Основи на молекуларна биологија (студии по биохемија и физиологија и студии по молекуларна биологија)

ББ5103


  Следни испити од овој предмет:

 • 15 август 2017 во 12:00 Испит од практичен дел-прва декада
 • 17 август 2017 во 12:00 Испит од теоретски дел-прва декада
 • 13 септември 2017 во 12:00 Испит од практичен дел-втора декада
 • 15 септември 2017 во 12:00 Испит од теоретски дел-втора декада
 • 15 септември 2017 во 12:00 Испит од теоретски дел-втора декада
 • 25 септември 2017 во 12:00 Дополнителен термин за полагање во август - септемвриската испитна сесија на практичен и писмен испит по сите предмети кај професорот д-р Сашо Панов
 • 06 ноември 2017 во 12:00 Испит од практичен дел
 • 08 ноември 2017 во 12:00 Испит од теоретски дел
 • 15 ноември 2017 во 13:30 Прв колоквиум
 • 20 декември 2017 во 13:30 Втор колоквиум за студенти кои за прв пат го запишале предметот
 • 27 декември 2017 во 13:30 Термин за преполагање на еден од колоквиумите за студенти кои за прв пат го запишале предметот
 • 29 декември 2017 во 08:30 Термин за полагање колоквиум од практичниот дел - за сите насоки
 • 09 јануари 2018 во 12:00 Испит од практичен дел- прва декада
 • 23 јануари 2018 во 12:00 Испит од практичен дел - втора декада
 • 11 јануари 2018 во 12:00 Испит од теоретски дел - прва декада (за сите предмети и насоки)
 • 25 јануари 2018 во 12:00 Испит од теоретски дел - втора декада (за сите предмети и насоки)
 • 13 декември 2017 во 11:00 Втор колоквиум за студенти од сите насоки кои го презапишале предметот
 • 07 февруари 2018 во 12:00
 • 26 март 2018 во 12:00 Испит од практичен дел
 • 30 март 2018 во 12:00 Испит по сите предмети кај Проф.д-р Сашо Панов.
 • 03 април 2018 во 12:10 Прв колоквиум по Основи на молекуларна биологија Насоки: аналитича биохемија и прехрамбена биотехнологија
 • 27 април 2018 во 11:00 Втор колоквиум по Основи намолекуларна биологија за насоката прехрамбена и биотехнологија од ТМФ и Молекуларна биологија со генетика за насоката аналитичка биохемија од ПМФ
 • 08 мај 2018 во 11:25 Колоквиум од практичен дел по предметот Основи на молекуларна биологија за насоката прехрамбена и биотехнологија, ТМФ
 • 11 мај 2018 во 08:30 Колоквиум од практичниот дел од предметот Молекуларна биологија со генетика, Ас.м-р Славица Јосифовска
 • 15 мај 2018 во 12:25 Резултати од преполагање на еден од колоквиумите по предметот Основи на молекуларна биологија за наоската прехрамбена и биотехнологија, ТМФ
 • 18 мај 2018 во 14:00 Трет колоквиум по Молекуларна биологија со генетика за насоката аналитичка биохемија
 • 28 мај 2018 во 12:00 Практичен дел од испитот по предметите на проф. д-р Сашо Панов, прва декада
 • 11 јуни 2018 во 12:00 Практичен дел од испитот по предметите на проф. д-р Сашо Панов, втора декада.
 • 30 мај 2018 во 12:00 Испит по предметите на проф д-р Сашо Панов, прва декада.
 • 13 јуни 2018 во 12:00 Испит по предметите на проф д-р Сашо Панов, втора декада.
 • 04 септември 2018 во 12:00 Испит од практичниот дел од сите предмети кај проф. д-р Сашо Панов.
 • 06 септември 2018 во 12:00 Испит по сите предмети слушани кај проф. д-р Сашо Панов.
 • 18 септември 2018 во 12:00 Испит по практичен дел од предметите слушани кај проф. д-р Сашо Панов.
 • 27 септември 2018 во 10:00 Практичен дел од испитот по предметите на проф. д-р Сашо Панов, дополнителен термин.
 • 20 септември 2018 во 12:00 Испит по сите предмети слушани кај проф. д-р Сашо Панов.
 • 28 септември 2018 во 12:00 Испитот по предметите слушани кај проф. д-р Сашо Панов, дополнителен термин.
 • 08 октомври 2018 во 17:00 Испит, дополнителен термин.
