Типологија на животни (студии по молекуларна биологија)

БМ3103


  Следни испити од овој предмет:

 • 01 октомври 2018 во 10:05
 • 17 јануари 2020 во 10:15 Практичен испит. За подобра организација на испитот, студентите треба задолжително да се запишат за испит на следниот e-mail> kruno.b@yahoo.com. Потребни информации при запишувањето: 1. име/презиме; 2. насока и 3. предмет (пракичен и/или теорија).
 • 29 ноември 2018 во 12:00 Теоретски испит, ноемвриска сесија. Студентите задолжително да се пријават за испит кај лаборат Круно Блажевски (kruno.b@yahoo.com).
 • 07 февруари 2020 во 08:00 Практичен испит. За подобра организација на испитот, студентите треба задолжително да се запишат за испит на следниот e-mail> kruno.b@yahoo.com. Потребни информации при запишувањето: 1. име/презиме; 2. насока и 3. предмет (пракичен и/или теорија).
 • 31 јануари 2019 во 12:00 Студентите треба задолжително да се пријават за теоретскиот испит (име, презиме, предмет и насока) на следниот e-mail> kruno.b@yahoo.com.
 • 15 јануари 2019 во 10:00
 • 21 февруари 2019 во 10:00
 • 16 април 2019 во 11:00 Запишувањето на список за полагање на теоретскиот испит во наведениот термин е задолжително кај лаборант Круно Блажевски (kruno.b@yahoo.com)
 • 27 јануари 2020 во 10:00 Прва декада. Теоретски испит. За подобра организација на испитот, студентите треба задолжително да се запишат за испит на следниот e-mail> kruno.b@yahoo.com. Потребни информации при запишувањето: 1. име/презиме; 2. насока и 3. предмет (пракичен и/или теорија).
 • 12 февруари 2020 во 14:00 Втора декада. Теоретски испит. За подобра организација на испитот, студентите треба задолжително да се запишат за испит на следниот e-mail> kruno.b@yahoo.com. Потребни информации при запишувањето: 1. име/презиме; 2. насока и 3. предмет (пракичен и/или теорија).
 • 16 јуни 2020 во 10:00 I декада. Студентите кои за прв пат го запишале предметот можат да полагаат I колоквиум и цел испит. Студентите кои го презапишале предметот имаат право да полагаат само испит. Со право на полагање се стекнуваат само студентите кои се запишале на список. Распоредот на студенти и простории за полагање ќе бидат објавени накнадно.
 • 30 јуни 2020 во 10:00 II декада. Студентите кои за прв пат го запишале предметот можат да полагаат I колоквиум и цел испит. Студентите кои го презапишале предметот имаат право да полагаат само испит. Со право на полагање се стекнуваат само студентите кои се запишале на список. Распоредот на студенти и простории за полагање ќе бидат објавени накнадно.
 • 13 јули 2020 во 10:00 III декада. Студентите кои за прв пат го запишале предметот можат да полагаат само цел испит. Студентите кои го презапишале предметот имаат право да полагаат само испит. Со право на полагање се стекнуваат само студентите кои се запишале на список. Распоредот на студенти и простории за полагање ќе бидат објавени накнадно.
 • 25 август 2020 во 10:00 Прва декада
 • 10 септември 2020 во 10:00 Втора декада
 • 24 септември 2020 во 10:00 Трета декада
 • 28 јануари 2021 во 11:00 Прва декада, теорија
 • 05 февруари 2021 во 11:00 Втора декада, теорија
 • 16 април 2021 во 12:00
 • 13 април 2021 во 10:00
 • 27 август 2021 во 11:00
 • 16 септември 2021 во 12:00
 • 03 декември 2021 во 14:00 Теоретскиот дел од испитот по предметот типологија на животни 2 и споредбена анатомија ќе се одржи во физички, биолошки и информатички амфитеатар. За време на теоретскиот испит ќе се одржува и кололквиум од предметот анатомија на човек. Студентите задолжително да се пријават на дадениот линк, прикачен во СООПШТЕНИЕ.
 • 31 јануари 2022 во 10:00 Прва декада испити од предметите: типологија на животни, анатомија на човек, споредбена анатомија. Термин од 10 до 12 часот. Простории: физички, информатички и биолошки амфитеатар.
 • 10 февруари 2022 во 10:00 Втора декада испити од предметите: типологија на животни, анатомија на човек, споредбена анатомија. Термин од 10 до 12 часот. Простории: физички, информатички и биолошки амфитеатар.
 • 14 јуни 2022 во 10:00 I Декада. Студентите ќе полагаат во физички и информатички амфитеатар од 11 до 13 часот.
 • 24 јуни 2022 во 13:00 II Декада. Студентите ќе полагаат во физички и информатички амфитеатар.
 • 23 август 2022 во 10:00 ПРВА ДЕКАДА- Испити кај проф. д-р Милица Ристовска - физички и информатички амфитеатри од 10 до 12 часот
 • 13 септември 2022 во 10:00 ВТОРА ДЕКАДА- Испити кај проф. д-р Милица Ристовска - физички и информатички амфитеатри од 10 до 12 часот
 • 12 јануари 2023 во 12:00 II Колоквиум по предметот анатомија на човек Простории - физички и информатички амфитеатар
 • 30 јануари 2022 во 10:00 ПРВА ДЕКАДА . Предмети кај проф. д-р Милица Ристовска Простории - физички и информатички амфитеатар Испитот ќе се одржи од 10 до 12 часот.
 • 13 февруари 2023 во 12:00 ВТОРА ДЕКАДА . Предмети кај проф. д-р Милица Ристовска Простории - физички и информатички амфитеатар Испитот ќе се одржи од 10 до 12 часот.
 • 30 јануари 2023 во 10:00 ПРВА ДЕКАДА . Предмети кај проф. д-р Милица Ристовска Простории - физички и информатички амфитеатар Испитот ќе се одржи од 10 до 12 часот.
 • 29 јуни 2023 во 10:00 ВТОРА ДЕКАДА Типологија на животни 2, Споредбена анатомија и анатомија на човек во физички, биолошки и информатички амфитеатар
 • 09 јуни 2023 во 10:00 ПРВА ДЕКАДА Типологија на животни 2, Споредбена анатомија и анатомија на човек во физички, биолошки и информатички амфитеатар
 • 15 септември 2023 во 10:00 ВТОРА ДЕКАДА ТИПОЛОГИЈА НА ЖИВОТНИ 2 - Физички и информатички амфитеатар
 • 23 ноември 2023 во 10:00 Типологија на животни 2, Споредбена анатомија, Хистологија и ембриологија
© 2023. Институт за биологија, ПМФ, УКИМ, Скопје.