Зоологија

БЕ1101


  Следни испити од овој предмет:

 • 20 ноември 2018 во 08:00 Прв колоквиум по предметот Зоологија (насока: нутриционизам). Практичниот дел по предметот се полага во лабораторија 216 во 08:00. Сите студенти кои успешно ќе го положат практичниот дел од колоквиумот продолжуваат со полагање на теоретскиот дел (просторија по договор).
 • 28 јануари 2019 во 10:00
 • 11 февруари 2019 во 10:00
 • 19 април 2019 во 09:00
 • 10 јуни 2019 во 10:00
 • 21 јуни 2019 во 10:00
 • 04 септември 2019 во 10:00
 • 27 септември 2019 во 12:30
 • 04 октомври 2019 во 10:00 Практичен испит
 • 07 октомври 2019 во 10:00 Теоретски испит
 • 24 јануари 2020 во 09:00
 • 14 февруари 2020 во 09:00
 • 12 јуни 2020 во 10:00 Теоретски испит
 • 10 јуни 2020 во 10:05 Практичен испит
 • 24 јуни 2020 во 10:00 Практичен испит
 • 26 јуни 2020 во 10:00 Теоретски испит
 • 08 јули 2020 во 10:00 Теоретски испит
 • 06 јули 2020 во 10:00 Практичен испит
 • 20 јануари 2021 во 12:00
 • 03 февруари 2021 во 10:00
 • 13 април 2021 во 10:00 Теоретски испит
 • 12 април 2021 во 10:00 Практичен испит
 • 14 јуни 2021 во 10:00 Практичен испит
 • 15 јуни 2021 во 10:00 Теоретски испит
 • 28 јуни 2021 во 10:00 Практичен испит
 • 29 јуни 2021 во 10:00 Теоретски испит
 • 03 септември 2021 во 10:00
 • 25 јануари 2022 во 12:00
 • 08 февруари 2022 во 10:00
 • 11 април 2022 во 12:00 Практичен испит по предметот Зоологија (за насока нутриционизам) во априлската испитна сесија од учебната 202/2022. Испитот ќе се одржи во просторија 217.
 • 12 април 2022 во 10:00 Теоретски испит по предметот Зоологија (за насока нутриционизам) во априлската испитна сесија од учебната 202/2022. Испитот ќе се одржи во Биолошки амфитеатар.
 • 09 јуни 2022 во 10:00
 • 24 јуни 2022 во 10:00

  Материјали

Документи

© 2022. Институт за биологија, ПМФ, УКИМ, Скопје.