Асистент м-р Борис Алексовски

ПредметиКабинет Каб. 29, лаб. 71 Email borisaleksovskian@yahoo.com

Биографија

Борис Алексовски е роден во Скопје, 1989-та година. Основното и средното образование ги завршил во Скопје со одличен успех и притоа бил неколкупати награден за најдобар ученик на генерацијата. За време на основното и средното образование учествувал на два републички натпревара по биологија, каде двапати го освоил првото место, а земал активно учество и во проектот „Талентирани ученици“ на СУГС гимназија Никола Карев во областа на биологијата и хемијата.

Првиот циклус на студии го запишал во академската 2008/2009-та година на Природно-математичкиот факултет, насока молекуларна биологија. Во текот на студиите, од Институтот на биологија добил пофалници за најдобар студент на Iвата, IIрата и IIIтата година. Студиите ги завршил за време од 3 години, 11 месеци и 26 дена, со просек 10,00, со што станал првиот дипломиран молекуларен биолог во Државата. За неговиот исклучителен просек бил награден, најпрвин од факултетот како најдобар дипломиран студент на Природно-математичкиот факултет во редовните четиригодишни студии, а потоа и од Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“ по повод патрониот празник.

Во 2012-тата година се запишал на втор циклус на студии на Природно-Математичкиот факултет, при што по завршувањето на сите обврски од студиската програма (60 ЕТКС) со просечна оцена 10, на 13.3.2015 успешно го одбранил својот магистерски труд, стекнувајќи се со назив магистер по биологија (молекуларна биологија). За време на вториот циклус од студиите, за потребите на неговиот магистерски труд, успешно соработувал со ЈЗУ Универзитетската клиника за психијатрија, ЈЗУ Универзитетската клиника за неврологија и Институтот за трансфузиона медицина – Скопје.

Уште за време на првиот циклус на студии, Борис Алексовски соработувал со Институтот за хемија, учествувајќи во финалната корекција на преводот на Аткинсовата физичка хемија од Oксфордскиот универзитет на македонски јазик. Во периодот од 2012 до 2013 бил ангажиран како демонстратор на Институтот за биологија, каде учествувал во изведување на практичната настава по предметите Молекуларна физиологија, Физиологија и Имуногенетика и бил директно инволвиран во научната активност на Одделението за општа физиологија и имунологија. Во летниот период од 2012-тата, волонтирал во Истражувачкиот центар за генетско инженерство и биотехнологија при МАНУ. Од 2014-тата година до 2018-тата, Борис Алексовски како волонтер учествувал во изведување на практичната настава по предметите Биотехнологија, Систематика на растенија I, Хидробиологија, Примена на дијатомеи во екологија и медицина и Екологија на опасни алги, како и во научната активност на Катедрата за хидробиологија и биотехнологија на алги. Во периодот од 2015-тата до 2016-тата година, бил надворешен хонорарен соработник на лабораторијата за биохемија при ЈЗУ Универзитетската клиника за неврологија, каде по нивно барање, учествувал во неколку научни истражувања, со примарен фокус на заболувањата мултипла склероза и интрацеребрална хеморагија, при што од добиените резултати биле публикувани неколку научни трудови со фактор на влијание. Од април до септември 2017-тата година, бил вработен во Универзитетскиот медицински центар во Göttingen (Universitätsmedizin Göttingen), Германија, во работната група на Проф. д-р Иван Богески, каде учествувал во неколку проекти околу улогата на фосфорилацијата и редокс сигналингот при физиолошки и патолошки услови, а исто така учествувал и во изведување на практичната настава по физиологија на англиски јазик за студентите од Georg-August Универзитетот во Göttingen.

Од април 2018-тата, се запишува на трет циклус (докторски) студии на Институтот за биологија, на студиската програма молекуларна биологија, под менторство на проф. д-р Светислав Крстиќ. Од истата година е ангажиран како демонстратор на Катедрата за хидробиологија и алгологија, а од декември 2020-та е вработен на истата катедра како асистент.

Борис Алексовски како асистент актуелно е одговорен за практичната настава по предметите Биотехнологија, Алгологија и микологија, Хидробиологија, Примена на дијатомеи во екологија и медицина и Екологија на опасни алги. Неговиот научен интерес е таксономија и филогенија на цијанобактериите, исто така со фокус и на нивната In vitro култивација, нивната токсичност и нивните  ефекти врз биолошките екосистеми. 

