Вонреден професор д-р Валентина Славевскa-Стаменковиќ

Биографија

       Д-р Валентина СЛАВЕВСКА-СТАМЕНКОВИЌ, вонреден професор, е родена на 14.12 1972 година во Скопје, каде го завршила основното и средното образование. Дипломирала во јули 1996 година на Природно-математичкиот факултет во Скопје, група биологија, наставна насока. Во учебната 1997/1998 година д-р Славевска-Стаменковиќ се запишала на постдипломски студии на Природно математичкиот-факултет во Скопје, група биологија, еколошко-таксономската насока. На 15.03 2007 година, со јавната одбрана на магистерскиот труд под наслов “Биоценолошка анализа на макрозообентосот од акумулационото езеро Мантово и вливот од реката Крива Лакавица ”, се здобила со академски степен магистер на биолошки науки. Докторска дисертација под наслов „Макроинвертебратите од реката Брегалница - структура на заедницата и проценка на еколошкиот статус на екосистемот“ ја одбранила на 15.02 2013 година и се стекнала со звањето доктор на биолошки науки. Од септември 1997 до октомври 2001 година д-р Славевска-Стаменковиќ била вработена како професор по билогија во ДСУ „ Р. Ј. Корчагин” во Скопје каде работела 4 години. На 1.11 2001 година засновала работен однос како помлад асистент на Заводот за зоологија, при Институтот за биологија на Природно-математичкиот факултет во Скопје. По изборот во доцент во 2013 година активно е вклучена во подготовките и во изведувањето на теоретската настава по група предмети од областа на систематика и филогенија на безрбетници и органска еволуција за прв, втор и трет циклус на студии на Институтот за биологија. Денес д-р Валентина Славевска-Стаменковиќ се залага за осовременување на практичната и теоретската настава и подигање на квалитетот на истата. Таа е автор на четири скрипти по предметите Invertebrata, Еволуција, Ентомологија и Форензичка ентомологија. Во текот на своето работење активно е вклучена во изработката на лабораторискиот дел на повеќе дипломски работи, пренесувајќи го своето теоретско и практично знаење за безрбетниците. Ментор е на четири магистерски работи и член на комисијата на една докторска дисертација.

Научно-истражувачката активност на д-р Славевска-Стаменковиќ се одвива во доменот на две биолошки дисциплини: фаунистички диверзитет и хидробиологија. Следејќи ги европските стандарди својот научен интерес го насочува кон примена на макроинвертебратите во евалуација на квалитетот на водната средина. Посветува и големо внимание на форензичката ентомологија и нејзина примена на просторот на Р. Македонија. Д-р Славевска-Стаменковиќ била активно вклучена во изработката на научни и апликативни проекти, во физибилити студии и студии за оценка на влијанието врз животната средина, насочени кон анализа и валоризација на биолошката разновидност на водните безрбетници. Автор и коавтор е на околу 40 научни трудови, од кои седум се објавени во списание со фактор на влијание. Резултатите од своите истражувања ги презентирала во повеќе од 70 соопштенија од учество на меѓународни научни собири.

Во периодот од 2001 па сѐ до денес, доцент д-р Валентина Славевска-Стаменковиќ учествува во надополнување и одржување на богатата ризница на безрбетници позната под името Македонската Национална Колекција на Безрбетници. Како предавач учествувала во популаризација на студиите на Институтот за биологија во средните училишта, а од 2014 година е член на комисијата за натпревари по биологија за основни и средни училишта во Р. Македонија. Член е на Македонското еколошко друштво, ментор на потсекцијата „Макрозообентос“ во рамките на Истражувачкото друштво на студенти биолози (ИДСБ) и член на пртседателство на Македонското биолошко друштво.

Престои

Во текот на својата кариера д-р Славевска - Стаменковиќ реализирала неколку истражувачки престои во странство заради усовршување на знаењата во примената на нови методи и современи техники во истражувањата.
 • 2009 (1ви Февруари до 20ти Февруари). Одделение за хидроекологија и заштита на води при Институтот за биолошки истражувања во Белград, Србија. Тренинг за имплементирање на методи и критериуми за проценка на еколошки статус на копнени води. 
 • 2017 (13ти Март до 24ти Mарт). Завод за Зоологија, Биолошки факултет при Универзитетот во Загреб, Хрватска. Учење, совладување и примена на нови методи при класичната таксономска идентификација на акватични инсекти. 
 • 2018 (15ти Јануари до 2ри Февруари). Завод за Зоологија, Биолошки факултет при Универзитетот во Загреб, Хрватска. Учење и совладување на лабораториски техники за ДНК баркодирање како софистицирана метода во модерната таксономска идентификација на акватичните инсекти. 
 • 2019 (14ти Јануари до 25ти Јануари). Лабораторија за биогеографија и молекуларна екологија при Одделението за безрбетници и хидробиологија на Универзитетот во Лоџ, Полска. ДНК баркодирање на акватични инсекти во ларвен и адултен стадиум (Insecta: Ephemeroptera, Plecoptera, Trichoptera, Odonata, Coleoptera) и виши ракови (Malacostraca: Amphipoda, Decapoda) со што беа поставени темелите на ДНК баркодирањето на фауната на Р. Македонија.

Трудови и конф.

Конгресни активности:

 1. Smiljkov, S. & Slavevska-Stamenković, V. (2004): Seasonal biocenological investigations of the Mantovo reservoir and the mouth of the river Kriva Lakavica. I symposium of ecologists of the Republic of Montenegro with international participation. Tivat. October, 2004.
 2. Smiljkov, S. & Slavevska-Stamenković, V. (2006): Chironomidae (Diptera) larvae fauna from the Mantovo reservoir and the mouth of river Kriva Lakavica.Conference of Water Observation and Information System for Decision Support (BALWOIS). Abstracts. Ohrid, Republic of Macedonia.
