Основи на молекуларна биологија (студии по биологија и студии по екологија)

БЗ5204


  Следни испити од овој предмет:

 • 15 Август 2017 во 12:00 Испит од практичен дел-прва декада
 • 13 Септември 2017 во 12:00 Испит од практичен дел-втора декада
 • 17 Август 2017 во 12:00 Испит од теоретски дел-прва декада
 • 11 Декември 2017 во 14:00 Втор колоквиум студенти кои прв пат го запишале предметот од насоките екологија и наставна
 • 25 Декември 2017 во 14:00 Термин за преполагање на еден од колоквиумите за студенти до сите насоки кои го презапишале предметот и студенти кои прв пат го запишале предметот од насоките екологија и биологија-наставна
 • 09 Јануари 2018 во 12:00 Испит од практичен дел - прва декада
 • 23 Јануари 2018 во 12:00 Испит од практичен дел - втора декада
 • 10 Јануари 2020 во 12:20 Колоквиум по Основи на молекуларна биологија за насоката по екологија
 • 05 Јуни 2020 во 15:00
 • 03 Јули 2020 во 15:00 Втор колоквиум по предметот Основи на молекуларна биологија за студентите од ТМФ
 • 30 Ноември 2020 во 14:00 Прв колоквиум
 • 29 Декември 2020 во 12:00 Втор колоквиум
 • 12 Јануари 2021 во 12:00 Втор колоквиум по предметот Основи на молекуларна биологија за насоката нутриционизам

  Материјали

Документи

© 2021. Институт за биологија, ПМФ, УКИМ, Скопје.