Борис Алексовски остварил четири обуки и два подолги научни престои надвор од Државата. Како истражувач учествувал во неколку меѓународни проекти. Автор е и коавтор на 11 научни трудови во списанија со меѓународна рецензија, од кои 6 со импакт фактор. Дополнително, автор е и коавтор е на два научни извештаја, 5 научни постера и, остварил шест предавања на меѓународни научни конференции. Добитник е на наградата за најдобар научен постер на европската манифестација „Ноќ на истражувачите“, за 2013-тата година, освоил второ место за најдобар научен постер на 59-тиот интернационален конгрес „Мind&Brain“ во Пула, Хрватска и, освоил прво место за најдобра орална презентација на 5-тата годишна SNSS во Крагуевац, Србија. За неговото вработување на Заводот за ботаника, добил препорака од познатиот фиколог проф. RNDr. Jiří Komárek, од ботаничкиот завод при Чешката академија на науки во Třeboň.

Трудови и конф.

Постер презентации 

1. Aleksovski B, Hadzi-Petrushev N, Mladenov M, Gjorgoski I. Aging: a positive connection between oxidative stress and inflammation and the effects of α-tocopherol. European Researchers' Night, Skopje, 27 September 2013.

 2. Aleksovski B. Short Term Scientific Mission (STSM): Characterization and re-evaluation of selected Pseudanabaenaceae and Leptolyngbyaceae strains using polyphasic approach. CYANOCOST – ES 1105 Action: Cyanobacterial blooms and toxins in water resources: occurrence, impacts and management, December, 2015.

 3. Stojchevski R, Manevska N, Aleksovski B, Krstić S. Research on the algal microflora biodiversity in Belicka River: a special focus on Cyanobacteria (Cyanoprokaryota). 5th Congress of Ecologists of the Republic of Macedonia with International Participation, Ohrid, 19-22 October 2016. In: Abstract book, Vth Congress of Ecologists of the Republic of Macedonia with International Participation. Ohrid, 19-22.10.2016. Macedonian Ecological Society, Skopje, 2016 (ISBN: 978-9989-648-36-6, p205)

 4. Aleksovski B, Bourgoyne J, Bogeski I. Identifying and quantifying ROS in cardiac myocytes and fibroblasts: A comprehensive study. International Research Training Group (IRTG) 1816: Phosphorylation- and Redox-Mediated Signalling Mechanisms in the Failing Heart: on-site visit, Universitätsmedizin Göttingen, Göttingen, 05 - 07 February 2017.

 5. Rendevski V, Aleksovski B, Mihajlovska Rendevska A. ADVANCED 3D MODELING FOR PREDICTION AND QUANTIFICATION OF THE PERIHEMATOMAL BRAIN EDEMA FORMATION AFTER INTRACEREBRAL HEMORRHAGE: IMPLICATIONS OF BIOCHEMICAL, RADIOLOGICAL AND CLINICAL VARIABLES. 59th INTERNATIONAL NEUROPSYCHIATRIC CONGRESS „MIND & BRAIN“, Pula, Croatia, MAY 30th – JUNE 2nd, 2019. In: Abstract book 2019, MIND & BRAIN 59th INTERNATIONAL NEUROPSYCHIATRIC CONGRESS, Pula, Croatia, MAY 30th – JUNE 2nd. South East European Society for Neurology and Psychiatry, Demarin V and Budinčević H (editors), International Institute for Brain Health, Zagreb, Croatia (ISSN: 2459-5748 p145, www.pula-cong.com/abstract-book-2019)

 Предавања на меѓународни научни конференции

1. Aleksovski B, Gjorgoski I. The Effects of Nitric Oxide on Exercise Performances (plenary lecture). 1st International scientific conference: research in physical education, sport and health, Ohrid, 30-31 May 2014. In: Conference proceedings : Research in Physical Education, Sport and Health/1st International Scientific Conference (ISBN 978-9989 -2850-4-2).

 2. Aleksovski B, Rendevski V, Mihajlovska Rendevska A. Evaluation of the role and interactions among peripheral biochemical markers in depression and intracerebral hemorrhage: state biomarkers, prognostic factors and modeling of the outcomes in clinical decision making. 58th International Neuropsychiatric congress Mind&Brain, Pula, 25-27 May 2018. In: Abstract book 2018, 58th International Neuropsychiatric congress Mind&Brain (ISSN 2469-5748, p52).