 3. Smiljkov, S. & Slavevska-Stamenković, V. (2006): Pollution of the river Sateska as main source for eutrophication of Ohrid Lake. Institute for geography. Scientific symposium with international participation. Ohrid. 30.03-01.04.2006.
 4. Slavevska-Stamenković,V. & Smiljkov, S. (2007):  Profundal fauna as indicator of trophic status of Mantovo Reservoir. III congress of ecologists of the Republic of Macedonia with international participation. Struga. 06.10-09.10.2007.
 5. Slavevska-Stamenković,V. & Smiljkov, S. (2007): Influence of the summer stratification on the presence of manganese, iron and cooper in Mantovo Reservoir. III congress of ecologists of the Republic of Macedonia with international participation. Struga. 06.10-09.10.2007.
 6. Slavevska-Stamenković,V. & Smiljkov, S. (2007): Benthos tipology of Mantovo Reservoir. 12-th World Lake Conference. Jaipur (Indija). 28.10-02.11.2007.
 7. Smiljkov, S., Slavevska-Stamenković,V., Prelić, D. & Paunović, M. (2008): Distribution of benthic macroinvertebrates in Mantovo Reservoir (South-East part of the R. Macedonia). Conference of Water Observation and Information System for Decision Support (BALWOIS). Ohrid. 27.05-31.05.2008.
 8. Slavevska-Stamenković, V., Smiljkov, S. & Paunović, M. (2008): Assessment of lake ecological status using benthic macroinvertebrates: A case study on Mantovo Reservoir (South-East part of the Republic of Macedonia). The 37th Annual Conference of the Yu­gos­lav Water Pollution Control So­ciety “Water 2008”, Mataruška Banja,03.06-06.06.2008.
 9. Kitanova, D., Slavevska Stamenković, V., Kostov, V. & Marinov, M. (2008): Contribution to the knowledge of Odonata (Insecta: Odonata) larvae of the River Bregalnica. III symposium of ecologists of the Republic of Montenegro with international participation. Herceg Novi. 8-12 October, 2008.
 10. Slavevska-Stamenković, V., Stafilov,T., Smiljkov,S., Paunović, M. & Hristovski,S. (2008): Water quality characteristics of Mantovo reservoir, Republic of Macedonia, International Con­ference 6th Aegean Analytical Chemistry Days, Book of Abstracts, PPII-176, p. 425, Turkey, 2008.
 11. Slavevska-Stamenković, V., Paunović, M., Atanacković, A., Smiljkov, S., Kostov, V. & Mitić, D. (2010): Oligochaeta of River Bregalnica from the source region to the dam Kalimanci. Conference of Water Observation and Information System for Decision Support (BALWOIS). Abstracts. Ohrid. 2010.
 12. Paunović, M., Simić, V., Pantović, N., Đikanović, V. & Slavevska-Stamenković, V. (2010): Water quality assessment based on saprobiological analyses of the macroinvertebrate communities in the Zapadna Morava River Basin. Conference of Water Observation and Information System for Decision Support (BALWOIS). Abstracts. Ohrid. 2010.
 13. Slavevska-Stamenković, V., Smiljkov, S., Prelić, D., Paunović, M., Atanacković, A.  & Rimchevska, B. (2010): Structural characteristic of benthic macroinvertebrate in the Mantovo Reservoir (south-east part of the R. Macedonia). Conference of Water Observation and Information System for Decision Support (BALWOIS). Abstracts. Ohrid. 2010.
 14. Kostov, V., Ristovska, M., Slavevska-Stamenković, V., Miljanović, B. & Paunović, M. (2010): Water quality assessment based on fish fauna and macroinvertebrates. Case study on Pcinja River. Conference of Water Observation and Information System for Decision Support (BALWOIS). Abstracts. Ohrid. 2010.
 15. Kostov, V., Ristovska, M., Slavevska-Stamenković,V., Hristovska, D., Petrova, D. & Mirkovska, M. (2010): Biocenological investigation of fish fauna from Pcinja River and Kriva reka (R. Macedonia). Conference of Water Observation and Information System for Decision Support (BALWOIS). Abstracts. Ohrid. 2010.
 16. Kostov, V., Ristovska, M., Rebok, K. & Slavevska-Stamenković, V. (2010): Fish fauna of River Bregalnica (R. Macedonia). Conference of Water Observation and Information System for Decision Support (BALWOIS). Abstracts. Ohrid. 2010.
 17. Kostov,V., Petrova, D., Hristovska, D., Mirkovska, M., Ristovska, M. & Slavevska-Stamenkovic, V. (2010): Nutrition status of Chub (Squalius vardarensis Karaman, 1928) from Pcinja River during summers season. Preliminary resuts. Conference of Water Observation and Information System for Decision Support (BALWOIS). Abstracts. Ohrid. 2010.
 18. Slavevska-Stamenković, V., Smiljkov, S., Paunović, M., Jakovčev-Todorović, D., Atanacković, A., Shoreva, I. & Mitić-Kopanja, D. (2011): First record of Propappus volki (Oligochaeta, Propappidae) in R. Macedonia. International Conference "Structure and dynamics of ecosystems Dinarides-status, possibilities and prospects". Sarajevo 15-16 June 2011.
 19. Smiljkov, S., Slavevska-Stamenković, V., Shoreva, I. & Aleksovski, A. (2011): Water quality of the Mladost Reservoir (R. Macedonia). International Conference "Structure and dynamics of ecosystems Dinarides-status, possibilities and prospects". Sarajevo 15-16 June 2011.  
 20. Slavevska-Stamenković, V., Smiljkov, S., Prelić, D., Paunović, M., Ristovska, M. & Šoreva, I. (2011): Cadisflies (Trichoptera, Insecta) From the Upper Part of River Bregalnica (R. Macedonia). International Conference on Carstic Water Bodies Alblakes 2. Elbasan, Albania 9-11 June 2011. 
