Соопштенија

23 Јули 2021

СЕПТЕМВРИСКА ИСПИТНА СЕСИЈА 2020/2021

Проф. д-р Митко Костадиновски 

 • Студии по биологија (6 семестар) - Кормофита
 • Студии по екологија (6 семестар) - Кормофита
 • Студии по молекуларна биологија со генетика (4 семестар) – Систематика на растенија
 • Студии по биохемија и физиологија (4 семестар) – Систематика на растенија
 • Двопредметни студии по биолохија и хемија (4 семестар) – Систематика на растенија

 

 

Прва декада

Втора декада

Предиспитни вежби:

Дополнително известување

Дополнително известување

Практичен испит:

01.09.2021(среда) (10:00)

15.09.2021 (среда) (10:00)

Усмен испит:

06.09.2021 (вторник) (10:00)

16.09.2021 (четврток) (10:00)

 

 • Забелешки:
 • Термините за полагање се однесуваат на сите групи
 • Испитот ќе се реализира со физичко присуство
 • Пријавувањето за испитите е задолжително на овој линк
 • За евентуални промени на термините студентите ќе бидат благовремено известени

22 Јули 2021

Термини за испити во септемвриска сесија на Катедрата за експериментална биохемија

ИЗВЕСТУВАЊЕ

 

Испитите на Катедрата за експериментална биохемија во септемвриската испитна сесија ќе се одржат во следните термини:

 

Прва декада:

практичен испит: 31.08.2021 (вторник) во 14 часот

теорија:                03.09.2021 (петок) во 14 часот

 

Втора декада:

практичен испит: 13.09.2021 (понеделник) во 14 часот

теорија:                17.09.2021 (петок) во 14 часот

 

Термини за усен испит Клиничка биохемија:

Прва декада:       03.09.2021 (петок) во 12 часот

Втора декада:     16.09.2021 (четврток) во 12 часот

 

22.07.2021, Скопје

 

Катедра за експериментална биохемија


19 Јули 2021

ТЕРМИНИ ЗА СЕПТЕМВРИСКА ИСПИТНА СЕСИЈА НА КАТЕДРА ЗА ЕКОЛОГИЈА НА РАСТЕНИЈА

Сите испити на катедрата по екологија на растенија во септемвриската испитна сесија ќе се одржат во следните термини:

I декада

 • Практичен испит 01.09.2021 од 10.00ч 
 • Теоретски испит 02.09.2021 од 10:00ч

 II декада

 • Практичен испит 15.09.2021 од 10:00ч
 • Теоретски испит 16.09.2021 од 10:00ч

Испитите ќе се одржат со физичко присуство. Сите студенти задолжително да се пријават на mtrenceva@gmail.com


19 Јули 2021

ФИЗИКА ЗА БИОЛОЗИ

Августовско - септемвриска (трета) испитна сесија

ФИЗИКА ЗА БИОЛОЗИ

 ПРВА ДЕКАДА:

24.08.2021(вторник)10:00 h

  ВТОРА ДЕКАДА:

07.09.2021(вторник) 10:00 h

Проф. д-р. Ристе Попески-Димовски


15 Јули 2021

СООПШТЕНИЕ ЗА СТУДЕНТИ КОИ ПОЛАГААТ ИСПИТИ ВО АВГУСТОВСКО-СЕПТЕМВРИСКА ИСПИТНА СЕСИЈА ВО УЧЕБНАТА 2020/2021 ГОДИНА НА ОДДЕЛЕНИЕТО ЗА РАСТИТЕЛНА ФИЗИОЛОГИЈА И МОЛЕКУЛАРНА БИОЛОГИЈА НА РАСТЕНИЈА

кај предметните наставници Проф. д-р Соња Гаџовска Симиќ и Доц. д-р Оливер Тушевски

ИСПИТИ ВО ПРВА ДЕКАДА

Датум на полагање

Списоци за запишување

Практични испити           

1. Растителна физиологија

01.09.2021

Список

2. Молекуларна биологија на растенија

01.09.2021

Список

3. Физиологија на развиток на растенијата со култура на ткиво

01.09.2021

Список

4. Растителни секундарни метаболити

01.09.2021

Список

Теоретски испити

1. Растителна физиологија

02.09.2021

Список

2. Молекуларна биологија на растенија

02.09.2021

Список

3. Физиологија на развиток на растенијата со култура на ткиво

03.09.2021

Список

4. Растителни секундарни метаболити

03.09.2021

Список

5. Изборни предмети

03.09.2021

Список

 

