Соопштенија

28 Декември 2020

Вториот колоквиум по предметот Анатомија на човек (теорија) ќе се одржи на 15.01.2020 во термини од 13ч до 14:00 и од 14:30 до 15:30

Распоредот на полагање ќе биде ист како и за првиот колоквиум. Студентите кои го презапишале предметот да го контактираат предметниот професор за распоредот на полагање, еден ден пред полагањето milica.ristovska@yahoo.com


28 Декември 2020

Реакција на Природно-математичкиот факултет во врска со новата концепција за основно образование

Прикачениот документ ја содржи реакцијата на ПМФ - Скопје во врска со новата концепција за основно образование. Истата е испратена до Министерството за образование и наука.

симни документ


26 Декември 2020

Избори за претседател и членови на Факултетското студентско собрание на ПМФ

Почитувани студенти,

Вe потсетуваме дека пријавувањето на кандидати за членови на факултетското студентско собрание е во тек.
Сите заинтересирани студенти, од сите три циклуси на студии, кои го имаат запишано зимскиот семестар во учебната 2020/2021 година, својата кандидатура може да ја испратат на официјалниот е-маил на Факултетот pmf@pmf.ukim.mk најдоцна до 30.12.2020 година.
Во пријавата, освен име и презиме, задолжително треба да се наведе бројот на индекс и студиската програма на која е запишан студентот.
Одлуката за распишување на избори за претседател и членови на Факултетското студентско собрание на ПМФ е објавена на web страната на ПМФ, во која се содржани сите потребни информации околу изборите.

Kомисија за спроведување на изборите за претседател и членови на факултетското студентско собрание на Природно-математичкиот факултет во Скопје


23 Декември 2020

Испитите во јануарско февруарски испитен рок кај проф д-р Маја Јорданова ќе се полагаат во биолошки амфитеатар од 9 часот во следните термини

прва декада 20.01.2021 и втора декада 29.01.2021

Право на полагање имаат само студентите кои уредно ќе го пријават испитот во iknow системот

Испитите во јануарско февруарски испитен рок кај проф д-р Маја Јорданова ќе се полагаат во биолошки амфитеатар од 9 часот во следните термини

прва декада 20.01.2021 и втора декада 29.01.2021

Право на полагање имаат само студентите кои уредно ќе го пријават испитот во iknow системот


17 Декември 2020

ТЕРМИН ЗА ПОЛАГАЊЕ НА ВТОРИОТ ПИСМЕН КОЛОКВИУМ ПО ПРЕДМЕТОТ ОПШТА ГЕНЕТИКА 

(СО ФИЗИЧКО ПРИСУСТВО)

 


Полагањето на вториот писмен колоквиум ќе биде на 28.12. (понеделник) и ќе се одвива во 2 групи, во 2 термина:

- од 10 до 12 часот;

- и од 13 до 15 часот.

Пријавувањето за полагање може да го направите на овој линк. Пријавувањето ќе трае најдоцна до 27.12, до 24:00 часот! Студентите треба уредно и навремено да се пријават.

Во случај во едната од групите да има поголем број на пријавени студенти, Катедрата го задржува правото да ги префрли последно запишаните студенти од групата со поголем број, во групата со помал број на студенти заради задржување на балансот и избегнување на гужви.

 

 


17 Декември 2020

ТЕРМИНИ ЗА ПОЛАГАЊЕ НА ВТОРИОТ ПИСМЕН КОЛОКВИУМ ПО КЛЕТОЧНА БИОЛОГИЈА/ЦИТОЛОГИЈА (РАСТИТЕЛЕН ДЕЛ)

СО ФИЗИЧКО ПРИСУСТВО

Поради големиот број на студенти кои што го слушаат предметот Клеточна биологија/Цитологија, полагањето на вториот писмен колоквиум (за растителниот дел од предметот) ќе биде организирано во 4 групи, во 4 термина:

- 29.12. (вторник), 10-12 часот (БХФ насока);

- 29.12. (вторник), 13-15 часот (МБГ насока, 1, 2 и 3-та група);

