Соопштенија

21 септември 2023

Резултати од испитот одржан на 15.09.2023

Испитот одржан на 15.09.2023 го положија следните студентите:

18023    10 (десет)

17745     9 (девет)

18046     9 (девет)

17696     8 (осум)

17778     8 (осум)

18043     9 (девет)

17738     10 (десет)

17619      7 (седум)

18030      8 (осум)

18052      6 (шест)

18223     7 (седум)

18020    10 (десет)

18062    10 (десет)

17936     6 (шест)

17748     9 (девет)

18228     8 (осум)

17967     6 (шест)

17531     8 (осум)

17409     7 (седум)

18057    9 (девет)

17716    8 (осум)

18352    6 (шест)

17521    8 (осум)


21 септември 2023

Резултати од испит кај Проф. д-р Ленка Цветановкса  

септемвриски втор испитен термин

Термин за оценки  27.09.2023 година (среда) 10-12 часот

РЕЗУЛТАТИ ОД ПРАКТИЧЕН ИСПИТ 15.09.2023 ГОДИНА

БИОХЕМИЈА НА РАСТЕНИЈАТА

Ред.бр.

НАСОКА

ИНДЕКС

ОЦЕНКА

1

МБГ

17782

10

2

МБГ

17788

6

3

БХФ

17698

5

4

МБГ

17778

5

 БИОХЕМИЈА 3

Ред.бр.

НАСОКА

ИНДЕКС

ОЦЕНКА

1

МБГ

17695

10

2

БХФ

17442

9+

3

БХФ

17356

6+

4

БХФ

17430

5

 БИОХЕМИЈА

Ред.бр.

НАСОКА

ИНДЕКС

ОЦЕНКА

1

НУТ

18013

6-

2

НУТ

18014

6-

 ФИЗИОЛОГИЈА НА РАСТЕНИЈАТА

Ред.бр.

НАСОКА

ИНДЕКС

ОЦЕНКА

1

БН

18209

5

2

БН

17453

5

 МАКРО И МИКРОНУТРИТИВЕН СОСТАВ НА ХРАНАТА

Ред.бр.

НАСОКА

ИНДЕКС

ОЦЕНКА

1

НУТ

18379

6

2

НУТ

18540

6-

 

РЕЗУЛТАТИ ОД ТЕОРЕТСКИ ИСПИТ 14.09.2023 ГОДИНА

БИОХЕМИЈА НА РАСТЕНИЈАТА

Ред.бр.

НАСОКА

ИНДЕКС

ОЦЕНКА

1

БХФ

17720

6+

2

МБГ

16063

5

3

МБГ

16480

5

4

БХФ

16718

5

  БИОХЕМИЈА 3

Ред.бр.

НАСОКА

ИНДЕКС

ОЦЕНКА

1

МБГ

17411

9+

2

МБГ

17788

8

3

МБГ

17687

8

4

БХФ

17442

8

5

МБГ

17695

Условно

6

МБГ

17440

5

7

БХФ

17430

5

8

МБГ

17711

5

 БИОХЕМИЈА

Ред.бр.

НАСОКА

ИНДЕКС

ОЦЕНКА

1

НУТ

18013

5

2

НУТ

18014

5

3

НУТ

17704

5

 ДИДАКТИКА ВО ПРИРОДНИТЕ НАУКИ

Ред.бр.

НАСОКА

ИНДЕКС

ОЦЕНКА

1

БН

18230

8

2

БН

17963

8

3

/

17462

6

4

 БН

18005 

7

 ИСХРАНА И МЕТАБОЛИЗАМ КАЈ РАСТЕНИЈАТА

Ред.бр.

НАСОКА

ИНДЕКС

ОЦЕНКА

1

БХФ

16507

10

2

БН

17212

8

3

БН

17503

6

4

БХФ

17770

7

5

МБГ

16072

7

6

МБГ

17915

10

7

МБГ

17253

10

 ФИЗИОЛОШКА ФУНКЦИЈА НА СЕКУНДАРНИ БИОМОЛЕКУЛИ КАЈ РАСТЕНИЈАТА

Ред.бр.

НАСОКА

ИНДЕКС

ОЦЕНКА

1

МБГ

17681

8

2

МБГ

17253

10

 МЕД И ДРУГИ ПЧЕЛНИ ПРОИЗВОДИ

Ред.бр.