ИСПИТИ ВО ВТОРА ДЕКАДА

Датум на полагање

Списоци за запишување

Практични испити           

1. Растителна физиологија

15.09.2021

Список

2. Молекуларна биологија на растенија

15.09.2021

Список

3. Физиологија на развиток на растенијата со култура на ткиво

15.09.2021

Список

4. Растителни секундарни метаболити

15.09.2021

Список

Теоретски испити

1. Растителна физиологија

16.09.2021

Список

2. Молекуларна биологија на растенија

16.09.2021

Список

3. Физиологија на развиток на растенијата со култура на ткиво

17.09.2021

Список

4. Растителни секундарни метаболити

17.09.2021

Список

5. Изборни предмети

17.09.2021

Список

 Студентите кои планираат да полагаат, треба да се пријават електронски на списоците кои се достапни како линкови во ова соопштение до термините за полагање.

Дополнителни информации за начинот на полагање и терминот (час), студентите ќе добијат на личната е-маил адреса.

Списоците ќе бидат затворени 72 часа (3 дена) пред полагање на испитот и поради тоа, студентите кои не се запишале на соодветниот список нема да може да полагаат.

 

Проф. д-р Соња Гаџовска Симиќ

Доц. д-р Оливер Тушевски13 Јули 2021

ТЕРМИНИ ЗА СЕПТЕМВРИСКА СЕСИЈА

проф. д-р Билјана Миова

ПРЕДМЕТ

I ДЕКАДА

II ДЕКАДА

ПИСМЕНИ ИСПИТИ

Анимална физиологија (НН) - практичен или теорија

Физиологија на животни и човек (ЕН)- практичен или теорија

Лабораториски практикум - задачи или теорија

Исхрана и метаболизам 1- практичен

 

02.09.2021, 11h, Физ амф

03.09.2021, 11h, Физ амф

 

(за сите предмети, студентот може да избере еден од термините)

 

13.09.2021, 11h, Физ амф

14.09.2021, 11h, Физ амф

 

(за сите предмети, студентот може да избере еден од термините)

 

 

 

УСНИ ИСПИТИ- ZOOM

Анимална екофизиологија 

Применета физиологија  

Исхрана и метаболизам 1 - устен испит

Изборни предмети

 

06.09.2021, 10h, Zoom

07.09.2021, 10h, Zoom

 (за сите предмети, студентот може да избере еден од термините)

 

16.09.2021, 10h, Zoom

17.09.2021, 10h, Zoom

 (за сите предмети, студентот може да избере еден од термините)

Напомена: кандидатите за полагање во наведените термини, задолжително да се пријават најдоцна до 30.08.2021 на следниот ФОРМУЛАР

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1VTWIuenWjTOid-moK2xehgKr91J5bL-SO8VCHq-L3O8/edit?usp=sharing

За полагање усно на ZOOM:

Biljana Miova is inviting you to a scheduled Zoom meeting.
Topic: Biljana Miova's Personal Meeting Room
Join Zoom Meetinghttps://us02web.zoom.us/j/6660435818
Meeting ID: 666 043 5818


13 Јули 2021

Tермини за полагање во Августовско - септемвриска (трета) испитна сесија во уч. 2020/2021 кај проф. д-р Светислав Крстиќ и асс. м-р Борис Алексовски  

 Прва декада

30.8.2021 (понеделник) – практичен испит по предметот Алгологија и Микологија/ Систематика на растенија I 

31.8.2021 (вторник) – теоретски испити (колоквиуми) по предметите Алгологија и Микологија, Систематика на растенија I и Биотехнологија

1.9.2021 (среда) – устен испит по предметите Алгологија и Микологија, Систематика на растенија I, Примена на дијатомеи во екологија и медицина и Екологија на опасни алги

2.9.2021 (четврток) – устен испит по предметите Биотехнологија и Хидробиологија

 Втора декада

13.9.2021 (понеделник) – практичен испит по предметот Алгологија и Микологија/ Систематика на растенија I

14.9.2021 (вторник) – теоретски испити (колоквиуми) по предметите Алгологија и Микологија, Систематика на растенија I и Биотехнологија

15.9.2021 (среда) – устен испит по предметите Алгологија и Микологија, Систематика на растенија I, Примена на дијатомеи во екологија и медицина и Екологија на опасни алги

16.9.2021 (четврток) – устен испит по предметите Биотехнологија и Хидробиологија

 

Напоменанајверојатно е дека сите испити ќе бидат спроведени on-line, преку skype, иако постои можност и за организирање на испитите со физичко присуство (во зависност од состојбата со пандемијата во август-септември). Пред почетокот на сесијата, сите студенти мора да се пријават за полагање на  следниов линк:

