Редовен професор д-р Џоко Кунгуловски

© 2023. Институт за биологија, ПМФ, УКИМ, Скопје.