 • 23 ноември 2018 во 09:00 Прв колоквиум по предметот Основи на молекуларна биологија кај професор д-р Сашо Панов
 • 28 ноември 2018 во 09:00 Прв колоквиум по предметот Основи на молекуларна биологија кај професор д-р Сашо Панов
 • 21 декември 2018 во 11:30 Втор колоквиум по предметот Основи на молекуларна биологија кај професор д-р Сашо Панов за сите насоки
 • 25 декември 2018 во 09:30 Колоквиум по предметот Биохемија III кај Проф д-р Сашо Панов
 • 28 декември 2018 во 14:00 Колоквиум од практичен дел по предметот Основи на молекуларна биологија, Ас.д-р Славица Јосифовска
 • 22 јануари 2019 во 12:00 Испит од практичен дел
 • 28 јануари 2019 во 12:00 Конечни резултати од сите предмети кај проф д-р Сашо Панов полагани преку колоквиуми во зимски семестар. Оцените може да бидат внесени на 30.1.2019г (среда) од 13-14ч.
 • 24 јануари 2019 во 12:00
 • 12 февруари 2019 во 12:00 Испит од практичен дел.
 • 14 февруари 2019 во 12:00
 • 21 февруари 2019 во 12:05 Испит по сите предмети кај професор д-р Сашо Панов во дополнителна ден-сесија.
 • 02 април 2019 во 14:30 Прв колоквиум по предметот Основи на молекуларна биологија кај професор д-р Сашо Панов за студентите од Технолошко-металуршкиот факултет
 • 15 април 2019 во 12:30 Испит од практичен дел по сите предмети
 • 17 април 2019 во 12:20 Испит по сите предмети кај проф д-р Сашо Панов во априлска сесија
 • 08 мај 2019 во 12:20 Втор колоквиум по Молекуларна биологија со генетика
 • 23 мај 2019 во 09:00 Колоквиум од практичен дел по предметот Основи на молекуларна биологија за студентите од ТМФ
 • 14 мај 2019 во 14:15 Втор колоквиум по предметот Основи на молекуларна биологија за студентите од ТМФ
 • 28 мај 2019 во 12:00 Трет колоквиум и колоквиум од практичен дел по предметот Молекуларна биологија со генетика; Преполагање на еден од колоквиумите по предметот Основи на молекуларна биологија за студентите од ТМФ
 • 05 јуни 2019 во 12:00 Испит од практичен дел на предметите на Катедрата по молекуларна биологија
 • 20 мај 2019 во 12:00 Колоквиум по предметот Генетски инженеринг кај проф д-р Сашо Панов
 • 07 јуни 2019 во 12:30 Испит по сите прдмети кај професор д-р Сашо Панов
 • 26 јуни 2019 во 12:00 Испит од практичен дел на сите предмети на Катедрата по молекуларна биологија
 • 28 јуни 2019 во 12:30 Резултати од испит кај проф д-р Сашо Панов
 • 04 септември 2019 во 12:00 Испит од практичен дел од предметите на Катедра за молекуларна биологија, ас.д-р Славица Јосифовска
 • 06 септември 2019 во 12:15 Испит по сите предмети кај проф д-р Сашо Панов
 • 18 септември 2019 во 12:00 Испит од практичен дел од предметите на Катедра за молекуларна биологија, ас.д-р Славица Јосифовска
 • 20 септември 2019 во 12:05 Испит од практичен дел по сите предмети кај професор д-р Сашо Панов
 • 04 октомври 2019 во 12:45 Резултати од практичен испит
 • 07 октомври 2019 во 12:00 Резултати од испит кај проф. д-р Сашо Панов
 • 03 декември 2019 во 11:50 Испит од практичен дел по сите предмети кај професор д-р Сашо Панов
 • 05 декември 2019 во 14:00
 • 28 ноември 2019 во 14:00 Колоквиум по предметот Молекуларна генетика кај проф. д-р Сашо Панов
 • 01 јануари 2020 во 12:00
 • 21 јануари 2020 во 12:30 Практичен испит
 • 16 јануари 2020 во 12:10 Преполагање на еден од колоквиумите по предметот Основи на молекуларна биологија за насоките МБ и БХФ
 • 23 јануари 2020 во 12:00 Испит по сите предмети на Катедрата по молекуларна биологија
 • 04 февруари 2020 во 12:00 Практичен дел од испитите на Катедрата по молекуларна биологија
 • 06 февруари 2020 во 12:30 Испит по сите предмети на Катедрата по молекуларна биологија. Оцените може да бидат внесени во индекс во четврток од 13-15ч.