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1pNZnM_GtMddIOjSXXXltk4Jzo7ju-t9Aq4jjiOAYtNk/edit#gid=0

и да ги дадат следните податоци ПОПОЛНУВАЈЌИ ГО СООВЕТНИОТ SHEET СО ИМЕТО НА ПРЕДМЕТОТ (SHEETS: АЛГОЛОГИЈА И МИКОЛОГИЈА, БИОТЕХНОЛОГИЈА, СИСТЕМАТИКА НА РАСТ. I, ХИДРОБИОЛОГИЈА...): број на индекс, насока, дел од испитот кој ќе се полага, е-маил за контакт, декада (прва или втора) и skype ID (започнува со live:). Неопходно е испитот да биде пријавен електронски за полагање кај предметниот професор.

НАПОМЕНА: Теоретскиот дел од испитот ќе се одвива според новата систематика, согласно книгата на предметниот професор, а целосната систематика за секој тип може да се најде на TEAMS.

 


13 Јули 2021

ТЕРМИНИ ЗА ТРЕТА ИСПИТНА СЕСИЈА (СЕПТЕМВРИ, 2021 ГОД.)

Проф. Сузана Диневска Ќовкаровска


ПРЕДМЕТ

I ДЕКАДА

II ДЕКАДА

ПИСМЕНИ ИСПИТИ

Анимална физиологија (БФ и МБ) 

(практичен или теорија)

Ензимологија- практичен

Исхрана и метаболизам 2- практичен

 

02.09.2021, 11h, Физ амф

03.09.2021, 11h, Физ амф

 (студентот избира еден термин)

 

13.09.2021, 11h, Физ амф

14.09.2021, 11h, Физ амф

 (студентот избира еден термин

 

 

 

УСНИ ИСПИТИ- со физичко присуство

Ензимологија

Исхрана и метаболизам 2 

Регулаторни системи

Изборни предмети

 

06.09.2021, 10h, 

07.09.2021, 10h, 

07.09.2021, 10h,

06.09.2021, 10h,

 

16.09.2021, 10h, 

17.09.2021, 10h, 

17.09.2021, 10h,

16.09.2021, 10h,

 

Напомена: кандидатите за полагање во наведените термини, задолжително да се пријават најдоцна до 07.06.2021 на следниот ФОРМУЛАР

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1VTWIuenWjTOid-moK2xehgKr91J5bL-SO8VCHq-L3O8/edit?usp=sharing

 
12 Јули 2021

Информации за полагањата во Августовско - септемвриска (трета) испитна сесија кај проф. д-р Златко Левков - за насоките биологија наставна и екологија

Им се соопштува на студентите дека испитите ќе се реализираат со физичко присуство во следниве термини: 

 

СИСТЕМАТИКА И ФИЛОГЕНИЈА НА АЛГИ 

 ПРВА ДЕКАДА:

26.08.2021(четврток) 11:00 h (практично)

27.08.2021(петок)     11:00 h (теорија)

 ВТОРА ДЕКАДА:

13.09.2021(понеделник) 11:00 h (практично)

14.09.2021(вторник)     11:00 h (теорија)

АЛГОЛОГИЈА

 ПРВА ДЕКАДА:

26.08.2021(четврток)12:00 h (практично)

27.08.2021(петок)     11:00 h (теорија)

  ВТОРА ДЕКАДА:

13.09.2021(понеделник) 12:00 h (практично)

14.09.2021(вторник)     11:00 h (теорија)

ЕКОЛОШКИ МОНИТОРИНГ И БИОИНДИКАТОРИ

 ПРВА ДЕКАДА:

30.08.2021(понеделник)      11:00 h (практично)

31.08.2021(вторник)       11:00 h (теорија)

 ВТОРА ДЕКАДА:

15.09.2021(среда)      11:00 h (практично)

16.09.2021(четврток)       11:00 h (теорија)

БИОЛОГИЈА НА ДИЈАТОМЕИ

 ПРВА ДЕКАДА:

30.08.2021(понеделник) 11:00 h (практично)

31.08.2021(вторник)       11:00 h (теорија)

 ВТОРА ДЕКАДА:

15.09.2021(среда)      11:00 h (практично)

16.09.2021(четврток)       11:00 h (теорија)

Сите студенти кои ќе полагаат треба да го пријават испитот на iknow како и кај предметниот демонстратор на email zaovadusica@gmail.com.

