Зоологија

БЕ1101


  Следни испити од овој предмет:

 • 20 Ноември 2018 во 08:00 Прв колоквиум по предметот Зоологија (насока: нутриционизам). Практичниот дел по предметот се полага во лабораторија 216 во 08:00. Сите студенти кои успешно ќе го положат практичниот дел од колоквиумот продолжуваат со полагање на теоретскиот дел (просторија по договор).
 • 28 Јануари 2019 во 10:00
 • 11 Февруари 2019 во 10:00
 • 19 Април 2019 во 09:00
 • 10 Јуни 2019 во 10:00
 • 21 Јуни 2019 во 10:00
 • 04 Септември 2019 во 10:00
 • 27 Септември 2019 во 12:30
 • 04 Октомври 2019 во 10:00 Практичен испит
 • 07 Октомври 2019 во 10:00 Теоретски испит
 • 24 Јануари 2020 во 09:00
 • 14 Февруари 2020 во 09:00
 • 12 Јуни 2020 во 10:00 Теоретски испит
 • 10 Јуни 2020 во 10:05 Практичен испит
 • 24 Јуни 2020 во 10:00 Практичен испит
 • 26 Јуни 2020 во 10:00 Теоретски испит
 • 08 Јули 2020 во 10:00 Теоретски испит
 • 06 Јули 2020 во 10:00 Практичен испит
 • 20 Јануари 2021 во 12:00
 • 03 Февруари 2021 во 10:00
 • 13 Април 2021 во 10:00 Теоретски испит
 • 12 Април 2021 во 10:00 Практичен испит
 • 14 Јуни 2021 во 10:00 Практичен испит
 • 15 Јуни 2021 во 10:00 Теоретски испит
 • 28 Јуни 2021 во 10:00 Практичен испит
 • 29 Јуни 2021 во 10:00 Теоретски испит
 • 03 Септември 2021 во 10:00

  Материјали

Документи

© 2021. Институт за биологија, ПМФ, УКИМ, Скопје.