Соопштенија

04 ноември 2022

С о о п ш т е н и е
за НОЕМВРИСКА (дополнителна) испитна сесија во учебната 2022/2023 година

Се известуваат студентите на Природно-математичкиот факултет во Скопје дека, ноемвриската (дополнителна) испитна сесија во учебната 2022/2023 г., ќе се одвива во периодот од 21.11.2022 г. до 25.11.2022 г.

Право за полагање имаат студентите кои уредно го имаат запишано зимскиот семестар во учебната 2022/2023 г., и уредно им е заверен летниот семестар од учебната 2021/2022 г. Студентите во ноемвриската испитна сесија ќе може да пријават и полагаат 1 (еден) испит од летниот семестар од учебната 2021/2022 г. Задолжителното електронско пријавување на испитите во ноемвриската (дополнителна) испитна сесија ќе се одвива од 01.11.2022 г. до 20.11.2022 г. Студентот покрај задолжителното електронско пријавување на испитот, на денот на полагање на испитот треба да носи со себе индекс и пријава за испит (хартија).

Термините за практичен и теоретски дел од испитот во престојната ноемвриска (дополнителна) испитна сесија и просториите во кои ќе сеодвиваат испитите ќе бидат објавени најдоцна до 13.11.2022 г. на вебстраните на институтите на ПМФ.
НАПОМЕНА: Вонредните и редовните студенти, кои се префрлени по нова студискапрограма, при пријавување на секој испит заедно со пријавата за испит треба да достават уплатница за уплатени 200,00 денари за испит, уплатени на жиро-сметката на ПМФ.

сите уплати се вршат на образец ПП50:

- назив и седиште на примач                                    ПМФ – Скопје

- банка на примач                                                      НБРМ

- трансакциска сметка                                              100000000063095

- сметка на буџетски корисник на ПМФ                  1600110804 788 19

- приходна шифра  програма  начин                       723013 - 41 – 204 ноември 2022

КОНКУРС

за доделување на 12 стипендии на редовни студенти запишани на додипломски студии од прв циклус на јавните универзитети во Скопје,

Република Северна Македонија запишани за прв пат на студиската 2022/2023 година

Фондацијата ЕДУКАТА за студиската 2022/2023 година ќе додели стипендии на редовни студенти запишани на додипломски студии од прв циклус

на јавните универзитети и високообразовни установи во Република Северна Македонија и тоа по следните групи:

a) 12 стипендии за редовни талентирани студенти од социјални категории запишани на 

додипломски студии од прв циклус на јавните универзитети во Скопје, Република Северна Македонија и тоа:

-3 стипендии на студиите на машински факултет

-3 стипендии на студиите на ФИНКИ

-3 стипендии на студиите на Правен факултет

-3 стипендии на Природно-математички факултет

I.УСЛОВИ ЗА ДОДЕЛУВАЊЕ НА СТУДЕНТСКА СТИПЕНДИЈА

Право на стипендија имаат студентите запишани на додипломски студии од прв циклус кои студираат на јавните универзитети во Скопје, Република Северна Македонија и кои ги исполнуваат следните услови:

1. Евидентен лист

2. Остварен успех од 5,00 за сите 4 години средно образование

3. Потврда за редовно запишан зимски семестар за студиската 2022/2023 година

4. Да не се корисници на стипендија од други установи, институции или компании; со исклучок на Министерството за образование.

5. Да се државјани на Република Северна Македонија (се докажува со Уверение за државјанство)

6. Материјалната состојба на потесното семејство на кандидатот (вкупни месечни примања по член на семејство, кој се пресметува како збир од сите приходи на месечно ниво на секој член на семејството со 

кои живее студентот поделен со вкупен број на членови на семејство).

7. Изјава/Согласност за обработка на лични податоци

8. Документација за посета на државни и меѓународни натпревари.

II.НАЧИН И РОК НА ПРИЈАВУВАЊЕ

Студентите кои ги исполнуваат условите од конкурсот пополнуваат електронска пријава и ја прикачуваат соодветната документација на info@educata.mk, а доколку немаат можност електронски да аплицираат, пополнуваат хартиена пријава (евидентен лист) и ја доставуваат потребаната документација по конкурсот во просториите на Бул. Киро Глигоров број 2, Скопје), од 01.11.2022 до 21.11.2022 година.

