
 • 24 септември 2018 во 12:00 Теоретски испит втора декада
 • 26 ноември 2018 во 12:00 Практичен испит (казнена сесија)
 • 29 ноември 2018 во 10:00 Теоретски испит (казнена сесија)
 • 22 јануари 2019 во 12:00 Практичен испит прва декада
 • 29 јануари 2019 во 12:00 Теоретски испит прва декада
 • 05 февруари 2019 во 12:00 Практичен испит втора декада
 • 21 февруари 2019 во 12:00 Дополнителен термин за практичен испит
 • 19 февруари 2019 во 12:00 Теоретски испит втора декада
 • 15 април 2019 во 12:00 Практичен испит вонредна сесија
 • 19 април 2019 во 13:00 Теоретски испит вонредна сесија
 • 13 мај 2019 во 13:00 Прв колоквиум теоретски дел
 • 05 јуни 2019 во 12:00 Практичен испит јунска сесија прва декада 2 колоквиум (практичен дел)
 • 12 јуни 2019 во 12:00 Теоретски испит јунска сесија прва декада
 • 19 јуни 2019 во 12:00 Практичен испит јунска сесија втора декада
 • 26 јуни 2019 во 12:00 Теоретски испит јунска сесија втора декада
 • 30 август 2019 во 11:00 Практичен испит септемвриска сесија (прва декада)
 • 05 септември 2019 во 11:00 Испит теорија септемвриска сесија (прва декада
 • 19 септември 2019 во 11:00 Практичен испит септемвриска сесија (втора декада)
 • 26 септември 2019 во 11:00 Испит теорија септемвриска сесија (втора декада)
 • 08 октомври 2019 во 11:00 Теорија дополнителна септемвриска сесија
 • 10 декември 2019 во 17:00 Биохемија 2 - практичен испит
 • 21 јануари 2020 во 13:00 Практичен испит јануарска сесија
 • 30 јануари 2020 во 13:00 Теоретски испит јануарска сесија
 • 11 февруари 2020 во 13:00 Практичен испит јануарска сесија втора декада
 • 17 февруари 2020 во 13:00 Теоретски испит јануарска сесија втора декада
 • 22 јуни 2020 во 11:00 Практичен испит - прва декада
 • 29 јуни 2020 во 11:00 Теорија - прва декада
 • 27 јули 2020 во 11:00 Практичен испит - втора декада
 • 24 август 2020 во 11:00 Практичен испит - прва декада
 • 31 август 2020 во 11:00 Теорија - прва декада
 • 04 септември 2020 во 11:00 Практичен испит - втора декада
 • 11 септември 2020 во 11:00 Теорија - втора декада
 • 25 септември 2020 во 11:00 Практичен испит - трета декада
 • 29 септември 2020 во 11:00 Теорија -трета декада
 • 29 јули 2020 во 11:00 Теорија- втора декада
 • 27 ноември 2020 во 14:00 Ноемвриска сесија - практичен дел
 • 31 јануари 2021 во 14:00 Ноемвриска сесија - теоретски дел
 • 18 јануари 2021 во 14:00 Практичен испит прва декада
 • 25 јануари 2021 во 14:00 Теоретски испит прва декада
 • 29 јануари 2021 во 14:00 Практичен испит втора декада
 • 05 февруари 2021 во 14:00 Теоретски испит втора декада
 • 07 мај 2021 во 14:00 Прв колоквиум Биохемија 2 (практичен дел)
 • 09 јуни 2021 во 14:30 Практичен испит јунска сесија прва декада
 • 15 јуни 2021 во 14:30 Теоретски испит јунска сесија прва декада
 • 28 јуни 2021 во 14:30 Практичен испит јунска сесија втора декада
 • 02 јули 2021 во 14:30 Теоретски испит јунска сесија втора декада
 • 09 јуни 2021 во 14:30 Втор колоквиум (практичен дел)
 • 14 јуни 2021 во 12:00 Втор колоквиум (теоретски дел)
 • 31 август 2021 во 14:00 Практичен испит септемвриска сесија прва декада
 • 03 септември 2021 во 14:00 Теоретски испит септемвриска сесија прва декада
 • 13 септември 2021 во 14:00 Практичен испит септемвриска сесија втора декада
 • 17 септември 2021 во 14:00 Теоретски испит септемвриска сесија втора декада
 • 24 ноември 2021 во 14:00 Практичен испит Ноемвриска сесија
 • 29 ноември 2021 во 14:00 Теорија Ноемвриска сесија
 • 18 јануари 2022 во 14:00 Практичен испит - прва декада
 • 25 јануари 2022 во 14:00 Теоретски испит - прва декада
 • 07 февруари 2022 во 14:00 Практичен испит - втора декада
 • 11 февруари 2022 во 14:00 Теоретски испит втора декада
 • 13 јуни 2022 во 14:00 Практичен испит прва декада
 • 13 јуни 2022 во 14:00 2 колоквиум практичен дел
 • 16 јуни 2022 во 14:00 Теоретски испит јуни 1 декада
 • 30 јуни 2022 во 14:00 Испит теорија втора декада
 • 25 август 2022 во 14:00 Практичен испит прва декада
 • 01 септември 2022 во 14:00 Испит теорија прва декада
 • 07 септември 2022 во 14:00 Практичен испит втора декада
 • 15 септември 2022 во 14:00 Испит теорија втора декада
 • 21 ноември 2022 во 14:00 Практичен испит Биохемија 2 Ноемвриска сесија
 • 23 ноември 2022 во 14:00 Теориски испит Биохемија 2
 • 18 јануари 2023 во 14:00 Практичен испит 1 декада
 • 24 јануари 2023 во 14:00 Испит теорија 1 декада
 • 10 февруари 2023 во 14:00 Практичен испит 2 декада
 • 14 февруари 2023 во 14:00 Испит теорија 2 декада
 • 12 јуни 2023 во 14:00 Практичен испит јунска сесија - прва декада
 • 20 јуни 2023 во 14:00 Теоретски испит јунска сесија - прва декада
 • 27 јуни 2023 во 14:00 Практичен испит јунска сесија - втора декада
 • 04 јули 2023 во 14:00 Теоретски испит јунска сесија - втора декада
 • 24 август 2023 во 14:00 Практичен испит Биохемија 2 - прва декада
 • 30 август 2023 во 14:00 Теориски испит Биохемија 2 - прва декада
 • 07 септември 2023 во 14:00 Практичен испит Биохемија 2 - втора декада
 • 13 септември 2023 во 14:00 Теориски испит Биохемија 2 - втора декада
 • 20 ноември 2023 во 14:00 Практичен испит ноември 2023
© 2023. Институт за биологија, ПМФ, УКИМ, Скопје.