Асистент м-р Јелена Хиниќ

ПредметиКабинет лаб. 210 Email jelenahinikj@gmail.com Консултации Среда 10-12 ч; Петок 10-12 ч. во лаб. 210 || 24/7 на jelenahinikj@gmail.com

Биографија

Асс. м-р Јелена Хиниќ е родена на 20.04.1994 година во Скопје каде го завршила основното и средното образование. Првиот циклус студии ги запишала во академската 2012/2013 година на Природно-математичкиот факултет, насока: молекуларна биологија. Додипломските студии ги завршила прва во својата генерација, со просек 9,00, здобивајќи се со стручниот назив дипломиран молекуларен биолог. Во академската 2016/2017 се запишала на втор циклус студии на Природно-математичкиот факултет, на студиската програма екологија и таксономија, при што по завршувањето на сите обврски од студиската програма (60 ЕКТС) со просечна оценка 10,00 на 24.06.2020 го одбранила својот магистерски труд  и се стекнала со звањето магистер по биологија (екологија). Во ноември 2020, се запишала на трет циклус (докторски) студии на Институтот за биологија, на студиската програма екологија, под менторство на проф. д-р Валентина Славевска Стаменковиќ.

За потребите на нејзиниот магистерски труд, м-р Хиниќ отстварила четири истражувачки престои во странство. Така, во март 2017 година и јануари 2018 година, престојува на Природно - математичкиот факултет при Универзитетот во Загреб, Хрватска во лабораторијата на проф. д-р Младен Кучиниќ. Како добитник на CEEPUS стипендија, во периодот мај-јуни 2018 година, таа реализирала едномесечен престој на Природно-математичкиот факултет при Универзитетот во Приштина во лабораторијата на проф. д-р Халил Ибрахими. Молекуларно-биолошките анализи од својата магистерска работа ги изработила во Лабораторијата за молекуларна екологија кај проф. д-р Михал Грабовски на Универзитетот во Лоџ, Полска, каде престтојувала во периодот од 14.01. до 14.02.2019 година.

Уште за време на првиот циклус студии, па сѐ до денес, м-р Хиниќ ја изведува практичната настава на Институтот за биологија при Катедрата за Систематика и филогенија на безрбетници. Покрај изведувањето на практичната настава, м-р Хиниќ е вклучена и во научно-истражувачката работа на Катедрата, активно учествувајќи во речиси 30 научни проекти на полето на фаунистички диверзитет и хидробиологија. Оригиналните научни резултати ги презентирала во научни соопштенија на повеќе од 25 меѓународни и домашни конгреси и симпозиуми. М-р Хиниќ била автор и коавтор на 14 научни трудови публикувани во меѓународни научни списанија, некои од нив со фактор на влијание.

https://www.researchgate.net/profile/Jelena-Hinic

Престои

  • 2017 (March 13th to March 24th). Department of Zoology, Faculty of Biology in Zagreb, Croatia: for training and implementation of new methods in classical taxonomical identification of aquatic insects. 
  • 2018 (Jan 15th to Feb 2nd). Department of Zoology, Faculty of Biology in Zagreb, Croatia: for training and implementation of laboratory techniques for DNA barcoding as a sophisticated tool in modern taxonomical identification of aquatic insects.
  • 2018 (May 15th to June 15nd). Laboratory of Zoology, Faculty of Biology, University “Hasan Prishtina”, Prishtina, R. Kosovo: for training and implementation of new methods in classical taxonomical identification of caddisflies (Insecta: Trichoptera).
  • 2018 (October 22nd to October 26th). Research Center fo Systems Ecology in Bucharest, Romania for training and learning DNA based methods implemented in freshwater monitoring in the framework of the training school "Application of (e)DNA in aquatic bioassessments".
  • 2019 (Jan 15th to Feb 15th). Department of Invertebrate Zoology and Hydrobiology, Faculty of Biology, University of Lodz, Poland: for training of laboratory techniques for DNA barcoding as a sophisticated tool in modern taxonomical identification of aquatic and terrestrial invertebrates.
© 2023. Институт за биологија, ПМФ, УКИМ, Скопје.