Клеточна биологија

ББ1101


    Следни испити од овој предмет:

  • 29 Март 2018 во 12:00 Писмен испит во предавална 242 Практичен испит на 27.03.2018г., по договор Студентите задолжително да се запишат на список во 225
  • 04 Јуни 2018 во 10:00 Практичен испит, по договор
  • 05 Јуни 2018 во 10:00 Писмен испит, прва декада
  • 13 Јуни 2018 во 10:00 Практичен испит во втора декада, по договор
  • 14 Јуни 2018 во 10:00 Писмен испит, втора декада
  • 19 Февруари 2019 во 12:00 писмен
  • 18 Февруари 2019 во 10:00 практичен
© 2020. Институт за биологија, ПМФ, УКИМ, Скопје.