 • 16 јуни 2020 во 13:00
 • 18 јуни 2020 во 13:00
 • 17 јуни 2020 во 13:00
 • 30 јуни 2020 во 13:00 Испит од практичен дел по сите предмети
 • 01 јули 2020 во 15:00
 • 02 јули 2020 во 13:00
 • 01 јули 2020 во 13:00
 • 14 јули 2020 во 13:00 Практичен испит по сите предмети на Одделението по молекуларна биологија,трета декада
 • 20 јули 2020 во 13:00 Испит по Основи на молекуларна биологија Преполагање на еден од колоквиумите за насоката МБГ
 • 21 јули 2020 во 16:00 Преполагање на еден од колоквиумите за насоките БХФ, АБХ и студентите од ТМФ
 • 17 август 2020 во 13:00 Испит од практичен дел од сите предмети на Одделението по молекуларна биологија
 • 19 август 2020 во 13:00 Испит од сите предмети на Одделението за молекуларна биологија
 • 14 септември 2020 во 10:00 Испит од практичен дел од сите предмети на Одделението по молекуларна биологија, втора декада
 • 16 септември 2020 во 10:00 Испит по сите предмети на Одделението за молекуларна биологија
 • 23 септември 2020 во 11:00 Испит од практичен дел од сите предмети на Одделението по молекуларна биологија, трета декада
 • 25 септември 2020 во 15:00 Испит по сите предмети на Одделението за молекуларна биологија
 • 25 ноември 2020 во 13:30 Практичен испит, ноемвриска сесија
 • 02 декември 2020 во 14:00 Испит по сите предмети на Одделение за молекуларна биологија, ноемвриска сесија
 • 07 декември 2020 во 12:00 Прв колоквиум по предметот Основи на молекуларна биологија за насоката нутриционизам
 • 29 декември 2020 во 13:00 Колоквиум по предметот Биохемија 3 за насоката аналитичка биохемија
 • 15 јануари 2021 во 13:00 Преполагање на колоквиум о Основи на олекуларна биологија, насока утриционизам
 • 25 јануари 2021 во 12:00 Резултати од практичен испит на Одделението за молекуларна биологија
 • 27 јануари 2021 во 12:00 Резултати од испит по сите предмети на Одделението за молекуларна биологија
 • 03 февруари 2021 во 12:00 Испит од практичен дел по сите предмети на Одделението за молекуларна биологија
 • 05 февруари 2021 во 12:00 Резултати од испит по сите предмети на Одделението за молекулатна биологија
 • 07 април 2021 во 12:00 Практичен испит
 • 06 април 2021 во 11:00
 • 14 април 2021 во 12:00
 • 19 април 2021 во 13:00
 • 22 април 2021 во 11:00
 • 21 мај 2021 во 12:00 Резултати од втор колоквиум по предметот Молекуларна биологија за насоката биохемија и физиологија
 • 25 мај 2021 во 11:30 Резултати од втор колоквиум по предметот Основи на молекуларна биологија за насоката молекуларна биологија со генетика
 • 31 мај 2021 во 12:00 Преполагање на еден од колоквиумите за насоките Молекуларна биологија со генетика и Биохемија и физиологија
 • 01 јуни 2021 во 11:00 Резултати од втор колоквиум по предметот Основи на молекуларна биологија за студентите од ТМФ
 • 03 јуни 2021 во 12:00 Резултати од колоквиум од практичен дел по предметот Основи на молекуларна биологија за студентите од ТМФ
 • 01 јуни 2021 во 12:00
 • 02 јуни 2021 во 12:00
 • 04 јуни 2021 во 12:00 Преполагање на еден од колоквиумите, Основи на молекуларна биологија, ТМФ
 • 07 јуни 2021 во 12:00 Испит од практичен дел
 • 09 јуни 2021 во 12:00 Испит од теоретски дел по сите предмети на Одделението за молекуларна биологија
 • 17 јуни 2021 во 08:30
 • 21 јуни 2021 во 10:00
 • 06 септември 2021 во 12:00 Практичен испит по сите предмети на Одделението за молекуларна биологија
 • 07 септември 2021 во 12:15 Испит по сите прдмети на Одделението за молекуларна биологија во прва декада
 • 16 септември 2021 во 12:00 Испит, втора декада
 • 17 септември 2021 во 12:20 Практичен испит
 • 30 ноември 2021 во 11:00
 • 02 декември 2021 во 10:00 Испит на Одделението за молекуларна биологија
