Зоологија на водните безрбетници

БИ0335


    Следни испити од овој предмет:

  • 28 мај 2018 во 10:00
  • 11 јуни 2018 во 10:00
  • 30 август 2018 во 10:00 Студентите имаат право да го полагаат испитот единствено ако истиот го имаат пријавено и во iKnow системот.
  • 13 септември 2018 во 11:00 Студентите имаат право да го полагаат испитот единствено ако истиот го имаат пријавено и во iKnow системот.
  • 26 ноември 2018 во 08:00
  • 28 јануари 2019 во 10:00

    Материјали

© 2023. Институт за биологија, ПМФ, УКИМ, Скопје.