Редовен професор д-р Сашо Панов

Биографија

Д-р Сашо ПАНОВ, редовен професор, е роден во Скопје каде го завршил основното и средното образование. Дипломирал на студиите по биологија, биохемиско-физиолошка насока, на Природно-математичкиот факултет во Скопје во 1994 г., со среден успех 9,32. Постдипломските студии на Институтот за биологија, Панов ги завршил во декември 1999 г. со одбрана на магистерскиот труд од областа на молекуларната ту-морска биологија под наслов: „Детекција на специфични мутации на HRAS онкогенот кај уротелни неоплазми“. Докторската дисертација под наслов „Ефекти од потиснувањето на BCL2 и hTERT гените со примена на RNA интерференција кај клеточни линии на белодробен карцином” ја одбранил на 8 јули 2005 г. и се стекнал со научниот сте-пен доктор по биолошки науки. Научната преокупација на д-р Панов е молекуларната генетика на човечкиот канцер, потиснувањето на прекумерно експресираните гени со помош на РНА интерференција, индукција на апоптоза кај малигните клетки во ин витро услови и дру-ги сродни теми. Во текот на последниве години, во Лабораторијата за молекуларна биологија ги вовел техниките за нерадиоактивно секвенционирање на DNA, молекуларно клонирање во плазмидни вектори, клеточна култура на мамалиски клетки, трансфекција на континуирани клеточни линии на малигни клетки со хемиски агенси и со електропорација, како и други софистицирани методи кои се есенцијални за вршење на наведените научни истражувања и проектни активности. Во по-следниве шест години, Панов бил автор или 30 конгресни излагања и соопштенија во земјава и во странство. Учествувал како соработник-истражувач во 11 научноистражувачки проекти, како и во два апликативни проекти. Бил главен истражувач на проектот „Development of efficient gene-delivery protocols“ спонзориран од Светската федерација на научници и главен истражувач (од Македонската страна), супкоординатр на Темпус-проект, главен истраќувач на еден билатерален меѓународен проект и  учесник во FP7-проект. Д-р Панов бил ангажиран во изведувањето на теоретската и практичната настава по повеќе предмети од наставно-научните области: молекуларна биологија, молекуларна генетика, генетски инженеринг, биологија на канцерот, биохемија 3 и сродни предмети на додпиломските и постдипломските студии на ПМФ, како и на третиот циклус-докторски студии на Медицинскиот факултет во Скопје. Акредитиран ментор на докторанди е на студиската програма по молекуларна биологија на ПМФ и на програмата по молекуларна медицина на Медицинскиот факултет. Автор е на универзитетскиот учебник „Основи на молекуларната биологија и молекуларната генетика“ во издание на УКИМ, 2014 година, како и на „ Основни методи во молекуларната биологија“ во издание на ПМФ, 2003 година. Досега бил ментор на 5 магистерски теми и на 8 докторски дисертации на ПМФ, Медицинскиот, Стоматолошкиот и Факултетот за ветеринарна медицина. Во рамките на апликативната активност на Лабораторијата за молекуларна биологија, под раководство и супервизија на д-р Панов се изработени околу 15.000 молекуларни анализи за детекција и типизација на хуманиот папилома вирус (ХПВ) во гинеколошки примероци за дијагностички цели. Бил рецензент на списанијата со импакт-фактор: Toxicology in vitro, Advances in Biology и други. По покана, д-р Сашо Панов одржал повеќе научно-стручни предавња во медицински установи. Член е на Европското здружение за хумана генетика, на интернационалната Организација за хуманиот геном (ХУГО), на Здружението на медицинските биохемичари и други здруженија.

Книги

 1. Сашо Панов Основи на молекуларната биологија и молекуларната генетика. УКИМ, 2014.
 2. Simjanoska M, Madevska-Bogdanova A, Panov S. Gene Ontology Analysis on Behalf of Improved Classification of Different Colorectal Cancer Stages. In: Computational Intelligence. Studies in Computational Intelligence. Madani K et al. (eds). 2016; 613:487-500. Springer International Publishing, Switzerland. doi: 10.1007/978-3-319-23392-5_27.

 

http://www.ukim.edu.mk/e-izdanija/PMF/Osnovi_na_molekularnata_biologija_i_molekularnata_genetika.pdf

Трудови и конф.