 3. Rendevski V, Aleksovski B, Mihajlovska Rendevska A. Prognostic values of peripheral glutamate and TNF-α levels in patients with intracerebral haemorrhage. International Conference on Neurological Disorders, Stroke and CNS, Athens, 22-23 October 2018. In: J Neurol Neurosci 2018;9:34. (ISSN 2171-6625, p34). DOI: https://doi.org/10.21767/2171-6625-C3-015

 4. Rendevski V, Aleksovski B, Caparoski A, Filipce V, Shuntov B, Stojanov D, Mihajlovska Rendevska A, Aleksovski V, Gjorgoski I. The impact of TNF-α in prognostication of poor neurological outcome in patients after intracerebral hemorrhage. 4th Congress of SeENS SouthEast Europe Neurosurgical society, Thessaloniki, Greece, 27-30 June 2019.

 5. Rendevski V, Aleksovski B, Caparoski A, Filipce V, Shuntov B, Stojanov D, Mihajlovska Rendevska A, Aleksovski V, Gjorgoski I. The role of TNF-α-based models in prognostication of the outcome after ICH: a pilot study. 5th Annual SNSS meeting “Neurovascular supersessions: Exo? Endo? Hybrid? Quo vadis? – Joint meeting with the Southeast Europe Neurosurgical Society,  Kragujevac, Serbia, October 24th-27th, 2019.

Трудови во списанија со меѓународна рецензија 

1. Krstić S, Aleksovski B. Dominance of Microcystis spp. in Lake Dojran – a consequence of 30 years of accelerated eutrophication. Botanica Serbica October 2016;40(2):119-128. DOI: https://doi.org/10.5281/zenodo.162208

2. Krstić S, Aleksovski B, Komárek J. Rare occurrence of nine Microcystis species (Chroococcales, Cyanobacteria) in a single lake (Lake Dojran, fYR Macedonia). Advances in Oceanography and Limnology 2017; 8(1):4-21. DOI: https://doi.org/10.4081/aiol.2017.6236

3. Rendevski V, Aleksovski B, Kolevska M, Stojanov D, Dimitrovski K, Mihajlovska Rendevska A, Aleksovski V, Petlickovski A, Trajkov D, Stojanoski K. Effects of data transformation on multivariate analyses in intracerebral hemorrhage. Macedonian pharmaceutical bulletin 2016;62(2):37-42. UDC: 616.831-005.1:311.21|(497.7)

4. Rendevski V, Aleksovski B, Stojanov D, Mihajlovska Rendevska A, Aleksovski V, Baneva-Dolnenec N, Nikodijevic D, Gudeva-Nikovska D. Validation of the ELISA Method for Quantitative Detection of TNF-α in Patients with Intracerebral Hemorrhage. Open Access Macedonian Journal of Medical Sciences October 2017;5(6):703-707. DOI: https://doi.org/10.3889/oamjms.2017.170

5. Rendevski V, Stojanov D, Aleksovski B, Mihajlovska Rendevska A, Chaparoski A, Ugurlar D, Aleksovski V, Baneva N, Gjorgoski I. Surgical Outcome in Patients with Spontaneous Supratentorial Intracerebral Hemorrhage. Acta facultatis medicae Naissensis December 2017;34(4):265-273. DOI: https://doi.org/10.1515/afmnai-2017-0028

6. Rendevski V, Aleksovski B, Stojanov D, Aleksovski V, Rendevska AM, Kolevska M, Stojanoski K, Gjorgoski I. Peripheral glutamate and TNF-α levels in patients with intracerebral hemorrhage: Their prognostic values and interactions toward the formation of the edemal volume. Neurologia i Neurochirurgia Polska (Polish Journal of Neurology and Neurosurgery) March 2018;52(2):207-214. DOI: https://doi.org/10.1016/j.pjnns.2017.10.003 (IF = 1.006)

7. Aleksovski B, Novotni A, Vujović V, Rendevski V, Manusheva N, Neceva V, Filipce A, Risteski A, Aleksovski V, Gjorgoski I. Evaluation of peripheral serotonin content and α2-adrenergic receptor function as potential markers for life-long recurrent depressive disorder by using methodological improvements. International Journal of Psychiatry in Clinical Practice September 2018; 22(3):215–224. DOI: https://doi.org/10.1080/13651501.2017.1411516 (IF = 1.821)

8. Aleksovski B, Neceva V, Vujović V, Manusheva N, Rendevski V, Novotni A, Filipce A, Spasovska A, Sofijanova A, Aleksovski V, Gjorgoski I. SSRI-reduced platelet reactivity in non-responding patients with life-long Recurrent Depressive Disorder: Detection and involved mechanisms. Thrombosis Research May 2018;165:24-32. DOI: https://doi.org/10.1016/j.thromres.2018.03.006 (IF = 3.266)

