Основи на молекуларна биологија (студии по биохемија и физиологија и студии по молекуларна биологија)

ББ5103


  Следни испити од овој предмет:

 • 15 Август 2017 во 12:00 Испит од практичен дел-прва декада
 • 17 Август 2017 во 12:00 Испит од теоретски дел-прва декада
 • 13 Септември 2017 во 12:00 Испит од практичен дел-втора декада
 • 15 Септември 2017 во 12:00 Испит од теоретски дел-втора декада
 • 15 Септември 2017 во 12:00 Испит од теоретски дел-втора декада
 • 25 Септември 2017 во 12:00 Дополнителен термин за полагање во август - септемвриската испитна сесија на практичен и писмен испит по сите предмети кај професорот д-р Сашо Панов
 • 06 Ноември 2017 во 12:00 Испит од практичен дел
 • 08 Ноември 2017 во 12:00 Испит од теоретски дел
 • 15 Ноември 2017 во 13:30 Прв колоквиум
 • 20 Декември 2017 во 13:30 Втор колоквиум за студенти кои за прв пат го запишале предметот
 • 27 Декември 2017 во 13:30 Термин за преполагање на еден од колоквиумите за студенти кои за прв пат го запишале предметот
 • 29 Декември 2017 во 08:30 Термин за полагање колоквиум од практичниот дел - за сите насоки
 • 09 Јануари 2018 во 12:00 Испит од практичен дел- прва декада
 • 23 Јануари 2018 во 12:00 Испит од практичен дел - втора декада
 • 11 Јануари 2018 во 12:00 Испит од теоретски дел - прва декада (за сите предмети и насоки)
 • 25 Јануари 2018 во 12:00 Испит од теоретски дел - втора декада (за сите предмети и насоки)
 • 13 Декември 2017 во 11:00 Втор колоквиум за студенти од сите насоки кои го презапишале предметот
 • 07 Февруари 2018 во 12:00
 • 26 Март 2018 во 12:00 Испит од практичен дел
 • 30 Март 2018 во 12:00 Испит по сите предмети кај Проф.д-р Сашо Панов.
 • 03 Април 2018 во 12:10 Прв колоквиум по Основи на молекуларна биологија Насоки: аналитича биохемија и прехрамбена биотехнологија
 • 27 Април 2018 во 11:00 Втор колоквиум по Основи намолекуларна биологија за насоката прехрамбена и биотехнологија од ТМФ и Молекуларна биологија со генетика за насоката аналитичка биохемија од ПМФ
 • 08 Мај 2018 во 11:25 Колоквиум од практичен дел по предметот Основи на молекуларна биологија за насоката прехрамбена и биотехнологија, ТМФ
 • 11 Мај 2018 во 08:30 Колоквиум од практичниот дел од предметот Молекуларна биологија со генетика, Ас.м-р Славица Јосифовска
 • 15 Мај 2018 во 12:25 Резултати од преполагање на еден од колоквиумите по предметот Основи на молекуларна биологија за наоската прехрамбена и биотехнологија, ТМФ
 • 18 Мај 2018 во 14:00 Трет колоквиум по Молекуларна биологија со генетика за насоката аналитичка биохемија
 • 28 Мај 2018 во 12:00 Практичен дел од испитот по предметите на проф. д-р Сашо Панов, прва декада
 • 11 Јуни 2018 во 12:00 Практичен дел од испитот по предметите на проф. д-р Сашо Панов, втора декада.
 • 30 Мај 2018 во 12:00 Испит по предметите на проф д-р Сашо Панов, прва декада.
 • 13 Јуни 2018 во 12:00 Испит по предметите на проф д-р Сашо Панов, втора декада.
 • 04 Септември 2018 во 12:00 Испит од практичниот дел од сите предмети кај проф. д-р Сашо Панов.
 • 06 Септември 2018 во 12:00 Испит по сите предмети слушани кај проф. д-р Сашо Панов.
 • 18 Септември 2018 во 12:00 Испит по практичен дел од предметите слушани кај проф. д-р Сашо Панов.
 • 27 Септември 2018 во 10:00 Практичен дел од испитот по предметите на проф. д-р Сашо Панов, дополнителен термин.
 • 20 Септември 2018 во 12:00 Испит по сите предмети слушани кај проф. д-р Сашо Панов.
 • 28 Септември 2018 во 12:00 Испитот по предметите слушани кај проф. д-р Сашо Панов, дополнителен термин.
 • 08 Октомври 2018 во 17:00 Испит, дополнителен термин.
 • 23 Ноември 2018 во 09:00 Прв колоквиум по предметот Основи на молекуларна биологија кај професор д-р Сашо Панов
 • 28 Ноември 2018 во 09:00 Прв колоквиум по предметот Основи на молекуларна биологија кај професор д-р Сашо Панов
 • 21 Декември 2018 во 11:30 Втор колоквиум по предметот Основи на молекуларна биологија кај професор д-р Сашо Панов за сите насоки
 • 25 Декември 2018 во 09:30 Колоквиум по предметот Биохемија III кај Проф д-р Сашо Панов
 • 28 Декември 2018 во 14:00 Колоквиум од практичен дел по предметот Основи на молекуларна биологија, Ас.д-р Славица Јосифовска
 • 22 Јануари 2019 во 12:00 Испит од практичен дел
 • 28 Јануари 2019 во 12:00 Конечни резултати од сите предмети кај проф д-р Сашо Панов полагани преку колоквиуми во зимски семестар. Оцените може да бидат внесени на 30.1.2019г (среда) од 13-14ч.
 • 24 Јануари 2019 во 12:00
 • 12 Февруари 2019 во 12:00 Испит од практичен дел.
