Основи на молекуларна биологија (студии по биологија и студии по екологија)

БЗ5204


  Следни испити од овој предмет:

 • 15 август 2017 во 12:00 Испит од практичен дел-прва декада
 • 13 септември 2017 во 12:00 Испит од практичен дел-втора декада
 • 17 август 2017 во 12:00 Испит од теоретски дел-прва декада
 • 11 декември 2017 во 14:00 Втор колоквиум студенти кои прв пат го запишале предметот од насоките екологија и наставна
 • 25 декември 2017 во 14:00 Термин за преполагање на еден од колоквиумите за студенти до сите насоки кои го презапишале предметот и студенти кои прв пат го запишале предметот од насоките екологија и биологија-наставна
 • 09 јануари 2018 во 12:00 Испит од практичен дел - прва декада
 • 23 јануари 2018 во 12:00 Испит од практичен дел - втора декада
 • 10 јануари 2020 во 12:20 Колоквиум по Основи на молекуларна биологија за насоката по екологија
 • 05 јуни 2020 во 15:00
 • 03 јули 2020 во 15:00 Втор колоквиум по предметот Основи на молекуларна биологија за студентите од ТМФ
 • 30 ноември 2020 во 14:00 Прв колоквиум
 • 29 декември 2020 во 12:00 Втор колоквиум
 • 12 јануари 2021 во 12:00 Втор колоквиум по предметот Основи на молекуларна биологија за насоката нутриционизам
 • 15 ноември 2021 во 12:00
 • 26 ноември 2021 во 10:00
 • 27 декември 2021 во 12:00 Втор колоквиум
 • 29 декември 2021 во 13:00 Резултати од практичен колоквиум, Нутриционизам, 29.12.2021
 • 27 декември 2021 во 12:00 Резултати од втор колоквиум по предметот Основи на молекуларна биологија, насока аналитичка биохемија
 • 27 декември 2021 во 12:00 Резултати од преполагање на вториот колоквиум, насока-нутриционизам
 • 30 декември 2021 во 09:00

  Материјали

Документи

© 2022. Институт за биологија, ПМФ, УКИМ, Скопје.