Органска хемија

БП2101


    Следни испити од овој предмет:

  • 02 февруари 2022 во 10:00 Писмен испит и втор колоквиум по Органска хемија за студентите од двопредметните студии биологија-хемија
  • 25 ноември 2022 во 13:00 Усмен испит. Се полага во заеднички термин и просторија со останатите групи на Институтот за хемија.
  • 18 јануари 2023 во 10:00 Испит во прва декада. Студентите задолжително да се запишат во списокот за полагање преку следниот формулар: https://docs.google.com/spreadsheets/d/1Lbq7IP_K1Wnx-Q0vMV80rlNn88xRSAHScUgA-IIn2RU/edit#gid=0
  • 01 февруари 2023 во 10:00 Испит во втора декада. Студентите задолжително да се запишат во списокот за полагање преку следниот формулар: https://docs.google.com/spreadsheets/d/1o951kuxJhvf8d7Re7o8bVrmrZjgxTyf0hJTpeUdNMUg/edit#gid=0
  • 17 јануари 2023 во 09:00 Практичен испит од прва декада. Положениот практичен испит има важност за тековната учебна година. Доколку предметот е презапишан, тој повторно се полага.
  • 31 јануари 2023 во 09:00 Практичен испит од втора декада. Положениот практичен испит има важност за тековната учебна година. Доколку предметот е презапишан, тој повторно се полага.

    Материјали

© 2023. Институт за биологија, ПМФ, УКИМ, Скопје.