 • 14 Февруари 2019 во 12:00
 • 21 Февруари 2019 во 12:05 Испит по сите предмети кај професор д-р Сашо Панов во дополнителна ден-сесија.
 • 02 Април 2019 во 14:30 Прв колоквиум по предметот Основи на молекуларна биологија кај професор д-р Сашо Панов за студентите од Технолошко-металуршкиот факултет
 • 15 Април 2019 во 12:30 Испит од практичен дел по сите предмети
 • 17 Април 2019 во 12:20 Испит по сите предмети кај проф д-р Сашо Панов во априлска сесија
 • 08 Мај 2019 во 12:20 Втор колоквиум по Молекуларна биологија со генетика
 • 23 Мај 2019 во 09:00 Колоквиум од практичен дел по предметот Основи на молекуларна биологија за студентите од ТМФ
 • 14 Мај 2019 во 14:15 Втор колоквиум по предметот Основи на молекуларна биологија за студентите од ТМФ
 • 28 Мај 2019 во 12:00 Трет колоквиум и колоквиум од практичен дел по предметот Молекуларна биологија со генетика; Преполагање на еден од колоквиумите по предметот Основи на молекуларна биологија за студентите од ТМФ
 • 05 Јуни 2019 во 12:00 Испит од практичен дел на предметите на Катедрата по молекуларна биологија
 • 20 Мај 2019 во 12:00 Колоквиум по предметот Генетски инженеринг кај проф д-р Сашо Панов
 • 07 Јуни 2019 во 12:30 Испит по сите прдмети кај професор д-р Сашо Панов
 • 26 Јуни 2019 во 12:00 Испит од практичен дел на сите предмети на Катедрата по молекуларна биологија
 • 28 Јуни 2019 во 12:30 Резултати од испит кај проф д-р Сашо Панов
 • 04 Септември 2019 во 12:00 Испит од практичен дел од предметите на Катедра за молекуларна биологија, ас.д-р Славица Јосифовска
 • 06 Септември 2019 во 12:15 Испит по сите предмети кај проф д-р Сашо Панов
 • 18 Септември 2019 во 12:00 Испит од практичен дел од предметите на Катедра за молекуларна биологија, ас.д-р Славица Јосифовска
 • 20 Септември 2019 во 12:05 Испит од практичен дел по сите предмети кај професор д-р Сашо Панов
 • 04 Октомври 2019 во 12:45 Резултати од практичен испит
 • 07 Октомври 2019 во 12:00 Резултати од испит кај проф. д-р Сашо Панов
 • 03 Декември 2019 во 11:50 Испит од практичен дел по сите предмети кај професор д-р Сашо Панов
 • 05 Декември 2019 во 14:00
 • 28 Ноември 2019 во 14:00 Колоквиум по предметот Молекуларна генетика кај проф. д-р Сашо Панов
 • 01 Јануари 2020 во 12:00
 • 21 Јануари 2020 во 12:30 Практичен испит
 • 16 Јануари 2020 во 12:10 Преполагање на еден од колоквиумите по предметот Основи на молекуларна биологија за насоките МБ и БХФ
 • 23 Јануари 2020 во 12:00 Испит по сите предмети на Катедрата по молекуларна биологија
 • 04 Февруари 2020 во 12:00 Практичен дел од испитите на Катедрата по молекуларна биологија
 • 06 Февруари 2020 во 12:30 Испит по сите предмети на Катедрата по молекуларна биологија. Оцените може да бидат внесени во индекс во четврток од 13-15ч.
 • 16 Јуни 2020 во 13:00
 • 18 Јуни 2020 во 13:00
 • 17 Јуни 2020 во 13:00
 • 30 Јуни 2020 во 13:00 Испит од практичен дел по сите предмети
 • 01 Јули 2020 во 15:00
 • 02 Јули 2020 во 13:00
 • 01 Јули 2020 во 13:00
 • 14 Јули 2020 во 13:00 Практичен испит по сите предмети на Одделението по молекуларна биологија,трета декада
 • 20 Јули 2020 во 13:00 Испит по Основи на молекуларна биологија Преполагање на еден од колоквиумите за насоката МБГ
 • 21 Јули 2020 во 16:00 Преполагање на еден од колоквиумите за насоките БХФ, АБХ и студентите од ТМФ
 • 17 Август 2020 во 13:00 Испит од практичен дел од сите предмети на Одделението по молекуларна биологија
 • 19 Август 2020 во 13:00 Испит од сите предмети на Одделението за молекуларна биологија
 • 14 Септември 2020 во 10:00 Испит од практичен дел од сите предмети на Одделението по молекуларна биологија, втора декада
 • 16 Септември 2020 во 10:00 Испит по сите предмети на Одделението за молекуларна биологија
 • 23 Септември 2020 во 11:00 Испит од практичен дел од сите предмети на Одделението по молекуларна биологија, трета декада
 • 25 Септември 2020 во 15:00 Испит по сите предмети на Одделението за молекуларна биологија
 • 25 Ноември 2020 во 13:30 Практичен испит, ноемвриска сесија
 • 02 Декември 2020 во 14:00 Испит по сите предмети на Одделение за молекуларна биологија, ноемвриска сесија
 • 07 Декември 2020 во 12:00 Прв колоквиум по предметот Основи на молекуларна биологија за насоката нутриционизам
 • 29 Декември 2020 во 13:00 Колоквиум по предметот Биохемија 3 за насоката аналитичка биохемија
 • 15 Јануари 2021 во 13:00 Преполагање на колоквиум о Основи на олекуларна биологија, насока утриционизам

  Материјали

© 2021. Институт за биологија, ПМФ, УКИМ, Скопје.