Потребни документи за доставување се следните:

1. Евидентен лист

2. Сведителства од сите 4 години каде ќе се утврди дека е остварен успех во просек од 5,00 во цело 4-годишно образование, заверени на нотар

3. Потврда за редовно запишан прв семестар за студиската 2022/2023 година

4. Награди/Дипломи од освоени меѓународни и државни натпревари во областа од студиите на кој факултет се запишува

5. Документи за утврдување на материјалната состојба на кандидатот:

За вработените членови на семејството - потврди за остварена плата за последниот месец пред аплицирањето за стипендија или доколку за овие месеци не е исплатена плата, да се достави потврда за последната исплатена плата за оваа година (за родителите-старатели кои се вработени во државни и јавните установи да се достави потврда за плата заверена од институцијата во која е вработен, а за родителите-старатели кои се вработени во приватни фирми да се достави потврда за плата а/или за пензионирани родители/старатели чек од пензија. За невработените членови од семејството потврда од АВРСМ дека се невработени и не примаат паричен надоместок)

За браќа/сестри кои се ученици/студенти потврда од училиштето/универзитетот дека се редовни ученици/студенти

6. Изјава на кандидатот дека не е корисник на друга стипендија, освен надоместок/стипендија од Министерството за образование и наука

7. Изјава на кандидатот дека доставените документи се вистинити и податоците се идентични со оние податоци внесени во оригиналната документација

8. Изјава за обработка и користење на личните податоци на кандидатот и неговото потесно семејство (родители-старатели, браќа, сестри), со која кандидатот се сложува Фондацијата по службена должност да ги обезбеди и/или провери потребните документи од одредени институции со кои има склучено договори за соработка.

9. Фотокопија од индексот

10. Трансакциска сметка на кандидатот

Кандидатот има право на оваа стипендија за време на целокупното студирање, само доколку по завршување на секоја наредна студиска година доставува навремено потврда за фатен услов за наредната година со просек минимум 8.00.

III.КАНДИДАТИТЕ НЕМА ДА БИДАТ РАНГИРАНИ АКО:

Доставената документација е ненавремено доставена, или се утврди дека е неточна или лажна.

IV.ОБЈАВА НА РЕЗУЛТАТИТЕ

Списокот на кандидатите на кои им се доделува стипендијата ќе биде објавен на 30.11.2022 година на веб-страницата на Фондацијата.

V.ВИСИНА НА СТИПЕНДИИТЕ

Висината на стипендијата изнесува 18.000 денари нето месечно за десет месеци во текот на студиската година. Секој студент може да конкурира само за една стипендија за еден факултет. Доколку студентот - корисник на стипендија

од Фондација ЕДУКАТА нема да фати услов за наредна година или од било кои причини го прекине студирањето го губи правото на стипендија веднаш. Студентите кои ќе добијат стипендија ќе склучат

договор со Фондацијата со кој ќе се уредат меѓусебните права и обврски.

Се задолжуваат сите добитници на стипендии по објавувањето на списокот, а најдоцна до 15 декември 2022 година да го потпишат договорот за стипендија со Фондацијата. Сите кандидати кои нема да го почитуваат овој рок ќе се смета 

дека се откажуваат од стипендијата.

За повеќе инфо www.educata.mk


03 ноември 2022

Термини за полагање во НОЕМВРИСКА сесија

Проф. д-р Дана Прелиќ и Проф. д-р Александра Цветковска-Ѓорѓиевска


 

 

 

 

 

ТЕОРЕТСКИ ИСПИТ

Предмет

 

Oснови на екологија и еволуција (БХФ и МБГ VI семестар)

23.11.2022 (среда)

 во 11ч.

Биолошкиот

 амфитеатар

Математичко моделирање во биологијата (наставна насока VI семестар и еколошка насока II семестар, БХФ и МБГ)

22.11.2022 (вторник)

во 10ч.

 

лабораторија 210

Популациона екологија и математичко моделирање (БХФ и МБГ VIII семестар)

22.11.2022 (вторник)

во 10ч.