 1. Josifovska S, Vazharova R, Balabanski L, Malinov M, Toncheva D , Panov S. Genetic profiling of a patient with a complex phenotype revealed variants in the CPT2 gene. International Medical Journal Medicus. 2018; 23(1):44-48.
 2. Josifovska S, Vazharova R, Balabanski L, Malinov M, Kaneva A, Panov S, Hadjidekova S, Toncheva D. Double heterozygosity of novel variants found in patients with severe clinical phenotype of cardiovascular disorders. Biotechnol Biotechnol Equip. 2018. doi: 10.1080/13102818.2018.1433064. IF(2016)=1.059
 3. Zejnullahu V, Zejnullahu Va, Josifovska S, Vukovik N, Pakovski K, Panov S. Correlation of hTERT expression with cervical cytological abnormalities and Human papillomavirus infection. Contributions Sec of Med Sci. 2017; XXXVIII (3): 143-51, 2017. doi: 10.2478/prilozi-2018-0015.
 4. Osmani B, Karadjov Z, Panov S. Increased COX2 gene expression in colorectal cancer: Clinical and molecular study. International Medical Journal Medicus. 2017; 22(3):287-91.
 5. Pejkova S, Dzokic G, Panov S, Petrusevska G. Association of the mutation in BRAF gene (V600Е) with the clinical progression of disease in patients with metastatic skin melanoma. International Medical Journal Medicus. 2017; 22(3):346-53.
 6. Zejnullahu V, Zejnullahu Va, Kerveshi-Sylejmani A, Rexhepi Sh, Panov S. Prevalence of HPV infection and genotypes in women with normal and abnormal cytological results in Kosovo: clinical and diagnostic impact. International Medical Journal Medicus s. 2017; 22(2):137-47.
 7. Saidi S, Stavridis S, Stankov O, Dohcev S, Panov S. Effects of Serenoa repens alcohol extract on benign prostate hyperplasia. Contributions Sec of Med Sci. 2017; XXXVIII(2). doi: 10.1515/prilozi-2017-0030.
 8. Saidi S, Popov Z, Janevska V, Panov S. Overexpression of UHRF1 gene correlates with the major clinicopathological parameters in urinary bladder cancer. International Braz J Urol. 2017; 43(2): 224-9. doi: 10.1590/S1677-5538.IBJU.2016.0126. IF(2015)=0.410
 9. Оsmani B, Pakovski K, Vukovic N, Karadzov Z, Panov S. Association of TOB1 gene expression with colorectal cancer stage and anatomical tumor location. International Medical Journal Medicus. 2017; 22(1):87-92.

10. Saidi S, Georgiev V, Popov Z, Penev M, Stankov O, Dohcev S, Stavridis S, Ivanovski O, Saidi M, Janevska V, Petrusevska G, Spasovska L, Komina S, Panov S. Management of primary bladder tumors at the University clinic of urology in Skopje in 2010 during one-year follow up. Medicus. 2016; 21(2): 137-142.

11. Stamatoski B, Ilievska M, Babunovska H, Sekulovski N, Panov S. Optimized genotyping method for identification of bacterial contaminants in pharmaceutical industry. Acta Pharm. 2016; 66(2):289-95. doi: 10.1515/acph-2016-0011. IF(2015)=0.589

12. Pejkova S, Dzokic G, Tudzarova-Gjorgova S, Panov S. Molecular Biology and Genetic Mechanisms in the Progression of the Malignant Skin Melanoma. Pril (Makedon Akad Nauk Umet Odd Med Nauki). 2016; 37(2-3):89-97. doi: 10.1515/prilozi-2016-0021.

13. Ristoska S, Ivanovski K, Panov S, Stefanovska E, Rendjova V, Pesevska S, Mindova S, Dirjanska K, Georgieva K, Pandilova M. Correlation between the concentration of the matrixmetalloproteinase-1 tissue levels and clinical parameters in periodontitis-affected patients. Res J Pharm Biol Chem Sci. 2016; 7(2):539-44. IF(2015)=0.350

14. Simjanoska M, Madevska-Bogdanova A, Panov S. Gene ontology analysis on behalf of improved classification of different colorectal cancer stages. In: Computational Intelligence. Studies in Computational Intelligence. Madani K et al. (eds). 2016; 613:487-500. Springer International Publishing, Switzerland. doi: 10.1007/978-3-319-23392-5_27.

