Соопштенија

13 јули 2023

Термини за полагање во августо-септемвриска испитна сесија кај проф. д-р Митко Костадиновски во учебната 2022/2023 година

 

I декада

II декада

Предмет

Предиспитни вежби

Практичен испит

Теоретски испит

Предиспитни вежби

Практичен испит

Теоретски испит

Систематика на виши растенија

29.08.2023г.

10ч.

Лабораторија 243

30.08.2023г.

10ч.

Лабораторија 243

31.08.2023г.

12ч.

Информатички амфитеатар

12.09.2023г.

10ч.

Лабораторија 243

13.09.2023г.

10ч.

Лабораторија 243

14.09.2023г.

10ч.

Предавална 242

Кормофита

Систематика на растенија

* Право на полагање ќе имаат само студентите кои уредно го пријавиле испитот во Iknow системот.

* Студентите кои ќе полагаат некој од горенаведените испити задолжително да се пријават најкасно два дена пред испитот во табелата на следниот линк.


13 јули 2023

Термини за полагање во августо-семптемвриска испитна сесија во учебната 2022/2023 година кај проф. д-р Рената Ќуштеревска

 

I декада

II декада

Предмет

Предиспитни вежби

Практичен испит

Теоретски испит

Предиспитни вежби

Практичен испит

Теоретски испит

Ботаника

29.08.2023г.

10ч.

Лабораторија 243

30.08.2023г.

10ч.

Лабораторија 243

31.08.2023г.

12ч.

Информатички амфитеатар

12.09.2023г.

10ч.

Лабораторија 243

13.09.2023г.

10ч.

Лабораторија 243

14.09.2023г.

10ч.

Предавална 242

Општа ботаника

Анатомија и морфологија на растенија

Фитогеографија со фитоценологија

 

 

 

 

Фитоценологија со вегетација на Македонија

 

 

 

 

Биогеографија

 

 

 

 

Биодиверзитет

 

 

 

 

* Право на полагање имаат само студентите кои уредно го пријавиле соодветниот предмет во Iknow системот.

* Студентите кои планираат да полагаат некој од горенаведените предмети задолжително да се пријават, најкасно два дена пред испитот, во табелата на следниот линк.


12 јули 2023

Термини за полагање на испитите по предметите на проф. д-р Валентина Славевска Стаменковиќ во претстојната августовско-септемвриска испитна сесија 

 

 

I декада:              

Практичен испит: 31.08.2023 вo 10:00ч.

Теоретски испит: 01.09.2023 во 10:00ч.

 

II декада:

Практичен испит: 11.09.2023 вo 10:00ч.

Теоретски испит: 12.09.2023 во 10:00ч.

 

 

Важно: Студентите кои планираат да полагаaт во некој од дадените термини задолжително да се запишат во оваа табела.

 


12 јули 2023

Термини за полагање на испитите по предметите на проф. д-р Бранко Мицевски во претстојната августовско-септемвриска испитна сесија

 

I декада:              

Практичен испит: 31.08.2023 вo 10:00ч.

Теоретски испит: 01.09.2023 во 10:00ч.

 

II декада:

Практичен испит: 11.09.2023 вo 10:00ч.

Теоретски испит: 12.09.2023 во 10:00ч.

 

o Сите студенти кои планираат да полагаат да се пријават на овој список.

o Неопходно е испитот да биде пријавен електронски во iKnow системот.

o На денот на полагање со себе да носат индекс и пријава.

 


12 јули 2023

Термини за полагање на испитите по предметите на проф. д-р Климе Белески во августовско-септемвриска испитна сесија 

Прва декада: 

Органска, традиционална, брза и бавна храна - 29.08 2023 година во 10 часот

Специјална исхрана - 29.08 2023 година во 11 часот

Втора декада:

Органска, традиционална, брза и бавна храна - 12.09 2023 година во 10 часот

Специјална исхрана - 12.09 2023 година во 11 часот


11 јули 2023

Термини за полагање на предметите кај проф. д-р Дана Прелиќ и проф. д-р Александра Цветковска Ѓорѓиевска во августовско-септемвриска сесија 2022/2023  ПРВА ДЕКАДА

Практичен испит: 21.08.2023 г. (понеделник), 10-12ч. (просторија 217)

Теоретски испит : 22.08.2023 г.  (вторник), 10-12 ч. (БА)

Изборни предмети : 23.08.2023 г. (среда) од 10 ч. (кабинет 213)

 

 

ВТОРА ДЕКАДА

Практичен испит: 04.09.2023 г. (понеделник), 10-12ч. (просторија 217)

Теоретски испит: 05.09.2023 г.  (вторник), 10-12 ч. (БА)

Изборни предмети: 06.09.2023 г. (среда) од 10 ч. (кабинет 213)

 

 

Задолжително пријавување на следниов линк, најдоцна два дена пред испит  


10 јули 2023

Термини за полагање во Августовско - септевриска испитна сесија (две декади) кај проф. д-р Златко Левков  

Им се соопштува на студентите дека испитите ќе се реализираат со физичко присуство во следниве термини:

 

ПРВА ДЕКАДА

 

СИСТЕМАТИКА И ФИЛОГЕНИЈА НА АЛГИ и АЛГОЛОГИЈА

 21.08.2023 (понеделник) 10:00 h (практично)

 22.08.2023 (вторник) 11:00 h (теорија)

 

ЕКОЛОШКИ МОНИТОРИНГ И БИОИНДИКАТОРИ

 21.08.2023 (понеделник) 10:00 h (практично)

