Соопштенија

08 август 2022

ОТВОРЕН ДЕН НА УКИМ

Драги матуранти, наши идни студенти,

ОТВОРЕН ДЕН на Универзитетот ,,Св.Кирил и Методиј” во Скопје, на 19 август 2022 во периодот 10-12 часот и 12-14 часот, со физичко присуство на секој од факултетите.

Ќе бидат презентирани студиските програми на факултетите, активностите на студентите, центрите за кариера.

Запознајте ги одблиску професорите и студентите, прашајте сè што ве интересира за студиските програми, можностите за стипендирање, слушнете ги искуствата на студентите, нивните активности и вклученост во научноистражувачките проекти, дознајте за можностите за меѓународна размена, за студентскиот живот, за практикантството, за кариерните можности

Прошетајте низ факултетите на УКИМ, запознајте се со нивните физички капацитети, амфитеатри, лаборатории...

Студирајте на Универзитетот со најдолга традиција во нашата земја!

Учете од најдобрите, студирајте на Универзитетот ,,Св.Кирил и Методиј” во Скопје!

Се гледаме на 19 август!


21 јули 2022

Ажуриран список на компании/јавни установи за студентска пракса

Во приложениот линк прикачен е список на компании/јавни установи со кои ПМФ - Скопје има склучено договор за изведување на студентска пракса.

Списокот се обновува континуирано. 


14 јули 2022

Термини за полагање практичен испит на Катедра за општа физиологија и имунологија во августовско-септемвриска испитна сесија

Практичните испити за предметите кои се слушаат на Катедрата за општа физиологија и имунологија ќе се полагаат со физичко присуство на следниве датуми:

I ДЕКАДА:      05.09.2022 во 10 часот во Информатички амфитеатар
II ДЕКАДА:     16.09.2022 во 10 часот во Информатички амфитеатар

Студентите задолжително да се запишат на списокот за полагање, најдоцна три дена пред терминот за полагање: https://docs.google.com/spreadsheets/d/1lQUVFCZ3FpinGAEjIj-a7Km7x8pwS1PLUHqKYKLOPeg/edit#gid=0


12 јули 2022

ТЕРМИНИ ЗА СЕПТЕМВРИСКА СЕСИЈА 

ОДДЕЛЕНИЕ ЗА ЕКОЛОГИЈА НА РАСТЕНИЈА

испитите за сите предмети на одделението за Екологија на растенија во септемвриската испитна сесија ќе се одржат со физичко присуство во лаб 223 во следните термини:

I декада

  • Практичен испит - 23.08.2022 со почеток од 10:00ч
  • Теоретски испит - 25.08.2022 со почеток од 10:00ч

II декада

  • Практичен испит - 05.09.2022 со почеток од 10:00ч
  • Теоретски испит - 07.09.2022 со почеток од 10:00ч

Сите студенти кои ќе полагаат да се најават на mtrenceva@gmail.com со назнака за предмет и термин за полагање.

 

.


11 јули 2022

Термини за испити на Катедрата за експериментална биохемија во августовско-септемвриска сесија

ИЗВЕСТУВАЊЕ

Се известуваат студентите дека испитите на Катедрата за експериментална биохемија во Августовско-Септемвриската сесија ќе се одржат во следните термини:

Прва декада:

Практичен дел:  25.08.2022 (четврток) во 14 часот

Теорија:              01.09.2022 (четврток) во 14 часот

Клиничка биохемија устен испит: 02.09.2022 (петок) во 12 часот

 

Втора декада: 

Практичен дел:  07.09.2022 (среда) во 14 часот

Теорија:              15.09.2022 (четврток) во 14 часот

Клиничка биохемија устен испит: 16.09.2022 (петок) во 12 часот

 

Студентите задолжително да се пријават на линковите најдоцна два дена пред одржување на испитот

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1RM_ilDfupmSSyV6JnmxVg7hwaFJEhYBdzhsNH3ly_Pk/edit?usp=sharing – прва декада

https://docs.google.com/spreadsheets/d/12kU8znZbzm2RXjyB3bjj5wvXt3SuISmBus8dmPR1Hc4/edit?usp=sharing – втора декада

 

Скопје, 11.07.2022                                       

Проф. д-р Јасмина Димитрова – Шумковска

Катедра за експериментална биохемија


08 јули 2022

Термини за полагање во августовско-септемвриска сесија кај проф. д-р Митко Костадиновски

 

I декада 

II декада 

Предмет

Предиспитни вежби

Практичен испит

Теоретски испит

Предиспитни вежби

Практичен испит

Теоретски испит

Систематика на виши растенија

26.08.2022г.

10:00ч.

Лабораторија 243

30.08.2022г.

10:00ч.

Лабораторија 243

31.08.2022г.

10:00ч.

Информатички амфитеатар

12.09.2022г.

10:00ч.

Лабораторија 243

13.09.2022г.

10:00ч.

Лабораторија 243

14.09.2022г.

10:00ч.

Информатички амфитеатар

Кормофита

Систематика на растенија

Студентите кои планираат да полагаат во некој од горенаведените термини задолжително да се пријават на следниот линк најкасно 2 дена пред испитот.


08 јули 2022

Термини за полагање во августовско-септемвриска испитна сесија кај проф. д-р Рената Ќуштеревска

 

I декада 

II декада 

Предмет

Предиспитни вежби

Практичен испит

Теоретски испит

Предиспитни вежби

Практичен испит

Теоретски испит

Општа ботаника

26.08.2022г.

10:00ч.

Лабораторија 243

30.08.2022г.

10:00ч.

Лабораторија 243

31.08.2022г.

10:00ч.