15. Saidi S, Popov Z, Stavridis S, Panov S. Alterations of microsatellite loci GSN and D18S51 in urinary bladder cancer. Hippokratia. 2015; 19(3):200-4. IF(2015)=0.589

16. Sotiroska V, Petanovski Z, Dimitrov G, Hadji-Lega M, Shushleski D, Saltirovski S, Matevski V, Shenbakar S, Panov S, Johansson L. The day of embryo transfer affects delivery rate, birth weights, female-to-male ratio, and monozygotic twin rate. Taiwan J Obstet Gynecol. 2015; 54(6):716-21. doi: 10.1016/j.tjog.2015.06.011. IF(2015)=0.865

17. Dimitrov G, Sotiroska V, Dimitrov G, Sterjovska A, Panov S. Human papillomavirus infection in cervical precancerous lesions. Wulfenia. 2015; 22(7): 21-31. IF(5-year)=0.649

18. Choneska Jovanova B, Alabakovska S, Martinova K, Panov S, Antevska Trajkova Z, Kocheva S, Jovanovska A. The influence of MTHFR C677T polymorphism on methotrexate toxicity in pediatric acute lymphoblastic leukemia. Archives of Public Health. 2015; 7(1): 35-40.

19. Cvetkovska E, Panov S, Kuzmanovski I. Clinical genetic study in juvenile myoclonic epilepsy. Seizure. 2014; 23(10):903-5. doi: 10.1016/j.seizure.2014.07.011. IF(2013)=2.059

20. Pejkov H, Kedev S, Panov S, Srbinovska-Kostovska E, Lang I. Thrombectomy in the treatment of acute myocardial infarction. Medicus. 2014; 19(1):181-7.

21. Taravari A, Panov S, Petrov I, Petrova V, Medziti F, Haliti G. Delta deletion 4977 in mitochondrial DNA in patients with idiopathic Parkinson's disease. Bratisl Lek Listy. 2014; 115(1):7-13. IF(2013)=0.403

22. Brezovska-Kavrakova J, Krstevska M, Panov S, Sekulovski N, Mancheva S, Pashovski A. Association of Methylenetetrahydrofolate Reductase gene polymorphisms C677T with the Homocysteine ​​Levels in Coronary Artery Diasease. Medicus. 2014; 19(3):448-53.

23. Tripunoski T, Dimitrova-Shumkovska J, Ristoski T, Petrova I, Panov S, Ugrinska A, PopGjorceva D. Thyroid hormones levels and morphometric specifics of thyroid gland in ApoE deficient (ApoE KO) mice. Slov Vet Res. 2014; 51(1):29-34. UDC 57.08:612.44:572.7:599.323.4:636.028 IF(2012)=0.647

24. Brezovska-Kavrakova J, Krstevska M, Panov S, Sekulovski N, Manchevska S. Homocysteine and Lipid Status in Patients with Coronary Artery Disease. Physioacta. 2014; 8(1):91-98.

25. Brezovska-Kavrakova J, Krstevska M, Bosilkova G, Alabakovska S, Panov S, Orovchanec N. Hyperhomocysteinemia and levels of methylenetetrahydrofolate reductase (C677T) genetic polymorphism in patients with deep vein thrombosis. Mater Sociomed. 2013; 25(3):170-4. doi: 10.5455/msm.2013.25.170-174.

26. Pejkov H, Kedev S, Panov S, Srbinovska-Kostovska E, Lang I. Atherosclerosis of coronary blood vessels– local or systemic inflamation? Contributions. Sec. Med. Sci., XXXIV 3, 2013.

27. Brezovska-Kavrakova J, Krstevska M, Panov S, Pluncevik-Gligorovska J, Pashovski A. Hyperhomocysteinemia and lipid profile in patients with deep vein thrombosis. Acta Morphologica. 2013;10(2):61-64.

28. Pejkov H, Srbinovska-Kostovska E, Kedev S, Panov S, Lang I. [Tumor necrosis factor alpha (TNF-a) - predictor of left ventricular dysfunction.] Mak. Med. Pregled. 2013; 67(3): 154-160.

29. Pejkov H, Srbinovska-Kostovska E, Kedev S, Panov S, Lang I. Variations in levels of IL-6 and HS-CRP in coronary and systemic circulation in patients with acute myocardial infarction. Mak. Med. Pregled. 2013; 67(2): 93-8.

30. Saidi S, Popov Z, Stavridis S, Janevska V, Panov S.   Digital quantitative immunofluorescent detection of p53 protein in urinary bladder cancer tissue samples. Contributions, MASA. 2013; 34(1): 167-74.

© 2023. Институт за биологија, ПМФ, УКИМ, Скопје.