 21. Ristovska, M., Kostov, V., Prelic, D., Slavevska-Stamenković, V. & Arsovska, J. (2011): Fish Community Structure and Water Quality Assessment of Babuna River. International Conference on Carstic Water Bodies Alblakes, Elbasan, Albania 9-11 June 2011.
 22. Shoreva, I., Smiljkov, S., Slavevska-Stamenković, V., Stanković-Jovanović, S. & Blinkova, M. (2012): Spatial distribution of Gastropods in the ancient Lake Prespa. 12th International congress on the Zoogeography and ecology of Greece and adjacent regions. 18-22 June 2012.
 23. Slavevska-Stamenković, V., Vidinova, Y., Smiljkov, S., Paunović, M., Ristovska, M., Shoreva, I. & Rimcheska, B. (2012):  New data about the mayflies (Ephemeroptera) from Republic of Macedonia. 12th International congress on the Zoogeography and ecology of Greece and adjacent regions. 18-22 June 2012.
 24. Shoreva, I., Smiljkov, S., Blinkova, M. & Slavevska-Stamenković, V. (2012): New data about macroinvertebrates from Lake Prespa and its watershed. 4th Congress of Ecologists of the Republic of Macedonia with International Participation. 12-15 October 2012, Ohrid.
 25. Rimcheska, B., Georgieva, G., Smiljkov, S., Slavevska-Stamenković, V., Kozuharov, D. & Uzunov, Y. (2012): Contribution to the knowledge of Austropotamobius torrentium Schrank, 1803, and its epibiont Branchibdella pantadonta Withman, 1882, in R. Macedonia. 4th Congress of Ecologists of the Republic of Macedonia with International Participation. 12-15 October 2012, Ohrid.
 26. Cvetkovska-Gjorgievska, A., Prelić, D., Chobanov, P.D., Hristovski, S. & Slavevska-Stamenković, V. (2012): Contribution to the knowledge of Orthoptera of Belasitsa Mountain, south-east Macedonia. 4th Congress of Ecologists of the Republic of Macedonia with International Participation. 12-15 October 2012, Ohrid.
 27. Ristovska, M., Kostov, V., Prelic, D., Slavevska-Stamenkovic, V.,  Simonovic, P. & Adriaens, D. (2012): Cranial ontogeny of hatchery reared Salmo farioides and Salmo macedonicus. 4th Congress of Ecologists of the Republic of Macedonia with International Participation. 12-15 October 2012, Ohrid.
 28. Shoreva, I., Blinkova, M., Cvetkovska, C., Tarchugovska, M., Mancheva, A., Rimcheska, B. & Slavevska-Stamenković, V. (2012): Assessment and evaluation of macroinvertebrates from Karadzica Mountain. 4th Congress of Ecologists of the Republic of Macedonia with International Participation. 12-15 October 2012, Ohrid.
 29. Smiljkov, S., Slavevska-Stamenkovic, V., Smiljkov, Z., Stojanovski, S., Blažeković, D., Hristovski, N. & Stojanova, I. (2013): Prirodna ishrana šarana (Cyprinus carpio) u akumulaciji Gratce (R. Makedonija). 9. međunarodni gospodarsko - znanstveni skup o ribarstvu "Hrvatska akvakultura u Europskoj uniji - sadašnjost I budućnost". 09-10. May 2013, Vukovar, Republika Hrvatska.
 30. Slavevska-Stamenković, V., Kungulovski, Dzoko., Atanasova-Pancevska, N., Smiljkov, S., Paunović, M. & Kolevskа, E. (2013): Microbiological water quality of the river Bregalnica (Republic of Macedonia). 8th Balkan Congress of Microbiology - Microbiologia Balkanica, 2013. 02-05 October 2013, Veliko Tarnovo, Bulgaria.
 31. Slavevska-Stamenković, V., Paunović, M., Stafilov, T., Smiljkov, S., Rebok, K., Kostov, V., Ristovska, M. & Prelić, D. (2014): Review of the diversity of aquatic macroinvertebrates from the Rriver Bregalnica. First Symposium – Research in the Filed of Environment and Materials, November 21-22, 2014, Skopje, Book of Abstracts.
 32. Klekovska, D., Slavevska-Stamenković, V., Chehlarov, E., Guéorguiev, B., Smiljkov, S., Hristovski, S. & Janeska, B. (2014): Contribution to the knowledge of necrophagous Coleoptera and Diptera species in Republic of Macedonia. First Symposium – Research in the Filed of Environment and Materials, November 21-22, 2014, Skopje, Book of Abstracts.
 33. Shoreva, I., Slavevska-Stamenković, V., Smiljkov, S., Stanković-Jovanović, S. & Paunović, M. (2014):  New data about Gastropod fauna in the ancient Lake Prespa. First Symposium – Research in the Filed of Environment and Materials, November 21-22, 2014, Skopje, Book of Abstracts.
 34. Ristovska, M., Arsovska, J., Kostov, V., Prelić, D., Slavevska-Stamenković, V. & Cvetkovska-Georgievska, A.  (2014): Phenotypic plasticity or something more> Skeletal ontogeny of hatchery reared Salmo faroides and Salmo macedonicus. First Symposium – Research in the Filed of Environment and Materials, November 21-22, 2014, Skopje, Book of Abstracts.
 35. Cvetkovska Georgievska A., Komenov M., Prelik D., Slavevska Stamenkovic V. and Ristovska M. (2014): Altitudinal distribution of spider community of Belasica Mountain, Republic of Macedonia First Symposium – Research in the Filed of Environment and Materials, November 21-22, 2014, Skopje, Book of Abstracts.