НАСОКА

ИНДЕКС

ОЦЕНКА

1

НУТ

17688

9

2

НУТ

17909

9

 

21.09.2023 год.                            КАТЕДРА ЗА БИОХЕМИЈА И ФИЗИОЛОГИЈА НА РАСТЕНИЈАТА


20 септември 2023

Доделување настава за студиските програми на Институтот за биологија за академската 2023/2024

Почитувани, во прикачениот документ достапно е доделувањето наставата (предмети и соодветни наставници) за студиските програми на Институтот за биологија за академска 2023/2024, по различни акредитациии назначени за секој семестар.

симни документ


20 септември 2023

Резултати од испитите за предметите кои се слушаат кај проф.др.Гордана Димеска, одржани на 14. и 15.09.2023 година

Практичен испит 14.09.2023 год.
         
*се положува со освоени најмалку 3,5 поени
број на индекс насока предмет испит/колоквиум освоени поени
18395 БХФ Клеточна биологија 2 дел 6
18318 МБГ Клеточна биологија 2 дел 5
18544 БХФ Клеточна биологија 2 дел 5
17917 БХФ Клеточна биологија 2 дел 6
17619 БХФ Клеточна биологија 2 дел 3
18168 НН Цитологија 2 дел 3.5
18372 НУТ Цитологија 2 дел 4
18370 НУТ Цитологија 2 дел 3.5
*се положува со освоени најмалку 10 поени
17940 МБГ Генетика цел се откажа
17451 МБГ Генетика цел 4
17756 МБГ Генетика цел 10
17698 БХФ Генетика цел 11
17222 ЕКО Генетика цел 3
17519 НУТ Генетика цел 12.5
17766 ЕКО Генетика цел 8.5
17216 НН Генетика цел 6
17752 МБГ Генетика цел 11.5
17738 МБГ Генетика цел 11.5
17750 МБГ Генетика цел 12
17214 НН Генетика цел 14
17781 МБГ Генетика цел 9
17779 МБГ Генетика цел 5.5
17512 МБГ Генетика цел 6
17640 БХФ Генетика цел 12
17309 БХФ Генетика цел 6
17531 МБГ Генетика цел 13
*се положува со освоени најмалку 5 поени дел, односно 10 поени за цел испит
18557 БХФ АМР 1 дел 3.5
         
         
Теоретски испит 15.09.2023 год.
*се положува со освоени најмалку 20 поени
број на индекс насока предмет испит/колоквиум освоени поени
18290 МБГ Клеточна биологија 2 дел 25.25
18371   Клеточна биологија 2 дел 27.25
18557 БХФ Клеточна биологија 2 дел 24.75
18307 МБГ Клеточна биологија 2 дел 20
18346 МБГ Клеточна биологија 2 дел 25
18339 МБГ Клеточна биологија 2 дел 34.2
18397 БХФ Клеточна биологија 2 дел 22.4
18558 БХФ Клеточна биологија 2 дел 15.6
18395 БХФ Клеточна биологија 2 дел 21.6
18318 МБГ Клеточна биологија 2 дел 21
18285 МБГ Клеточна биологија 2 дел 27.5
18391 БХФ Клеточна биологија 2 дел 26.75
18330 МБГ Клеточна биологија 2 дел 29
18302 МБГ Клеточна биологија 2 дел 24
18400 БХФ Клеточна биологија 2 дел 15.75
18313 МБГ Клеточна биологија 2 дел 21
18296 МБГ Клеточна биологија 2 дел 20
17917 БХФ Клеточна биологија 2 дел 9.7
18544 БХФ Клеточна биологија 2 дел 8.5
18399 БХФ Клеточна биологија 2 дел 8.25
18275 БХФ Клеточна биологија 2 дел 8.75
18032 БХФ Клеточна биологија 2 дел 2.5
18396 БХФ Клеточна биологија 2 дел 12.7
18298   Клеточна биологија 2 дел 11.5
18276 БХФ Клеточна биологија 2 дел 14.25
број на индекс насока предмет испит/колоквиум освоени поени
18382 НУТ Цитологија 2 дел 26
18354 НН Цитологија 2 дел 20
18355 НН Цитологија 2 дел 16.5
18361 НУТ Цитологија 2 дел 27.75
18379 НУТ Цитологија 2 дел 22.5
18367 НУТ Цитологија 2 дел 13.75
18370 НУТ Цитологија 2 дел 3
18372 НУТ Цитологија 2 дел 5.2
18542 НУТ Цитологија 2 дел 11.5
18375 НУТ Цитологија 2 дел 5.2
18538 НУТ Цитологија 2 дел 4.5
18168 НН Цитологија 2 дел 3
         
