Биогеохемиски циклуси

БИ0319


    Следни испити од овој предмет:

  • 05 февруари 2020 во 10:00 II декада, јануарска сесија. Теоретскиот испит ќе се одржи во лабораторија 223.
© 2023. Институт за биологија, ПМФ, УКИМ, Скопје.