 36. Arsovska, J., Ristovska, M., Kostov, V., Prelić, D., Slavevska-Stamenković, V. & Cvetkovska-Gjorgjievska. (2014): A contribution to the morphological characterisation of Zingel balcanicus (Karaman, 1937). Ecology of fish in Lakes and Resirvois 8-11 September 2014, Ceske Budejovice , Czech Republic .
 37. Arsovska, J., Ristovska, M., Kostov, V., Prelić, D. & Slavevska-Stamenković, V. (2014): Osteological characters of Zingel balcanicus (Karaman, 1937). Aquaculture Europe 2015, October 14-17, 2014, Donostia–San Sebastián, Spain.
 38. Cvetkovska-Gjorgjievska, A., Hristovski, S., Gúeorguiev, B., Prelić, D., Slavevska-Stamenković, V. &  Ristovska, M. (2015): Contribution to the knowledge of Carabid (Coleoptera:Carabidae) and Cerambycid fauna (Coleoptera: Cerambycidae) of Belasitsa Mountain in R. Macedonia. Seminar of Ecology with International participation 23-24 April 2015. Union of scientists in Bulgaria, Section Biology, Institute of Biodiversity and Ecosystem Research- BAS.
 39. Vidinova, Y., Slavevska-Stamenković, V., Rimcheska, B., Tyufekchieva, Y., Stoe Smiljkov, S., Prelić, D., Ristovska, M. & Paunović, M. (2015): Contribution to the knowledge of Ephemeroptera, Plecoptera and Trichoptera (EPT) species from Republic of Macedonia. Seminar of Ecology with International participation 23-24 April 2015. Union of scientists in Bulgaria, Section Biology, Institute of Biodiversity and Ecosystem Research- BAS.
 40. Smiljkov, S., Gusheski, D., Slavevska-Stamenković, V., Ilieska, R., Krstevska, K. & Stojanovski, S. (2015): Qualitative analysis of representatives from Annelida (Oligochaeta and Hirudinea) from Kumanovo Bath. 12th Croatian Biological congress with International Participation 18-23 September 2015. Sveti Martin na Muri, Croatia.  
 41. Cvetkovska-Gjorgjievska, A., Hristovski, S., Prelić, D., Šerić-Jelaska, L., Slavevska-Stamenković, V & Ristovska, M. (2015): Body Size Differences, Mean Individual Biomass (MIB) and Wing Development of  Ground Beetle Communities (Coleoptera: Carabidae) along an Altitudinal Gradient on the Belasitsa Mountain, Macedonia. XVIIth European Carabidologists Meeting Primošten, Croatia, 20 – 25 September 2015.
 42. Cvetkovska-Gjorgievska A.,  Komnenov M.,  Prelić D.,  Slavevska-Stamenković V., Ristovska M. (2016): Spider community (Araneae) on Belasica Mountain, South-East Macedonia. Seminar of Ecology – 2016. 21 - 22 April 2016Sofia. Rimcheska, B., Marković, V., Ilić, M., Slavevska-Stamenković, V., Cheshmedjiev, S., Csányi, B., Zorić, K.,
 43.  Paunović, M. and Subchev,  M. (2016): First report of Branchiobdella kozarovi SUBCHEV, 1978 (Annelida: Clitellata) from the western Bulgaria. 21-22 04. 2016, Seminar of ecology, IBER-BAS, Sofia, Bulgaria.
 44. Georgieva, G., Rimcheska, B., Atanacković, A., Slavevska-Stamenković, V., Smiljkov, S., Paunović, M. and Uzunov, Y. (2016): First data for the Oligochaeta (Annelidae: Oligochaeta) fauna from Priep Rezervoir and Orevovechka Reka river, R. Macedonia. 21-22 04. 2016, Seminar of ecology, IBER-BAS, Sofia, Bulgaria.
 45. Hinić, J., Slavevska-Stamenković, V., Tasevska, O., Smiljkov, S., Kostoski, G., Rimcheska, B., Ilieska, R., Cvetkovska-Gjorgievska, A. (2016): Seasonal zooplankton dynamics of Dojran Lake (Republic of Macedonia). 5th Congress of Ecologists of the Republic of Macedonia with International Participation. 19-22 October 2016 (poster presentation).
 46. Slavevska-Stamenković, V., Rimcheska, B., Stojkoska, E., Stefanovska, N., Hinić, J., Kostov, V. (2016): Distribution of decapod crustaceans (Decapoda: Potamonidae, Astacidae, Atyidae) in Republic of Macedonia: conservation approach. 5th Congress of Ecologists of the Republic of Macedonia with International Participation. 19-22 October 2016 (oral presentation).
 47. Pavlovska, T., Pavlov A., Anovski A., Gjorgjiev V., Klekovska D., Hinić J., Slaveska-Stamenković V. (2016): Succession of necrophagous fauna on pig and rat carrion insuburban area in Skopje (R. Macedonia). 5th Congress of Ecologists of the Republic of Macedonia with International Participation. 19-22 October 2016 (poster presentation).
 48. Cvetkovska-Gjorgievska, A., Prelić, D., Hristovski, S., Slaveska-Stamenković V., Ristovska, M. (2016): Spatial distribution and community structure of ground-beetles (Coleoptera: Carabidae) along altitudinal gradient on Belasitsa Mt., R.Macedonia. 5th Congress of Ecologists of the Republic of Macedonia with International Participation. 19-22 October 2016 (poster presentation).
 49. Cvetkovska-Gjorgievska, A., Prelić, D., Hristovski, S., Slaveska-Stamenković V., Ristovska, M. (2016): Zoogeographic structure, habitat and humidity preference of groundbeetles(Coleoptera: Carabidae) on Belasitsa Mt. 5th Congress of Ecologists of the Republic of Macedonia with International Participation. 19-22 October 2016.