лабораторија 210

 

 

 

ПРАКТИЧЕН ИСПИТ 

Oснови на екологија и еволуција (БХФ и МБГ VI семестар) 

21.11.2022 (понеделник)

 во 10ч

лабораторија 223

 

Студентите кои планираат да полагаат испит во некои од дадените термини, да се пријават најдоцна два дена пред испитот на следниот список.


02 ноември 2022

Термини за полагање испит во ноемвриската испитна сесија - Физиологија (БН4013) и Анатомија и физиологија на човек (двопредметни студии)

Испитот ќе се одржи на 25.11.2022 год. со почеток во 11 часот, во лаб. 78.

Студентите задолжително да се запишат во списокот за полагање преку следниот формулар: https://forms.gle/zG6uyKd1KnWdqCth9


16 октомври 2022

Групи за вежби студенти 1. СЕМЕСТАР

НН
Биологија наставен кадар
Блажевска Деница
Велковски Данијар
Ебиби Анеса
Илиевска Илина
Јосифовска Надица
Крстески Јован
Лазова Викторија
Николовска Христина
Павлова Василиа
Пауновски Томи
Реџепи Аида
Таировски Раид
Шутиноска Георгина
НУТ1
нутриционизам 1 група
Амза Семра
Андевска Марија
Анѓелкоска Анамарија
Беличев Тоше
Блажевиќ Ксенија
Блажевска Маја
Волошчук Елеонора
Димевски Филип
Дука Џоана
Ѓоргоќески Давид
Јанев Петар
Јанеска Јована
Јончевска Викторија
Костадиноски Виктор
Кралевска Ема
НУТ2
нутриционизам 2 група
Крстевска Ева
Крстеска Емилија
Лазареска Ангела
Маџунковски Ѓорги
Мијалчиќ Бранкица
Митровски Михаил
Поповски Константин
Совкаровски Матеј
Стојановска Николија
Стојаноски Александар
Танасковска Викторија
Топузовска Розе
Трајковска Јана
Цветковиќ Анастасија
Геговска Габриела
Маркова Моника
БХФ1
биохемија и физиологија 1 група
Аврамоски Борис
Алексовски Лука
Ангеловска Сара
Андоновска Ива
Аргировска Наталиа
Блажевски Филип
Бошнакоска Анастасија
Велковска Надица
Видановска Борјана
Видевска Јована
Глигороска Леона
Грозданова Горица
Димитриевски Христо
Ѓаковиќ Сара
Ѓоргиева Верица
Ѓоргиевска Теа
Жупан Михаил
БХФ2
биохемија и физиологија 2 група
Ичева Мартина
Јакупи Нурџан
Јововиќ Александра
Костиќ Милош
Кочоска Вероника
Кузмановски Климент
Лазарева Тамара
Муковиќ Канита
Најдовска Дијана
Нелковска Дениција
Николовска Теодора
Перлин Ивона
Петковски Никола
Попова Лени
Раткушиноски Душко
Ристовска Тифани
Салији Самије
БХФ3
биохемија и физиологија 3 група
Славковиќ Марија
Стојанова Сања
Стојанова Ангела
Стојановска Тамара
Тасева Ана
Ташева Андреа
Томовски Димитар
Трајковска Марија
Трајковски Мартин
Христова Дарја
Црничин Анастасија
Чоп Рада
Шулевска Ана
Асани Аида
Ибраимовска Ѓулсум
Самојловски Стефан
МБГ1
молекуларна биологија со генетика 1 група
Анастасова Антина
Антевска Ана
Арнаудова Илина
Атанасовска Саша
Атанасовска Евгенија
Ванчоски Никита
Василеска Михаела
Гавровска Теона
Георгиевска Вера
Гиновска Ана
Гонева Марија
Димитриески Давид
Димишковски Андреј
Ѓорѓиева Виолета
Ѓорчевска Ванеса
Ѓоршеска Маја
МБГ2
молекуларна биологија со генетика 2 група
Здравеска Марија
Зејниловиќ Ена
Ивановска Драгана
Илијоска Тамара
Исакова Ивана
Јовановиќ Бојана
Калајџиеска Наталија
Каранфиловска Ева
Касоска Тамара
Качаниклиевска Милена
Кирковска Анамарија
Китаноска Ангела
Колароска Васе
Колашинац Лејла
Кочовска Надица
Крстаноска Тамара
МБГ3
молекуларна биологија со генетика 3 група
Крстаноска Наталија
Кузева Андониа
Лазарова Жанина
Лупеска Сандра
Миленковиќ Анастасија
Наумовска Сара
Неделковска Ангела
Николовска Ана
Пандиловска Лора
Паскова Лина
Пејчиноска Матеа
Поповска Емилија
Попоска Ивана
Ристеска Јована
Спасовска Анабела
Зафировска Сара
МБГ4
молекуларна биологија со генетика 4 група
Стаматовска Елена
Стојановска Ева
Стојковска Теа
Талевска Мила
Тодорова Сандра
Тодоровски Мартин
Толески Александар
Трајков Благој
Филипова Марија
Христовска Гала
Цветаноска Теа
Цветковска Тамара
Цветковска Ивона
Цицимова Виолета
Цопа Евелина
Еколошка  
Атанасовски Војдан
Николовска Ева
Симоски Александар
Тодосова Марија