9. Mantzouki E, Lürling M, Fastner J, de Senerpont Domis L, Wilk-Woźniak E, Koreivienė J, Seelen L, Teurlincx S, Verstijnen Y, Krztoń W, Walusiak E, Karosienė J, Kasperovičienė J, Savadova K, Vitonytė I, Cillero-Castro C, Budzyńska A, Goldyn R, Kozak A, Rosińska J, Szeląg-Wasielewska E, Domek P, Jakubowska-Krepska N, Kwasizur K, Messyasz B, Pełechaty A, Pełechaty M, Kokocinski M, García-Murcia A, Real M, Romans E, Noguero-Ribes J, Duque DP, Fernández-Morán E, Karakaya N, Häggqvist K, Demir N, Beklioğlu M, Filiz N, Levi EE, Iskin U, Bezirci G, Tavşanoğlu ÜN, Özhan K, Gkelis S, Panou M, Fakioglu Ö, Avagianos C, Kaloudis T, Çelik K, Yilmaz M, Marcé R, Catalán N, Bravo AG, Buck M, Colom-Montero W, Mustonen K, Pierson D, Yang Y, Raposeiro PM, Gonçalves V, Antoniou MG, Tsiarta N, McCarthy V, Perello VC, Feldmann T, Laas A, Panksep K, Tuvikene L, Gagala I, Mankiewicz-Boczek J, Yağcı MA, Çınar Ş, Çapkın K, Yağcı A, Cesur M, Bilgin F, Bulut C, Uysal R, Obertegger U, Boscaini A, Flaim G, Salmaso N, Cerasino L, Richardson J, Visser PM, Verspagen JMH, Karan T, Soylu EN, Maraşlıoğlu F, Napiórkowska-Krzebietke A, Ochocka A, Pasztaleniec A, Antão-Geraldes AM, Vasconcelos V, Morais J, Vale M, Köker L, Akçaalan R, Albay M, Maronić DŠ, Stević F, Pfeiffer TŽ, Fonvielle J, Straile D, Rothhaupt KO, Hansson LA, Urrutia-Cordero P, Bláha L, Geriš R, Fránková M, Koçer MAT, Alp MT, Remec-Rekar S, Elersek T, Triantis T, Zervou SK, Hiskia A, Haande S, Skjelbred B, Madrecka B, Nemova H, Drastichova I, Chomova L, Edwards C, Sevindik TO, Tunca H, Önem B, Aleksovski B, Krstić S, Vucelić IB, Nawrocka L, Salmi P, Machado-Vieira D, de Oliveira AG, Delgado-Martín J, García D, Cereijo JL, Gomà J, Trapote MC, Vegas-Vilarrúbia T, Obrador B, Grabowska M, Karpowicz M, Chmura D, Úbeda B, Gálvez JÁ, Özen A, Christoffersen KS, Warming TP, Kobos J, Mazur-Marzec H, Pérez-Martínez C, Ramos-Rodríguez E, Arvola L, Alcaraz-Párraga P, Toporowska M, Pawlik-Skowronska B, Niedźwiecki M, Pęczuła W, Leira M, Hernández A, Moreno-Ostos E, Blanco JM, Rodríguez V, Montes-Pérez JJ, Palomino RL, Rodríguez-Pérez E, Carballeira R, Camacho A, Picazo A, Rochera C, Santamans AC, Ferriol C, Romo S, Soria JM, Dunalska J, Sieńska J, Szymański D, Kruk M, Kostrzewska-Szlakowska I, Jasser I, Žutinić P, Udovič MG, Plenković-Moraj A, Frąk M, Bańkowska-Sobczak A, Wasilewicz M, Özkan K, Maliaka V, Kangro K, Grossart HP, Paerl HW, Carey CC, Ibelings BW. Temperature Effects Explain Continental Scale Distribution of Cyanobacterial Toxins. Toxins (Basel) April 2018;10(4): 156. DOI:  https://doi.org/10.3390/toxins10040156 (IF = 3.030)

 10. Rendevski V, Aleksovski B, Stojanov D, Mihajlovska Rendevska A, Aleksovski V, Gjorgoski I. Modeling prognostic factors for poor neurological outcome in conservatively treated patients with intracerebral hemorrhage: A focus on TNF-α. Clinical Neurology and Neurosurgery September 2018, 172: 51-58. DOI:  https://doi.org/10.1016/j.clineuro.2018.06.027 (IF = 1.672)