 50. Arsovska, J.,Ristovska, M.,Kostov, V., Slaveska-Stamenković V., Cvetkovska-Gjorgievska, A. (2016): An evaluation of meristic characters in gudgeons (Cyprinidae: Gobioninae)from R. Macedonia. 5th Congress of Ecologists of the Republic of Macedonia with International Participation. 19-22 October 2016.
 51. Prelić, D., Cvetkovska-Gjorgievska, A., Hristovski, S., Slaveska-Stamenković V., Ristovska, M. (2016): Biocenological study of arthropod community along altitudinal gradienton Belasitsa Mt. (R. Macedonia). 5th Congress of Ecologists of the Republic of Macedonia with International Participation. 19-22 October 2016.
 52. Prelić, D., Cvetkovska-Gjorgievska, A., Hristovski, S., Slaveska-Stamenković V., Ristovska, M. (2016): Effects of altitude on distribution and structure of beetle community (Coleoptera) on Belasitsa Mt. (R. Macedonia). 5th Congress of Ecologists of the Republic of Macedonia with International Participation. 19-22 October 2016.
 53. Jovanovska, D., Slaveska-Stamenković V., Hristovski, S.,Avukatov, V.,Melovski, Lj. (2016): Assessing the watershed habitat evaluation and stream integrity protocol(WHEBIP) applicability in assessing stream integrity in river BregalnicaWatershed. 5th Congress of Ecologists of the Republic of Macedonia with International Participation. 19-22 October 2016.
 54. Slaveska-Stamenković V., Rimcheska, B., Ibrahimi, H., Rebok, K.,Paunović, M. (2016): First records of Polycentropusirroratus Curtis 1835 and WormaldiajulianiKumanski, 1979 (Insecta, Trichoptera) for the fauna of Republic ofMacedonia. 5th Congress of Ecologists of the Republic of Macedonia with International Participation. 19-22 October 2016.
 55. Dinova, D.,Slaveska-Stamenković V.,Conze, K. (2016): Diversity and distribution of Dragonflies (Odonata) in the river catchmentof Bregalnica and their importance in defining the protected areas in EastPlanning Region of Macedonia. 5th Congress of Ecologists of the Republic of Macedonia with International Participation. 19-22 October 2016.
 56. Blinkova M.,Slaveska-Stamenković V.,Smiljkov, S., Stafilov, T., Rimcheska, B., Rebok K., Paunović, M. (2016): Factors affecting distribution pattern of chironomidae larvae (Diptera:Chironomidae) in Bregalnica River, Republic of Macedonia. 5th Congress of Ecologists of the Republic of Macedonia with International Participation. 19-22 October 2016.
 57. Pavlov, A.,Gorgiev, V., Pavlovska, T., Kiselovski, F., Anovski, A.,Slaveska-Stamenković V.(2016): Ecological status assessment based on aquatic macroinvertebrates – theBelicka River (R. Macedonia) case study. 5th Congress of Ecologists of the Republic of Macedonia with International Participation. 19-22 October 2016
 58. Anovski, A.,Gorgiev, V., Pavlovska, T., Pavlov, A.,Klekovska, D.,Hristovski, S., Cvetkovska-Gjorgievska, A.,Slaveska-Stamenković V.(2016): Rove beetle Dinothenarusflavocephalus (Goeze, 1777) (Coleoptera:Staphylinidae) new forensic indicator of season of death5th Congress of Ecologists of the Republic of Macedonia with International Participation. 19-22 October 2016.
 59. Blazhevska, R., Prelić, D., Cvetkovska-Gjorgievska, A., Hristovski, S., Slaveska-Stamenković V., Arsovska, J. (2016): Contribution to the knowledge of Coleoptera fauna of Skopje valley andVodno Mt. in R. Macedonia. 5th Congress of Ecologists of the Republic of Macedonia with International Participation. 19-22 October 2016.
 60. Hinić, J., Slavevska-Stamenković, V., Vidinova, Y., Rimcheska, B., Aleksovska, M., Bojkovska, R. (2017): Contribution to the knowledge of Rhithrogena - speces (Ephemeroptera: Heptageniidae) from Republic of Macedonia. XI Symposium of Serbian Entomologists with International Participation. 17-21 September 2017.
 61. Ibrahimi, H., Kucinić, M., Slavevska-Stamenković, V., Bjelanović, K., Hinić, J. (2017): Contribution to the knowledge of the caddisfly fauna (Insecta: Trichoptera) of the Republic of Macedonia. XI Symposium of Serbian Entomologists with International Participation. 17-21 September 2017.
 62. Hinić, J., Pavlov, A., Ivanova, L., Arsovska J., Slavevska-Stamenković, V., Rebok K., Ristovska, M. (2017): Updated distribution of Astacus astacus (Linnaeus 1758) and Austropotamobius torrentium (Schrank 1803) in the Republic of Macedonia: conservation approach. Third conference of students of biology, ecology and environmental protection “EkoBioMorfa 2017”. 24-26 November 2017.
 63. Pavlov, A., Slavevska-Stamenković, V., Hinić, J(2017): An updated checklist of aquatic invertebrates in Dojran Lake and its watershed (R. Macedonia). Third conference of students of biology, ecology and environmental protection “EkoBioMorfa 2017”. 24-26 November 2017.
 64. Slavevska-Stamenković, V., Hinić, J., Pavlov, A., (2017): New data about the occurrence of larvae of Cordulegaster heros Theischinger, 1979 (Odonata: Cordulegastridae) in R. Macedonia. Third conference of students of biology, ecology and environmental protection “EkoBioMorfa 2017”. 24-26 November 2017.
 65. Smiljkov, S., Slavevska-Stamenković, V., Ilieska, R., Hinikj, J., Radeska, B. (2018): Impact and importance of potato cyst nematodes Globodera pallida (Stone) Behrens, Globodera rostochiensis (Wollenweber) Behrens. 27th International Conference Ecology & Safety. 23-27 June 2018 Elenite, Bulgaria.