број на индекс насока предмет испит/колоквиум освоени поени
17698 БХФ Генетика 2 дел 20.7
17750 МБГ Генетика 2 дел 28.3
17778 МБГ Генетика 2 дел 20
17763 БХФ Генетика 2 дел 28.5
17531 МБГ Генетика 2 дел 28.3
17316 БХФ Генетика 2 дел 26
17229 НУТ Генетика 2 дел 24
17640 БХФ Генетика 1 дел 26.6
17417 МБГ Генетика 2 дел 23
17766 Екологија Генетика 1 дел 27.7
17766 Екологија Генетика 2 дел 26
17433 МБГ Генетика 2 дел 27.5
17719 БХФ Генетика 2 кол 30
17519 НУТ Генетика 1 кол 18.8
17699 МБГ Генетика 1 кол 5.5
Александар Еколошка Генетика 1 кол 3
17590 МБГ Генетика 1 кол 5.2
17590 МБГ Генетика 2 дел 3.1
17781 МБГ Генетика 2 дел 21.7
17297 БХФ Генетика 1 дел 29.1
17297 БХФ Генетика 2 дел 30
17451 МБГ Генетика 1 дел 8.4
17451 МБГ Генетика 2 дел 0.4
17779 МБГ Генетика 1 дел 19.2
16306 НН Генетика 1 дел 24
17760 НУТ Генетика 1 дел 13.6
17756 МБГ Генетика 2 дел 10
*првиот дел се положува со освоени најмалку 18 поени, а вториот дел се положува со освоени најмалку 20 поени
број на индекс насока предмет испит/колоквиум освоени поени
18283 БХФ АМР 2 дел 14
18282 БХФ АМР 2 дел 29.5
18386 БХФ АМР 2 дел 12
17974 МБГ АМР 2 дел 20
18303 МБГ АМР 2 дел 32
18557 БХФ АМР 2 дел 2
18310 МБГ АМР 1 дел 18

18 септември 2023

ПРОМЕНА НА ТЕРМИН ЗА ПОЛАГАЊЕ на испити во ЈУНСКА сесија за предмети кај проф. д-р. Сузана Диневска-Ќовкаровска и проф. д-р Билјана МиоваУсните испити
(по сите предмети кај предметните професори) закажани за четврток (14.09.2023) ќе се одржат во петок (15.09.2023) со почеток во 10 часот.

Напомена: кандидатите за полагање во наведените термини, задолжително да се пријават најдоцна два дена пред испитот на  следниот ФОРМУЛАР

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1SUsGNzs-QKZiNkA9Rv9diD4JFUsC-XfOegRay5E-sAY/edit?usp=sharing 


18 септември 2023

РЕЗУЛТАТИ ВТОРА ДЕКАДА

Резултати од испитот Основи на анатомија на човек и Типологија на животни 2 , одржан на 15. 09. 2023, кај предметниот професор д-р Милица Ристовска 

 

На следниот ЛИНК се наведени само студентите кои го имаат положено теоретскиот испит.

 


17 септември 2023

Резултати од практичниот испит на Катедрата за општа физиологија и имунологија - втора декада, септемвриска сесија

 

Резултатите од практичниот испит во втората декада на Катедрата за општа физиологија и имунологија можете да ги најдете на овој линк


15 септември 2023

СЕПТЕМВРИСКА ИСПИТНА СЕСИЈА 2023 (втора декада)

резултати од теоретскиот испит група предмети

од областа на систематика и филогенија на виши растенија

14.09.2023

Проф. д-р Митко Костадиновски

Систематика и филогенија на виши растенија (еколошка насока)

Студент

индекс

колоквиум 1

колоквиум 2

 

16293

8

-

 

Систематика на растенија (двопредметни студии биологија и хемија)