Информатички амфитеатар

12.09.2022г.

10:00ч.

Лабораторија 243

13.09.2022г.

10:00ч.

Лабораторија 243

14.09.2022г.

10:00ч.

Информатички амфитеатар

Ботаника

Анатомија и морфологија на растенија

Фитогеографија со фитоценологија

 

 

 

 

Фитоценологија со вегетација на Македонија

 

 

 

 

Биодиверзитет

 

 

 

 

Биогеографија

 

 

 

 

 

 

Студентите кои планираат да полагаат во некој од горенаведените термини да се пријават на следниот линк најкасно 2 дена пред испитот.


08 јули 2022

Термини за полагање на предметот Педагогија во августовско-септемвриска испитна сесија

 

2022  ТРЕТА (АВГУСТ/СЕПТЕМВРИСКА) ИСПИТНА СЕСИЈА ВО

 УЧ.2021/2022 ГОДИНА

 

ПЕДАГОГИЈА

Проф. д-р Борче Костов

 

borcekostov@yahoo.com

 

Прва декада: на 30.08.2022, вторник, во 12 часот

 

Втора декада: на 06.09.2022, вторник во 12 часот

 

 

 Испитот ќе се одржи со физичко присуство на Филозофскиот факултет, студентите да бидат пред кабинетот на проф., за договор за   просторија.

 


08 јули 2022

Термини за полагање на предметот Психологија во августовско-септемвриска испитна сесија

 

2022  ТРЕТА (АВГУСТ/СЕПТЕМВРИСКА) ИСПИТНА СЕСИЈА ВО

 УЧ.2021/2022 ГОДИНА

 

ПСИХОЛОГИЈА

Проф. д-р Калина Сотировска

 

kalina.sotiroska@fzf.ukim.edu.mk

 

Прва декада: 29.08.2022 во 15:00 часот

 

 

Втора декада: 12.09.2022 во 15:00 часот

 

 

 Испитот ќе се одржи со физичко присуство на Филозофскиот факултет, студентите да бидат пред кабинетот на проф., за договор за   просторија.

 


08 јули 2022

Термини за полагање на испитите кај Проф. д-р Светислав Крстиќ и Асс. м-р Борис Алексовски во Августовско-септемвриската (трета) испитна сесија 

 

ПРВА ДЕКАДА 

 

Термини

 

29.08.2022 (понеделник) – практичен испит по предметите Алгологија и Микологија, Систематика на растенија 1 и Хидробиологија  / 11-14 часот, лаб.69 (со физичко присуство).

30.08.2022 (вторник) – теоретски испити по предметите Алгологија и Микологија, Систематика на растенија 1 и Биотехнологија / 11-14 часот, лаб.69 (со физичко присуство).

31.09.2022 (среда) – устен испит по предметот  Алгологија и Микологија и Систематика на растенија 1 кабинет 29, од 11 часот

1.09.2022 (четврток) - устен испит по предметите Биотехнологија, Екологија на опасни алги, Примена на дијатомеи во екологија и медицина и Хидробиологија, кабинет 29, од 11 часот

ВТОРА ДЕКАДА 

 

Термини

 

12.09.2022 (понеделник) – практичен испит по предметите Алгологија и Микологија, Систематика на растенија 1 и Хидробиологија  / 11-14 часот, лаб.69 (со физичко присуство).

13.09.2022 (вторник) – теоретски испити (колоквиуми) по предметите Алгологија и Микологија, истематика на растенија 1 и Биотехнологија / 11-14 часот, лаб.69 (со физичко присуство).

14.09.2022 (среда) – устен испит по предметот  Алгологија и Микологија и Систематика на растенија 1 кабинет 29, од 11 часот

15.09.2022 (четврток) - устен испит по предметите Биотехнологија, Екологија на опасни алги, Примена на дијатомеи во екологија и медицина и Хидробиологија, кабинет 29, од 11 часот

Напомена: Пред почетокот на сесијата, сите студенти мора да се пријават за полагање на  следниов линк:

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1pNZnM_GtMddIOjSXXXltk4Jzo7ju-t9Aq4jjiOAYtNk/edit#gid=0

и да ги дадат следните податоци во соодветниот sheet кој одговара на предметот: број на индекс, година кога е слушан предметот, дел од испитот кој ќе се полага ДЕКАДА и Skype ID (започнува со live:). Неопходно е испитот да биде пријавен електронски за полагање кај предметниот професор.

Практичниот испит по предметот Алгологија и Микологија и Систематика на растенија 1, ќе се одвива со физичко присуство во лаб. 69, со микроскопирање, работа со бинокулар, идентификација на претставниците и цртање (НАПОМЕНА: ИСКЛУЧОК Е ГЕНЕРАЦИЈАТА ОД 2020, КАДЕ САМО ON-LINE БЕА СПРОВЕДЕНИ ВЕЖБИТЕ! Затоа, овие генерации кадешто практичната настава беше On-line, ќе мора да напоменат во google sheet-от дека се од „corona генерација“ во полето ГОДИНА КОГА Е СЛУШАН ПРЕДМЕТОТ и, за нив испитот ќе биде со покажување на слики од објектите).

Теоретскиот дел од испитот ќе се одвива според новата систематика, согласно книгата на предметниот професор, а целосната систематика за секој тип може да се најде на TEAMS, како и презентациите од предавањата и од вежбите. Теоретскиот испит ќе биде спроведен усно, со физичко присуство, освен за предметот Биотехнологија каде што ќе биде спроведен преку тестови + усно.


<< претходно | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |

Документи

© 2022. Институт за биологија, ПМФ, УКИМ, Скопје.