11. Mantzouki E, Campbell J, van Loon E, Visser P, Konstantinou I, Antoniou M, Giuliani G, Machado-Vieira D, Gurjão de Oliveira A, Maronić DŠ, Stević F, Pfeiffer TŽ, Vucelić IB, Žutinić P, Udovič MG, Plenković-Moraj A, Tsiarta N, Bláha L, Geriš R, Fránková M, Christoffersen KS, Warming TP, Feldmann T, Laas A, Panksep K, Tuvikene L, Kangro K, Häggqvist K, Salmi P, Arvola L, Fastner J, Straile D, Rothhaupt KO, Fonvielle J, Grossart HP, Avagianos C, Kaloudis T, Triantis T, Zervou SK, Hiskia A, Gkelis S, Panou M, McCarthy V, Perello VC, Obertegger U, Boscaini A, Flaim G, Salmaso N, Cerasino L, Koreivienė J, Karosienė J, Kasperovičienė J, Savadova K, Vitonytė I, Haande S, Skjelbred B, Grabowska M, Karpowicz M, Chmura D, Nawrocka L, Kobos J, Mazur-Marzec H, Alcaraz-Párraga P, Wilk-Woźniak E, Krztoń W, Walusiak E, Gagala I, Mankiewicz-Boczek J, Toporowska M, Pawlik-Skowronska B, Niedźwiecki M, Pęczuła W, Napiórkowska-Krzebietke A, Dunalska J, Sieńska J, Szymański D, Kruk M, Budzyńska A, Goldyn R, Kozak A, Rosińska J, Szeląg-Wasielewska E, Domek P, Jakubowska-Krepska N, Kwasizur K, Messyasz B, Pełechata A, Pełechaty M, Kokocinski M, Madrecka B, Kostrzewska-Szlakowska I, Frąk M, Bańkowska-Sobczak A, Wasilewicz M, Ochocka A, Pasztaleniec A, Jasser I, Antão-Geraldes AM, Leira M, Hernández A, Vasconcelos V, Morais J, Vale M, Raposeiro PM, Gonçalves V, Aleksovski B, Krstić S, Nemova H, Drastichova I, Chomova L, Remec-Rekar S, Elersek T, Delgado-Martín J, García D, Cereijo JL, Gomà J, Trapote MC, Vegas-Vilarrúbia T, Obrador B, García-Murcia A, Real M, Romans E, Noguero-Ribes J, Duque DP, Fernández-Morán E, Úbeda B, Gálvez JÁ, Marcé R, Catalán N, Pérez-Martínez C, Ramos-Rodríguez E, Cillero-Castro C, Moreno-Ostos E, Blanco JM, Rodríguez V, Montes-Pérez JJ, Palomino RL, Rodríguez-Pérez E, Carballeira R, Camacho A, Picazo A, Rochera C, Santamans AC, Ferriol C, Romo S, Soria JM, Hansson LA, Urrutia-Cordero P, Özen A, Bravo AG, Buck M, Colom-Montero W, Mustonen K, Pierson D, Yang Y, M H Verspagen J, de Senerpont Domis LN, Seelen L, Teurlincx S, Verstijnen Y, Lürling M, Maliaka V, Faassen EJ, Latour D, Carey CC, W Paerl H, Torokne A, Karan T, Demir N, Beklioğlu M, Filiz N, E Levi E, Iskin U, Bezirci G, Tavşanoğlu ÜN, Çelik K, Özhan K, Karakaya N, Koçer MAT, Yilmaz M, Maraşlıoğlu F, Fakioglu Ö, Soylu EN, Yağcı MA, Çınar Ş, Çapkın K, Yağcı A, Cesur M, Bilgin F, Bulut C, Uysal R, Köker L, Akçaalan R, Albay M, Alp MT, Özkan K, Sevindik TO, Tunca H, Önem B, Richardson J, Edwards C, Bergkemper V, O'Leary S, Beirne E, Cromie H, Ibelings BW. A European Multi Lake Survey dataset of environmental variables, phytoplankton pigments and cyanotoxins. Scientific data October 2018; 5:180226. DOI: https://doi.org/10.1038/sdata.2018.226  (IF = 4.836)

 


Документи

© 2022. Институт за биологија, ПМФ, УКИМ, Скопје.