Молекуларна генетика

БМ7101


  Следни испити од овој предмет:

 • 17 август 2017 во 12:00 Испит од теоретски дел-прва декада
 • 15 септември 2017 во 12:00 Испит од теоретски дел - втора декада
 • 16 јануари 2020 во 12:05 Втор колоквиум
 • 15 јуни 2020 во 13:00
 • 29 јуни 2020 во 13:00
 • 10 декември 2020 во 12:10 Прв колоквиум
 • 23 декември 2020 во 13:00 Втор колоквиум
 • 22 март 2021 во 17:00 Резултати од прв колоквиум по предметот Молекуларна биологија со генетика за насоката аналитичка биохемија
 • 23 април 2021 во 09:30 Резултати од вториот колоквиум по предметот Молекуларна биологија со генетика за студентите од насоката аналитичка биохемија
 • 11 мај 2021 во 16:00 Преполагање на еден од колоквиумите по предметот Молекуларна биологија со генетика, АБХ
 • 01 јуни 2021 во 12:00 Резултати од практичен дел по предметот Молекуларна биологија со генетика за насоката аналитичка биохемија
 • 15 декември 2021 во 12:00
 • 28 декември 2021 во 12:00
 • 30 декември 2021 во 14:00 Резултати од колоквиум по предметот Биохемија 3 за насоката по аналитичка биохемија
 • 30 декември 2021 во 14:05 Преполагање на еден од колоквиумите
 • 07 април 2022 во 13:00 Резултати од испит од теоретскиот дел од предметите на Катедрата за молекуларна биологија
 • 31 мај 2022 во 13:00 Колоквиум по преметот Биохемија 3 за студентите од насоката по аналитичка биохемија
 • 14 декември 2022 во 12:00
 • 28 декември 2022 во 12:00

  Материјали

© 2023. Институт за биологија, ПМФ, УКИМ, Скопје.