 22.08.2023 (вторник) 11:00 h (теорија)

 

ВТОРА ДЕКАДА

 

СИСТЕМАТИКА И ФИЛОГЕНИЈА НА АЛГИ И АЛГОЛОГИЈА

 04.09.2023 (понеделник) 10:00 h (практично)

 05.09.2023 (вторник) 11:00 h (теорија)

 

ЕКОЛОШКИ МОНИТОРИНГ И БИОИНДИКАТОРИ

 04.09.2023 (понеделник) 10:00 h (практично)

  05.09.2023 (вторник) 11:00 h (теорија)


07 јули 2023

СООПШТЕНИЕ ЗА СТУДЕНТИ КОИ ПОЛАГААТ ИСПИТИ ВО АВГУСТОВСКО-СЕПТЕМВРИСКА ИСПИТНА СЕСИЈА ВО УЧЕБНАТА 2022/2023 ГОДИНА НА ОДДЕЛЕНИЕТО ЗА РАСТИТЕЛНА ФИЗИОЛОГИЈА И МОЛЕКУЛАРНА БИОЛОГИЈА НА РАСТЕНИЈА

кај предметните наставници Проф. д-р Соња Гаџовска Симиќ и Проф. д-р Оливер Тушевски

ИСПИТИ ВО ПРВА ДЕКАДА

Датум на полагање

Списоци за запишување

ПРАКТИЧНИ ИСПИТИ

1. Растителна физиологија

2. Молекуларна биологија на растенија

3. Физиологија на развиток на растенијата со култура на ткиво

4. Физиологија на развиток на растенијата

5. Култура на растителни и анимални ткива

6. Растителни in vitro култури

7. Растителни секундарни метаболити

8. Биолошка активност на растителни екстракти

9. Генетски модифицирани организми

29.08.2023

Список

ТЕОРЕТСКИ ИСПИТИ

1. Растителна физиологија

2. Растителни секундарни метаболити

30.08.2023

Список

3. Физиологија на развиток на растенијата со култура на ткиво

4. Култура на растителни и анимални ткива

5. Растителни in vitro култури

6. Изборни предмети (Проф. Соња Гаџовска Симиќ)

31.08.2023

7. Молекуларна биологија на растенија

8. Физиологија на развиток на растенијата

30.08.2023

Список

9. Биолошка активност на растителни екстракти

10. Генетски модифицирани организми (Нутриционизам)

11. Изборни предмети (Проф. Оливер Тушевски)

31.08.2023

ИСПИТИ ВО ВТОРА ДЕКАДА

Датум на полагање

Списоци за запишување

ПРАКТИЧНИ ИСПИТИ

1. Растителна физиологија

2. Молекуларна биологија на растенија

3. Физиологија на развиток на растенијата со култура на ткиво

4. Физиологија на развиток на растенијата

5. Култура на растителни и анимални ткива

6. Растителни in vitro култури

7. Растителни секундарни метаболити

8. Биолошка активност на растителни екстракти

9. Генетски модифицирани организми

12.09.2023

Список

ТЕОРЕТСКИ ИСПИТИ

1. Растителна физиологија

2. Растителни секундарни метаболити

13.09.2023

Список

3. Физиологија на развиток на растенијата со култура на ткиво

4. Култура на растителни и анимални ткива

5. Растителни in vitro култури

6. Изборни предмети (Проф. Соња Гаџовска Симиќ)

14.09.2023

7. Молекуларна биологија на растенија

8. Физиологија на развиток на растенијата

13.09.2023

Список

9. Биолошка активност на растителни екстракти

10. Генетски модифицирани организми (Нутриционизам)

11. Изборни предмети (Проф. Оливер Тушевски)

14.09.2023

Студентите кои планираат да полагаат, треба да се пријават електронски на списоците кои се достапни како линкови во ова соопштение до термините за полагање. Студентите можат да се запишат на електронските списоци најдоцна 3 дена пред објавените термини.
 Испитите ќе се одржат со физичко присуство.

Проф. д-р Соња Гаџовска Симиќ

 Проф. д-р Оливер Тушевски
07 јули 2023

Термини за испитите (практичен и теоретски дел) за сите предмети на одделението за Екологија на растенијата во престојната Августовско-септемвриска (трета) испитна сесија 

 - Прва декада -

 

Практичен испит  23.08.2023 10:00h

Теоретски испит   24.08.2023 10:00h 

- Втора декада -

Практичен испит  11.09.2023 10:00h

Теоретски испит   12.09.2023 10:00h

Испитите за сите предметите на одделението за Екологија на растенијата ќе се одржат во просторијата 223

Пријавување на ekologijanarastenija@gmail.com


06 јули 2023

Термини за полагање кај проф. Катерина Ребок во август-септемвриска испитна сесија од учебната 2022/2023 година

ПРВА ДЕКАДА: 

 

Без предиспитни вежби

Практичен испит: 24.08.2023 (од 10 часот во лаб. 216)

Теоретски испит: 25.08.2023 (од 10 часот)

 

ВТОРА ДЕКАДА: 

Предиспитни вежби: 12 и 13.09.2023 (од 9 часот во лаб. 216)

Практичен испит: 14.09.2023 (од 10 часот во лаб. 216)

Теоретски испит: 15.09.2023 (од 10 часот)

Студентите кои ќе полагаат во оваа сесија ЗАДОЛЖИТЕЛНО да се пријават на следниот линк.


| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
© 2023. Институт за биологија, ПМФ, УКИМ, Скопје.