 


15 октомври 2022

Распоред за вежби, зимски семестар

Кликнете на следниот линк: Распоред за вежби, зимски семестар


14 октомври 2022

Промена на термин за дополнително полагање Клиничка биохемија

Известување (Важно!)

Дополнителниот термин за устниот испит Клиничка биохемија се поместува во понеделник (17.10.2022) во 14 часот.

 

Катедра за експериментална биохемија


13 октомври 2022

Термини за предавања и вежби во зимски семестар учебна 2022/2023 на Катедрата за експериментална биохемија 

Известување

 

Се известуваат студентите дека предавањата и вежбите во зимскиот семестар учебна 2022/2023 на Катедрата за Експериментална биохемија ќе се одржуваат во следните термини:

 

Предавања:

Биохемија 1              

Петок             1300-1600  физички амфитеатар/биолошки амфитеатар 205

 

Општа Биохемија               

Петок           1300-1600  физички амфитеатар/биолошки амфитеатар 205 (дополнителни предавања ќе се одржуваат во термин по договор со предметниот професор)

 

Вежби:

Биохемија 1

Среда                         Молекуларна биологија 1 група                         1030-1330 часот

                                    Молекуларна биологија 2 група                         1400-1700 часот

 

Четврток                     Биохемиско – физиолошка насока 1 група        0830-1130 часот

                                    Биохемиско – физиолошка насока 2 група       1200-1500 часот

                                    Биохемиско – физиолошка насока 3 група       1500- 1800 часот           

 

Општа Биохемија    Наставна насока (во договор со предметниот професор)                                                           

 

Напомена: Предавањата ќе започнат од 14.10.2022. Термините за вежби се фиксни и нема можност за промени. Вежбите ќе се одржуваат во лаб. 34. 

 

За дополнителни информации во врска со термините за вежби и предавања користете ја  e-mail адресата: biohemija@pmf.ukim.mk

 

Проф. д-р. Јасмина Димитрова-Шумковска

Катедра за Експериментална биохемија 


11 октомври 2022

Распоред за предавања во зимскиот семестар во учебната 2022/2023 година

Почитувани студенти,

Распоредот за предавања за зимскиот сесместар во учебната 2022/2023 година може да го видите на следниот link 

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1_YAJacSBoL2F7LQOP_b5p7Z8EJOsxyZF/edit?usp=sharing&ouid=111377718319515517850&rtpof=true&sd=true

Предавањата ќе започнат на 12.10.2022г. (среда).

Би посакувам успешна година.

 Раководител на Институт за биологија

проф. д-р Рената Ќуштеревска


10 октомври 2022

Информација за распоред по кој ќе се одвива наставата во зимскиот семестар во учебната 2022/2023 година

Почитувани студенти,

Распоредот по кој ќе се одвива наставата во текот на зимскиот сесместар во учебната 2022/2023 година ќе биде споделен во текот на утрешниот ден на страната на Институтот за биологија. Предавањата ќе започнат на 12.10.2022г. (среда).

 

Од Раководителот на Институт за биологија

проф. д-р Рената Ќуштеревска


| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
© 2023. Институт за биологија, ПМФ, УКИМ, Скопје.