 

 Од предметниот наставник


10 Јули 2021

 Термини за полагање во АВГУСТОВСКО-СЕПТЕМВРИСКА сесија

Проф. д-р Дана Прелиќ и Проф. д-р Александра Цветковска-Ѓорѓиевска, дипл. биолог Викторија Бошеска

 

I декада - теорија

датум

термин

просторија

предмет

насока

Начин на полагање

 

 

 

 

 

 

23.8.2021, понеделник

10:00 – 12:00 ч.

Биолошки Амфитеатар

Основи на екологија и еволуција

 • биохемиско-физиолошка насока,
 • молекуларна биологија

писмено

 

23.8.2021, понеделник

10:00 – 12:00 ч.

Биолошки Амфитеатар

Анимална екологија со зоогеографија

наставна насока

писмено

23.8.2021, понеделник

10:00 – 12:00 ч.

Биолошки Амфитеатар

Антропогени екосистеми

еколошка насока

писмено

24.8.2021, вторник

од 10:00 ч.

online

Биоми

 • еколошка насока
 • наставна насока
 • молек.биологија
 • биох.-физиологија

усно

24.8.2021, вторник

од 10:00 ч.

online

Здравствена екологија

нутриционизам

усно

24.8.2021, вторник

од 10:00 ч.

online

Математичко моделирање во биологија

 • еколошка насока
 • наставна насока

 

усно

24.8.2021, вторник

од 10:00 ч.

online

Популациска екологија и математичко моделирање

 • молек.биологија
 • биох.-физиологија

усно

Полагањето на изборните предмети на 24.8.2021 ќе се одвива по електронски пат на платформата Microsoft Teams. Линкот за вклучување ќе биде дополнително испратен на индивидуалните е-адреси на студентите кои во посочениот временски рок се пријавиле на списокот за полагање.

Ве замолувам најдоцна до 20.8.2021 (петок) да го пријавите своето учество на овој линк.

I декада – практично

25.8.2021,

среда

10:00 – 12:00 ч.

Полагањето на практичните испити ќе се одвива по електронски пат на платформата Microsoft Teams. Линкот за вклучување ќе биде дополнително испратен на индивидуалните е-адреси на студентите кои во посочениот временски рок се пријавиле на списокот за полагање.

Ве замолувам најдоцна до 20.8.2021 (петок) да го пријавите своето учество на овој линк.

 При полагањето со физичко присуство ќе бидат запазени мерките за заштита од Covid-19

II декада - теорија

датум

термин

просторија

предмет

насока

Начин на полагање

 

 

 

 

 

 

06.9.2021, понеделник

10:00 – 12:00 ч.

Биолошки Амфитеатар

Основи на екологија и еволуција

 • биохемиско-физиолошка насока,
 • молекуларна биологија

писмено

06.9.2021, понеделник

10:00 – 12:00 ч.

Биолошки Амфитеатар

Анимална екологија со зоогеографија

наставна насока

писмено

06.9.2021, понеделник

10:00 – 12:00 ч.

Биолошки Амфитеатар

Антропогени екосистеми

еколошка насока

писмено

07.9.2021, вторник

од 10:00 ч.

online

Биоми

 • еколошка насока
 • наставна насока
 • молек.биологија
 • биох.-физиологија

усно

07.9.2021, вторник

од 10:00 ч.

online

Здравствена екологија

нутриционизам

усно

07.9.2021, вторник

од 10:00 ч.

online

Математичко моделирање во биологија

 • еколошка насока
 • наставна насока

 

усно

07.9.2021, вторник

од 10:00 ч.

online

Популациска екологија и математичко моделирање

 • молек.биологија
 • биох.-физиологија

усно

Полагањето на изборните предмети на 07.9.2021 ќе се одвива по електронски пат на платформата Microsoft Teams. Линкот за вклучување ќе биде дополнително испратен на индивидуалните е-адреси на студентите кои во посочениот временски рок се пријавиле на списокот за полагање.

Ве замолувам најдоцна до 03.9.2021 (петок) да го пријавите своето учество на овој линк. 

II декада – практично

08.9.2021,

среда

10:00 – 12:00 ч.

Полагањето на практичните испити ќе се одвива по електронски пат на платформата Microsoft Teams. Линкот за вклучување ќе биде дополнително испратен на индивидуалните е-адреси на студентите кои во посочениот временски рок се пријавиле на списокот за полагање.

Ве замолувам најдоцна до 03.9.2021 (петок) да го пријавите своето учество на овој линк.

При полагањето со физичко присуство ќе бидат запазени мерките за заштита од Covid-19


<< претходно | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |

Документи

© 2021. Институт за биологија, ПМФ, УКИМ, Скопје.