 • 20 декември 2021 во 12:00
 • 17 јануари 2022 во 10:00 Испит од практичните делови од сите предмети кај проф. д-р Сашо Панов и доц. д-р Славица Јосифовска
 • 18 јануари 2022 во 10:30
 • 26 јануари 2022 во 10:00 Резултати од практичен испит по сите предмети на Одделението по молекуларна биологија
 • 27 јануари 2022 во 12:00 Испит по сите предмети на Катедрата за молекуларна биологија
 • 01 април 2022 во 13:00 Прв колоквиум, Молекуларна биологија, БХФ
 • 18 мај 2022 во 12:00 Резултати од втор колоквиум по предметот Молекуларна биилогија за насоката биохемија и физиологија
 • 17 мај 2022 во 12:00 Резултати од прв колоквиум по Основи на молекуларна биологија за наосоката молекуларна биологија со генетика
 • 31 мај 2022 во 11:00 Преполагање на колоквиуми и практичен колоквиум
 • 20 јуни 2022 во 12:00 Резултати од испит од практичен дел по сите предмети на Катедрата за молекуларна биологија
 • 21 јуни 2022 во 12:00 Реазултати од испит по сите предмети на Катедрата за молекуларна биологија
 • 30 јуни 2022 во 12:00 Резултати од практичен испит по сите предмети на катедрата за молекуларна биологија
 • 01 јули 2022 во 11:00 Резултати од испит кај доц.д-р Славица Јосифовска
 • 23 август 2022 во 11:00 Испит по сите предмети на Катедрата за молекуларна биологија
 • 05 септември 2022 во 11:00 Практичен испит
 • 06 септември 2022 во 11:00
 • 23 ноември 2022 во 11:00 Практичен испит по сите предмети на Катедрата за молекуларна биилогија
 • 24 ноември 2022 во 11:30 Испит по сите предмети на Катедрата за молекуларна биологија
 • 21 декември 2022 во 12:00 Втор колоквиум по преметот Основи на молекуларна биологија, насока-аналитичка биохемија и наставна
 • 26 декември 2022 во 10:00 Втор колоквиум, Молекуларна биологија, насока-НУТРИЦИОНИЗАМ
 • 29 декември 2022 во 14:00 Резултати од преполагање на колоквиумите, НУТРИЦИОНИЗАМ
 • 27 јануари 2023 во 11:00 Резултати од практичен испит на Катедрата за молекуларна биологија
 • 27 јануари 2023 во 11:00 Резултати од испит
 • 09 февруари 2023 во 11:00 Практичен испит по сите предмети на Одделението за молекуларна биологија
 • 10 февруари 2023 во 11:00 Испит по сите предмети на Катедрата за молекуларна биологија
 • 04 април 2023 во 13:00
 • 03 април 2023 во 13:00 Прв колоквиум по предметот Биохемија 3 за наоската аналитичка биохемија
 • 12 април 2023 во 11:00 Резултати од априлска сесија на Катедрата за молекуларна биологија
 • 27 април 2023 во 13:00 Резултати од прв колоквиум за студентите од насоката по прехрамбена биотехнологија, Технолошко-металуршки факултет.
 • 16 мај 2023 во 13:00 Резултати од втор колоквиум за БХФ
 • 30 мај 2023 во 13:00 Резултати од полагање колоквиуми за ТМФ
 • 05 јуни 2023 во 11:00 Практичен испит по сите предмети. Дополнително ќе бидете известени за термин за внесување на оцени во индекс.
 • 06 јуни 2023 во 11:00 Испит по сите предмети на Катедрата за молекуларна биологија
 • 15 јуни 2023 во 11:00 ПРАКТИЧЕН ИСПИТ ПО СИТЕ ПРЕДМЕТИ НА КАТЕДРАТА ПО МОЛЕКУЛАРНА БИОЛОГИЈА
 • 16 јуни 2023 во 11:00 ИСПИТ ПО СИТЕ ПРЕДММЕТИ НА КАТЕДРАТА ЗА МОЛЕКУЛАРНА БИОЛОГИЈА
 • 21 август 2023 во 11:00 Практичен испит по сите предмети на Катедрата за молекуларна биологија
 • 22 август 2023 во 11:00 Испит по сите предмети на Катедрата за молекуларна биологија
 • 31 август 2023 во 11:00 Практичен испит по сите предмети на Катедрата за молекуларна биологија
 • 01 септември 2023 во 11:10 Испит по сите предмети на Катедрата за молекуларна биологија
 • 20 ноември 2023 во 11:00 Практичен испит
 • 15 ноември 2023 во 13:00 Резултати од прв колоквиум за студентите од насоката АНАЛИТИЧКА БИОХЕМИЈА

  Материјали

© 2023. Институт за биологија, ПМФ, УКИМ, Скопје.