Студент

индекс

колоквиум 1

колоквиум 2

 

18221

7,5

-

 

7795

-

6,5

 

15480

5

5,5

 

Систематика на растенија (Биохемија и физиологија)

Студент

индекс

колоквиум 1

колоквиум 2

 

17979

11

-

 

17554

-

8,5

 

18054

6

4

 

18036

-

15,5

 Систематика на растенија (молекуларна биологија со генетика)

Студент

индекс

колоквиум 1

колоквиум 2

 

17495

11

8

 

16637

5,5

5,5

 Забелешка: минимален број на поени за индексите со астериск (*) е 11, додека за останатите е 15

 


11 септември 2023

Резултати од испит кај Проф. д-р Ленка Цветановкса  

септемвриски прв испитен термин

РЕЗУЛТАТИ ОД ТЕОРЕТСКИ ИСПИТ 05.09.2023 ГОДИНА

БИОХЕМИЈА НА РАСТЕНИЈАТА

Ред.бр.

НАСОКА

ИНДЕКС

ОЦЕНКА

1

МБГ

16491

7

2

БХФ

17763

5

3

БХФ

16518

5

4

МБГ

17530

5

 БИОХЕМИЈА 3

Ред.бр.

НАСОКА

ИНДЕКС

ОЦЕНКА

1

МБГ

17789

10

2

МБГ

17703

6-

3

МБГ

17265

5

4

МБГ

17417

5

 БИОХЕМИЈА

Ред.бр.

НАСОКА

ИНДЕКС

ОЦЕНКА

1

НУТ

18018

5

 БИОХЕМИЈА ЗА ЕКОЛОЗИ

Ред.бр.

НАСОКА

ИНДЕКС

ОЦЕНКА

1

ЕКО

17997

Условно

 МАКРО И МИКРОНУТРИТИВЕН СОСТАВ НА ХРАНАТА

Ред.бр.

НАСОКА

ИНДЕКС

ОЦЕНКА

1

НУТ

18370

5

 РЕЗУЛТАТИ ОД ПРАКТИЧЕН ИСПИТ 04.09.2023 ГОДИНА

БИОХЕМИЈА НА РАСТЕНИЈАТА

Ред.бр.

НАСОКА

ИНДЕКС

ОЦЕНКА

1

МБГ

17043

10

2

МБГ

17696

10

3

БХФ

17716

9

4

БХФ

17734

9

5

БХФ

17720

6

6

МБГ

17433

5

7

МБГ

17411

5

8

БХФ

17763

5

9

БХФ

17769

5

 БИОХЕМИЈА 3

Ред.бр.

НАСОКА

ИНДЕКС

ОЦЕНКА

1

МБГ

17264

10

 БИОХЕМИЈА

Ред.бр.

НАСОКА

ИНДЕКС

ОЦЕНКА

1

НУТ

18004

5

 ФИЗИОЛОГИЈА НА РАСТЕНИЈАТА

Ред.бр.

НАСОКА

ИНДЕКС

ОЦЕНКА

1

БХ

17758

9

 МАКРО И МИКРОНУТРИТИВЕН СОСТАВ НА ХРАНАТА

Ред.бр.

НАСОКА

ИНДЕКС

ОЦЕНКА

1

НУТ

18361

6-

2

НУТ

18014

5

3

НУТ

18370

5

 11.09.2023 год.                            КАТЕДРА ЗА БИОХЕМИЈА И ФИЗИОЛОГИЈА НА РАСТЕНИЈАТА


11 септември 2023

Промени во термините за полагање на испитите кај Проф. д-р Светислав Крстиќ

Почитувани ве известуваме за следниве промени во термините за полагање:

13.9.2023 (среда) – теоретски испити по предметите Алгологија и Микологија, Систематика на растенија 1 и Биотехнологија / 11-14 часот, лаб.69 

18.9.2023 (понеделник) – устен испит по предметите Алгологија и Микологија и Систематика на растенија 1 кабинет 29, од 11 часот

19.9.2023 (вторник) - устен испит по предметите Биотехнологија, Екологија на опасни алги, Примена на дијатомеи во екологија и медицина и Хидробиологија, кабинет 29, од 11 часот


<< претходно | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
© 2023. Институт за биологија, ПМФ, УКИМ, Скопје.