Зоологија на водните безрбетници

БИ0335


    Следни испити од овој предмет:

  • 28 Мај 2018 во 10:00
  • 11 Јуни 2018 во 10:00
  • 30 Август 2018 во 10:00 Студентите имаат право да го полагаат испитот единствено ако истиот го имаат пријавено и во iKnow системот.
  • 13 Септември 2018 во 11:00 Студентите имаат право да го полагаат испитот единствено ако истиот го имаат пријавено и во iKnow системот.
  • 26 Ноември 2018 во 08:00
  • 28 Јануари 2019 во 10:00

    Материјали

Документи

© 2021. Институт за биологија, ПМФ, УКИМ, Скопје.