 66. Ibrahimi, H., Bilall, A., Musliu, М. & Slavevska-Stamenković, V. (2018): New Data for the Genus Limnephilus Leach, 1815 (Trichoptera: Limnephilidae) from Macedonia. International Symposium on Ecology. 19-23 June 2018 Kastamonu, Turkey.
 67. Hinić, J., Slavevska Stamenković, V., Vejnović, I., Koumanov, D., Ralev, A., Mishev, I., Rebok, K., Colović Lesoska, A. (2018): The impact of small hydropower plants in Republic of Macedonia on macroinvertebrate communities. International Symposium of Ecology 2018. 19-23 June 2018, Kastamonu, Turkey
 68. Hristovski, S., Slavevska-Stamenkovic, V., Levkov, Z., Spirovska, M., Talevska, M., Spirkovski, Z., Velevski, M., Hinikj, Ј., Apostolova, N. (2018): Diversity and conservation of Studenčišta wetland. SWS European Chapter Meeting in Ohrid, Macedonia. 30 April – 4 May 2018, Ohrid, Macedonia
 69. Hinić, J., Slavevska Stamenković, V., Ibrahimi, H., Musliu, M., Bilalli, A., Stojanović, K., & Kučinić, M. (2018): Distribution of Drusus osogovicus Kumanski, 1980 (Trichoptera: Limnephilidae) on the Balkan Peninsula. 13th Croatian Biological Congress. 19 – 23 September 2018 Porec, Croatia.
 70. Slavevska Stamenković, V., Hinić, J., Tasevska, O., Cvetkovska Gjorgjievska A., Ristovska, М., Kostov, К., Arsovska, Ј. (2018): An updated checklist of aquatic and terrestrial invertebrates and fish fauna from Dojran lake and its surrounding (R. Macedonia). 13th Croatian Biological Congress. 19 – 23 September 2018 Porec, Croatia.
 71. Donchevska Bilnkova, M., Slavevska Stamenković, V., Hinić, J., Bojkovska, R., Aleksovska, M. (2018): Contribution to the process of implementation of the macrozoobenthos as a mandatory component in monitoring studies in Republic of Macedonia, a Strumica River Basin experience. 13th Croatian Biological Congress. 19 – 23 September 2018 Porec, Croatia.
 72. Arsovska J., Ristovska M., Kostov V., Slavevska-Stamenkovic V., Cvetkovska Gjorgjievska A., Hinikj J. (2018): Application of bone architecture in taxonomic distinction between gudgeon species from R. Macedonia. 13th Croation Biological Congress with international participation, 19-23.09.2018, Porec, Croatia.
 73. O. Tasevska, M. Špoljar, S. Shumka, N. Kuczyńska-Kippen, T.Dražina, I. Ternjej, D. Gušeska, E. Veljanoska Sarafiloska, V. Slavevska-Stamenković (2018): COMPARISON OF ZOOPLANKTON FUNCTIONAL RESPONSE TRAITS INDEEP LAKES ACROSS EUROPE. 13th Croation Biological Congress with international participation, 19-23.09.2018, Porec, Croatia.
 74. M. Jelić, Lj. L. Boštjančić, L. Bonassin, M. Podnar, V. Slavevska Stamenković, M. Mirt, I. Maguire (2019): PHYLOGEOGRAPHIC STRUCTURE OF THREATENED STONE CRAYFISH – AN UPDATE. 13th Croation Biological Congress with international participation, 19-23.09.2018, Porec, Croatia.
 75. Slavevska Stamenković, V., Hinić, J., Gloer, P., Stefanovska, N. (2018): First record of Anodonta anatina (Linnaeus, 1758) (Bivalvia: Unionidae) and Viviparus mamillatus (Küster, 1852) (Gastropoda: Viviparidae) from Republic of Macedonia. Second Biological congress. 25 – 30 September 2018. Kladovo, Serbia.
 76. Atanasova Pancevska, N., Kungulovski, Dz., Slavevska Stamenković, V., Hinić, J., Zarapciev, M. (2018): Determination of antifungal properties of maggot secretions of the blowfly Lucilia sericata (Meigen, 1826) against plant pathogens. Second Biological congress. 25 – 30 September 2018. Kladovo, Serbia

Публикувани трудови:

 1. Smiljkov, S. & Slavevska-Stamenković, V. (2004): Seasonal biocenological investigations of the Mantovo reservoir and the mouth of the river Kriva Lakavica. Natura Montenegrina No 3: 311-325.
 2. Smiljkov, S. & Slavevska-Stamenković, V. (2006): Chironomidae (Diptera) larvae fauna from the Mantovo reservoir and the mouth of river Kriva Lakavica. (BALWOIS). http://www.balwois.com/balwois/administration/full_paper/ffp-859.pdf.
 3. Slavevska-Stamenković, V., Smiljkov, S. & Paunović, M. (2008): Assessment of lake ecological status using benthic macroinvertebrates: A case study on Mantovo Reservoir (South-East part of the Republic of Macedonia). The 37th Annual Conference of the Yu­gos­lav Water Pollution Control So­ciety “Water 2008”, Mataruška Banja, 2008, Book of Papers. 1, 201-206 (in Serbian).
 4. Slavevska-Stamenković, V., Smiljkov, S. & Stafilov, T. (2008): Influence of the summer stratification on the presence of manganese, iron and cooper in Mantovo Reservoir. Proceedings of the 3th Congress of Ecologists of the Republic of Macedonia with International Participation, Struga, Republic of Macedonia, Oct 6-9, 2007; Special issues of Macedonian Ecological Society. 128-134.
 5. Smiljkov, S., Slavevska-Stamenković, V., Prelić, D. & Paunović, M. (2008): Distribution of benthic macroinvertebrates in Mantovo Reservoir (South-East part of the R. Macedonia). (BALWOIS). http://www.balwois.com/balwois/administration /full_paper/ffp-1181.pdf.