- 30.12. (среда), 9-11 часот (НУТ насока, 1 и 2 група + МБГ 4)

- 30.12. (среда), 9-11 часот (НУТ 3 група + Наставна насока)

Студентите од претходните години кои што го презапишале предметот и сакаат да го полагаат колоквиумот, треба да се запишат во терминот за Нут 3 + Наставна, каде што има најмал број на студенти. Доколку дојде до нерамномерна распределба на бројот на студенти во групите, Катедрата го задржува правото да префрли одреден број на студенти од една група во друга, за да се запази балансот и да се избегне создавање на гужви.

Пријавувањето може да го направите на овој линк. Студентите треба да ги пополнат податоците во табелата соодветна за насоките и групите кои што се наведени погоре и да го остават својот мејл за контакт. Пријавувањето ќе трае најдоцна до 28.12., до 24:00 часот.


14 Декември 2020

Испит Клиничка Биохемија - дополнителен термин

Се известуваат студентите дека устниот испит по предметот Клиничка Биохемија (за студенти кои имаат положено практичен дел), ќе се одржи на 28.12 (понеделник) во 13 часот.  

 

Проф. д-р Јасмина Димитрова - Шумковска

Катедра за експериментална биохемија

 


11 Декември 2020

РЕЗУЛТАТИ ОД ПИСМЕНИОТ И ПРАКТИЧНИОТ ИСПИТ ПО ПРЕДМЕТИТЕ ОПШТА ГЕНЕТИКА И АНАТОМИЈА И МОРФОЛОГИЈА НА РАСТЕНИЈА ПОЛАГАНИ ВО НОЕМВРИСКА СЕСИЈА 2020

Резултатите од писмениот и практичниот испит одржани во Ноемвриската сесија може да ги најдете на следниве линкови:

Резултати од практичен испит

Резултати од писмен испит

НАПОМЕНА: Првиот писмен колоквиум по АМР се положува со минимум 18 бода од можни 35, а вториот се положува со минимум 20 од можни 40 бода. Практичниот испит по АМР се положува со минимум 10 од можни 20 бода. Писмените колоквиуми по Општа генетика се сметаат за положени доколку половината од вкупниот збир на бодови од двата колоквиуми не е помала од 24 (при тоа едниот од колоквиумите не смее да биде под 18 бода!). Практичниот испит по ОГ се положува со минимум 7 од можни 14 бода. 


05 Декември 2020

ПОФАЛНИЦИ ЗА НАЈДОБРИ СТУДЕНТИ ПО ГЕНЕРАЦИИ - ПОВИК ЗА АПЛИКАЦИИ

Почитувани студенти,

како и секоја година и оваа, на 16-ти декември кога се доделуваат дипломите, воедно се доделуваат и пофалници за најдобри студенти по генерации односно години (прва, втора и трета).

Критериумите за доделување пофалница се: просек над 8,5 и да бидат положени сите предмети од претходните години. 

Сите студенти кои ги исполнуваат наведените критериуми имаат право да се пријават на овој повик, најдоцна до 6.12.2020 год.

Заради евалуација и рангирање потребно е да ги доставите своите индекси во библиотеката на ИБ (заедно со е-маил адреса за контакт) или уредно скенираните страници од индексот да ги доставите електронски до inbio@pmf.ukim.mk (со име и презиме и насока во предметот на пораката). 

Со почит,

Координатори на студиските програми на ИБ


04 Декември 2020

СООПШТЕНИЕ ЗА ИЗБОРНИТЕ ПРЕДМЕТИ КАЈ ПРОФ. Д-Р ЛЕНКА ЦВЕТАНОВСКА

Се известуваат сите студенти кои уредно запишале и пријавиле во iknow системот некој од изборните предмети кај Проф. д-р Ленка Цветановска, да се обратат на следниот мејл lenka@pmf.ukim.mk.

Катедра за растителна биохемија и физиологија


| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
© 2021. Институт за биологија, ПМФ, УКИМ, Скопје.