Редовен професор д-р Џоко Кунгуловски

© 2020. Институт за биологија, ПМФ, УКИМ, Скопје.