Соопштенија

14 Септември 2018

СООПШТЕНИЕ ВО ВРСКА СО УПИСОТ НА ЗИМСКИОТ СЕМЕСТАР

Уписот на зимскиот семестар од академската 2018/2019 година ќе се изведува електронски преку i-know системот и со доставување на документите до службата за студентски прашања. Притоа, студентите нема да поднесуваат ЕКТС обрасци потпишани од соодветниот координатор.

Во однос на изборните предмети, пред канцеларијата на соодветните координатори ќе бидат истакнати листи  со достапните предмети. Следејќи ги приложените упаства, студентите треба да го впишат своето име и презиме во истакнатите списоци и подоцна истиот избор на предмети да го направат и во i-know системот.

Со почит,

Координатори на студиските насоки на ИБ


14 Септември 2018

ЕКТС образец за упис на 3., 5. или 7. семестар од академската 2018/19 год. за студентите од насоката „биохемија и физиологија“

Почитувани колеги,

од оваа година, уписот на семестар ќе се одвива исклучиво електронски, преку i-know системот. За таа цел, најпрво треба да се информирате во врска со изборните предмети во соопштенијата истакнати пред канцеларија 78. Потоа може да ги внесете податоците во i-know системот и да однесете соодветни документи до службата за студентски прашања. Во прилог на ова соопштение, прикачен е ЕКТС образец кој не треба да се принта или пополнува, но ќе ви биде од корист за следење на личниот прогрес низ студиската програма.

Со почит,

Координатор за насоката „биохемија и физиологија“

симни документ


13 Септември 2018

Конкурс за запишување студенти на трет циклус - докторски студии на студиските програми на Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“ во Скопје во академската 2018/2019 година

Погледнете го прикачениот документ.

симни документ


11 Септември 2018

КОНКУРС ВО РАМКИТЕ НА ПРОГРАМАТА ЕРАЗМУС+ АКЦИЈА 1: ИНДИВИДУАЛНА МОБИЛНОСТ ЗА СТУДЕНТИ И НАСТАВЕН КАДАР за академската 2018/2019 година

Повеќе информации за конкурсот може да се најдат во прикачениот документ, како и на веб сајтот на УКИМ.

симни документ


05 Септември 2018

Резултати од практичен испит по предметoт „Општа физиологија“ одржан на

30. 08. 2018 год.

Број на индекс

Освоени поени

16468

64

16510

40

 

Освоени поени

Оценка

45 – 53

6

54 – 62

7

63 – 71

8

72 – 80

9

81 – 90

10

 

 

 

 

 

 

 

Забелешки: Правото на увид во тестовите може да се реализира во просторија 78.

Од предметниот асистент


11 Јули 2018

Термини за практичните испити на Одделението за општа физиологија и имунологија во августсептемвриски испитен рок во учебна­та 2017/2018 година

Термини за практичните испити во августсептемврискиот испитен рок во учебна­та 2017/2018 година, по предметите „Општа физиологија“ (студии по биохемија и физиологија и студии по биологија), „Молекуларна физиологија“ (студии по молекуларна биологија), „Анатомија и физиологија на човек“ (двопредметни студии по биологија-хемија)  и „Општа физиологија 2“ (студии по аналитичка биохемија) се:

  • Прва декада: 30.08.2018 г. од 10 часот
  • Втора декада: 17.09.2018 г. од 10 часот

Напомена: Студентите имаат право да полагаат во еден од наведените термини и треба задолжително да се пријават најдоцна еден ден пред испитот.

                                                Од предметниот асистент


11 Јули 2018

проф. д-р Митко Костадиновски

Термини за септемврискиот испитен рок во учебната 2017/2018 година за предметите:

  • Ботаника (еколошка насока, двопредметни студии по биологија-хемија)
  • Анатомија и морфологија на растенија (наставна насока)
  • Кормофита (еколошка насока)
  • Систематика на растенија (молекуларна биологија, двопредметни студии по биологија-хемија)
  • Лековити растенија

 

Прва декада

Втора декада

Предиспитни вежби

3.09.2018 (10:00 часот)

18.09.2018 (10:00 часот)

Практичен испит

4.09.2018 (10:00 часот)

19.09.2018 (10:00 часот)

Усмен испит

29.08.2018 (08:00 часот)

20.09.2018 (08:00 часот)


29 Јуни 2018

КОНКУРС ВО РАМКИТЕ НА ПРОГРАМАТА ЕРАЗМУС+ АКЦИЈА 1

ИНДИВИДУАЛНА МОБИЛНОСТ ЗА СТУДЕНТИ И НАСТАВЕН КАДАР за академската 2018/2019 година

(повеќе информации во прикачениот документ)

симни документ


28 Јуни 2018

Tермини во  август-септемвриски испитен рок за полагање на предмети кај професор д-р Сашо Панов 

Термините за полагање во август-септемвриски испитен рок  на предметите кај професор д-р Сашо Панов се:

 - прва декада:  испит од практичниот дел од наставата на 04.9.2018 (вторник) и испит од теоретскиот дел од наставата на 06.9.2018г (четврток);

 - втора  декада: испит од практичниот дел од наставата на  18.9.2018г (вторник) и испит од теоретскиот дел од наставата на 20.9.2018г (четврток).

Сите испити се со почеток од 12 часот.  

За подобра организација на испитот, молиме студентите да се евидентираат на списокот на огласната табла пред Лабораторијата за молекуларна биологија најдоцна 2 часа пред полагањето. 


28 Јуни 2018

Термини за полагање на испитите кај вон. проф.д-р Валентина Славевска Стаменковиќ во есенскиот испитен рок на учебната 2017/2018 година

Термините за полагање во августовско-септемврискиот испитен рок кај вон. проф.д-р Валентина Славевска Стаменковиќ се:

 - прва декада:  30.8.2018 (четврток) во 10:00h

 - втора  декада:13.9.2018 (четврток) во 11:00h  


<< претходно | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
© 2018. Институт за биологија, ПМФ, УКИМ, Скопје.