Методика во биологијата со хоспитации (двопредметни студии по биологија-хемија)

БХХ


    Следни испити од овој предмет:

  • 15 Јануари 2020 во 11:00 I декада. Испитот се одржува во Миколошката лабораторија.
  • 05 Февруари 2020 во 11:00 II декада. Испитот се одржува во Миколошката лабораторија.
© 2020. Институт за биологија, ПМФ, УКИМ, Скопје.