 6. Kitanova, D., Slavevska-Stamenković, V., Kostov, V. & Marinov, M. (2008): Contribution to the knowledge of Odonata (Insecta: Odonata) larvae of the River Bregalnica. Natura Montenegrina No 7(2): 169-180.
 7. Slavevska-Stamenković, V., Stafilov, T., Smiljkov, S., Paunović, M. & Hristovski, S. (2009): Quality of water of Mantovo reservoir (Republic of Macedonia). Archives of Biological Science, Belgrade, 61 (3): 501-512.
 8. Paunović, M., Simić, V., Pantović, N., Đikanović, V. & Slavevska-Stamenković, V. (2010): Water quality assessment based on saprobiological analyses of the macroinvertebrate communities in the Zapadna Morava River Basin. http://www.balwois.com/balwois/administration/full_paper/ffp-1842.pdf.
 9. Slavevska-Stamenković, V., Smiljkov, S., Prelić, D., Paunović, M., Atanacković, A.  & Rimchevska, B. (2010): Structural characteristic of benthic macroinvertebrates in the Mantovo Reservoir (south-east part of the Republic of Macedonia). http://www.balwois.com/balwois/administration/full_paper/ffp-1858.pdf.
 10. Kostov, V., Ristovska, M., Rebok, K. & Slavevska-Stamenković, V. (2010): Fish fauna of the River Bregalnica (Republic of Macedonia). http://www.balwois.com/balwois/administration/full_paper/ffp-1704.pdf.
 11. Kostov, V., Ristovska, M., Prelić, D. & Slavevska-Stamenković, V. (2011): Assessement of the Ecological Status of the Crna River Based on the Fish Fauna-Contribution of the Establishment of the Monitoring System of Rivers in R. Macedonia. Macedonian Journal of Animal Science, 1 (1): 261-270.
 12. Kostov, V., Ristovska, M., Slavevska-Stamenković, V., Miljanović, B. &  Paunović, M. (2011): Setting up a system for ecological status assessment based on fish fauna- the Pčinja River –case study. Animal Science, 1 (2): 369-376.
 13. M. Ristovska, M., Kostov, V., Prelic, D., Slavevska-Stamenković, V. & Arsovska, J. (2011): Fish Community Structure and Water Quality Assessment of Babuna River: Journal of International Environmental Application & Science, 6 (4): 508-517.
 14. Slavevska-Stamenković, V., Paunović, M., Miljanović, B., Kostov, V., Ristovska, M. & Miteva, D. (2011): Water Quality Assessment Based on the Macroinvertebrate Fauna - the Pcinja River Case Study. Water Research and Management, 1 (2): 63-69.
 15. Smiljkov, S., Slavevska-Stamenković, V., Shoreva, I., Aleksovski, A. & Jovanovska, I. (2012): Water Quality Characteristics of Mladost Reservoir, Central Part of the Republic of Macedonia. http://ocs.balwois.com/index.php?conference=BALWOIS& schedConf=BW2012&page=paper&op=view&path[]=1045&path[]=437.
 16. Slavevska-Stamenković, V., Paunović, M., Smiljkov, S., Stafilov, T., Prelić, D., Ristovska, M., Gačić, Z. & Atanacković, A. (2012): Factors affecting distribution pattern of dominant macroinvertebrates in Mantovo Reservoir (Republic of Macedonia). Biologia, 67(6): 1129-1142.
 17. Rimcheska, B., Georgieva, G., Slavevska-Stamenković, V., Smiljkov, S., Uzunov, Y.  & Mitić-Kopanja, D. (2014): New data about occurrence of epibiotic branchiobdellid (Annelida: Branchiobdellea) species on the stone crayfish Austropotamobius torrentium (Schrank, 1803) in the Republic of Macedonia.  Acta Zoologica Bulgarica, 66 (2): 261-263.
 18. Arsovska, J., Ristovska, M., Kostov, V., Prelic, D., & Slavevska-Stamenkovic, V. (2014): Osteological description of Zingel balcanicus (Teleostei: Percidae). Biologia, 69(12): 1742-1756.
 19. Gloer, P., Shoreva, I. & Slavevska-Stamenković, V. (2015): Bithynia shapkarevi n.sp., a new species from Prespa Lake, R. Macedonia (Gastropoda: Bithyniidae). Ecologica Montenegrina 2 (2): 143-146.
 20. Gloer, P., Slavevska-Stamenković, V. (2015): Bythinella melovskii n.sp., a new species from R. Macedonia (Gastropoda: Hydrobiidae). Ecologica Montenegrina 2 (2): 150-154.
 21. Paunović M., Slavevska-Stamenković V., Smiljkov S., Prelić D., Ristovska M., Kostov V., Shoreva I. & Rimcheska, B. (2015):  The status of the Mantovo Reservoir and Management Perspectives. Water Research and Management, 5(1): 1-4.
 22. Rimcheska, B., Slavevska-Stamenković, V., Ibrahimi, H., Smiljkov, S., Ristovska, M. & Paunović, M. (2015): First record of the genus Helicopsyche von Siebold 1856 (Trichoptera: Helicopsychidae) from the Republic of Macedonia. Acta Zoologica Bulgarica, 67 (3): 443-446.
 23. Hristovski, S., Slavevska-Stamenković, V., Hristovski, N., Arsovski, K., Bekchiev, R., Chobanov, D., Dedov, I., Devetak, D., Karaman, I., Kitanova, D., Komnenov, M., Ljubomirov, t., Melovski, d., Pešić, V., Simov, N. (2015). Diversity of invertebrates in the Republic of Macedonia. Macedonian Journal of Ecology and Environment, 17(1): 5-44.
 24. Cvetkovska-Gorgievska, A., Chobanov, D. P., Prelić, D., Hristovski, S., Slavevska-Stamenković, V. & Ristovska, M. (2015): Contribution to the knowledge of Orthoptera on Belasitsa Mountain, south-east Macedonia. Contributions. Section of Natural, Mathematical & Biotechnical Sciences, 36(2).
 25. Devetak, D., Slavevska-Stamenković, V. & Sivec, I. (2016): Alderflies (Insecta: Megaloptera: Sialidae) from Serbia and Macedonia, with Notes on their Occurrence in the Neighbouring Balkan Countries Acta Zoologica Bulgarica, 68 (1): 39-42.
 26. Slavevska-Stamenković, V., Rimcheska, B., Vidinova, Y., Tyufekchieva, V., Ristovska, M., Smiljkov, S., & Paunović, M. & Prelić, D. (2016): Contribution to the knowledge of Ephemeroptera, Plecoptera and Trichoptera species from Republic of Macedonia: Distribution and conservation implication. Acta Zoologica Bulgarica, 68 (2): 199-206.
 27. Rimcheska, B., Marković, V., Ilić, M., Slavevska-Stamenković, V., Cheshmedjiev, S., Zorić, K., Csányi, B., Paunović, M. and Subchev,  M. (2016): First report of Branchiobdella kozarovi Subchev, 1978 (Annelida: Clitellata) from the western Bulgaria, with remarks on its recent distribution. Water Research and Management, 6 (2): 11-14.
 28. Krstić, S., Stafilov, T., Zdravkovski, Z., Kostadinovski, M., Slavevska-Stamenković, V., Kostov, V. (2016): Problems Asocciated with not Properly Conducted WFD Based Monitoring During Preparation of River Basin Management Plans - Bregalnica River Case Study. Water Research and Management, 6 (2): 35-43.
 29. Ivanova, L., Popovska-Percinic, F., Slavevska-Stamenković, V., Jordanova, M., & Rebok, K. (2016): Micronuclei and Nuclear Abnormalities in Erythrocytes from Barbel Barbus peloponnesius Revealing Genotoxic Pollution of the River Bregalnica. Macedonian Veterinary Review, 39 (2): 159-166.
 30. Slavevska-Stamenković, V., Rimcheska, B., Stojkoska, E., Stefanovska, N., Hinić, J. & Kostov, V. (2016): The Catalogue of the freshwater Decapoda (Decapoda: Potamonidae, Astacidae, Atyidae) from Republic of Macedonia in the collection of Macedonian Museum of Natural History. Section of Natural, Mathematical & Biotechnical Sciences, 37 (2): 173-183.
 31. Ibrahimi, H., Slavevska-Stamenković, V., Rimcheska, B., Bilalli, A., & Musliu, M. (2016): New data of Potamophylax rotundipennis (Brauer, 1857) and the first record of Stenophylax permistus McLachlan, 1895 (Trichoptera: Limnephilidae) from Kosovo. Natura Croatica, 25(2), 259-266.
 32. Klekovska, D., Slavevska-Stamenković, V., Smiljkov. S., Hinić, J., Rebok, K., & Janeska, B. (2017): Forensic use of Chrysomya albiceps (Wiedemann, 1819): the first cases indicating posmortem interval for human corpses in Republic of Macedonia.  J Entomol Zool Stud., 3(3): 320-323.
 33. Rebok, K., Jordanova, M., Slavevska-Stamenković, V., Ivanova, L., Kostov, V., Stafilov, T., & Rocha, E. (2017): Frequencies of erythrocyte nuclear abnormalities and of leucocytes in the fish Barbus peloponnesius correlate with a pollution gradient in the River Bregalnica (Macedonia). Environmental Science and Pollution Research, 24(11): 10493-10509.
 34. Gloer, P., Slavevska-Stamenković, V. & Hinić, J. (2017): The Stagnicola spp. of the Republic of Macedonia with the first record of Stagnicola fuscus (C. Pfeiffer, 1821) (Mollusca: Gastropoda: Lymnaeidae). Ecologica Montenegrina 11: 6-8.
 35. Cvetkovska-Gjorgjievska, A., Hristovski, S., Prelić, D., Jelaska, L. Š., Slavevska-Stamenković, V. & Ristovska, M. (2017): Body size and mean individual biomass variation of ground-beetles community (Coleoptera: Carabidae) as a response to increasing altitude and associated vegetation types in mountainous ecosystem. Biologia, 72(9): 1059-1066.
 36. Blazhevska, R., Prelić, D., Cvetkovska-Gjorgjievska, A., Hristovski, S., Slavevska-Stamenković, V. & Arsovska, J. (2017): Contribution to the knowledge of Coleoptera fauna of Skopje valley and Vodno Mt. In R. Macedonia. Proceedings of the 5th Congress of the ecologists of Macedonia with International participation  (Ohrid, 19th - 22nd October 2016). Special issues of the Macedonian Ecological Society 13, pp. 37-43, Skopje.
 37. Boeters, H. D., Glöer, P. & Slavevska-Stamenković, V. (2017): The Radomaniola/Grossuana group from the Balkan Peninsula, with a description of Grossuana maceradica n. sp. and the designation of a neotype of Paludina hohenackeri Küster, 1853 (Caenogastropoda: Truncatelloidea: Hydrobiidae). Archiv für Molluskenkunde International Journal of Malacology, 187-202.
 38. Ibrahimi, H., Grapci-Kotori, L., Kućinić, M., Slavevska-Stamenković, V., Rimcheska, B. & Bilall, A. (2018): A Study of Trichoptera of the Blinajë Hunting Reserve Including the First Records of Ironoqua dubia (Stephens, 1837) (Limnephilidae) from the Hellenic Western Balkans. Journal of the Entomological Research Society 20: 11-19.
© 2023. Институт за биологија, ПМФ, УКИМ, Скопје.