Соопштенија

02 јануари 2023

ИЗМЕНЕТО: Термини за полагање на испитите кај Проф. д-р Светислав Крстиќ и Асс. м-р Борис Алексовски

 

ПРВА ДЕКАДА

ВАЖНО: ТЕРМИНИТЕ СЕ ПРОМЕНЕТИ ПО БАРАЊЕ НА СТУДЕНТИТЕ

Термини

 

21.1.2023 (САБОТА) – практичен испит по предметите Алгологија и Микологија, Систематика на растенија 1 и Хидробиологија  / 11-14 часот, лаб.69 (со физичко присуство).

22.1.2023 (НЕДЕЛА) – теоретски испити (КОЛОКВИУМИ) по предметите Алгологија и Микологија, Систематика на растенија 1 и Биотехнологија / 11-14 часот, лаб.69 (со физичко присуство).

23.1.2023 (понеделник) – устен испит по предметот  Алгологија и Микологија и Систематика на растенија 1 кабинет 29, од 11 часот

24.1.2023 (вторник) - устен испит по предметите Биотехнологија, Екологија на опасни алги, Примена на дијатомеи во екологија и медицина и Хидробиологија, кабинет 29, од 11 часот

 

 

ВТОРА ДЕКАДА

 

Термини

 

6.2.2023 (понеделник) – практичен испит по предметите Алгологија и Микологија, Систематика на растенија 1 и Хидробиологија  / 11-14 часот, лаб.69 (со физичко присуство).

7.2.2023 (вторник) – теоретски испити (КОЛОКВИУМИ) по предметите Алгологија и Микологија, Систематика на растенија 1 и Биотехнологија / 11-14 часот, лаб.69 (со физичко присуство).

8.2.2023 (среда) – устен испит по предметот  Алгологија и Микологија и Систематика на растенија 1 кабинет 29, од 11 часот

9.2.2023 (четврток) - устен испит по предметите Биотехнологија, Екологија на опасни алги, Примена на дијатомеи во екологија и медицина и Хидробиологија, кабинет 29, од 11 часот

Напомена: Пред почетокот на сесијата, сите студенти мора да се пријават за полагање на  следниов линк:

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1pNZnM_GtMddIOjSXXXltk4Jzo7ju-t9Aq4jjiOAYtNk/edit#gid=0

и да ги дадат следните податоци во соодветниот sheet кој одговара на предметот: број на индекс, година кога е слушан предметот, дел од испитот кој ќе се полага и ДЕКАДА. Неопходно е испитот да биде пријавен електронски за полагање кај предметниот професор.

Практичниот испит по предметот Алгологија и Микологија и Систематика на растенија 1, ќе се одвива со физичко присуство во лаб. 69, со микроскопирање, работа со бинокулар, идентификација на претставниците и цртање (НАПОМЕНА: ИСКЛУЧОК Е ГЕНЕРАЦИЈАТА ОД 2020, КАДЕ САМО ON-LINE БЕА СПРОВЕДЕНИ ВЕЖБИТЕ! Затоа, овие генерации кадешто практичната настава беше On-line, ќе мора да напоменат во google sheet-от дека се од corona генерација“ во полето ГОДИНА КОГА Е СЛУШАН ПРЕДМЕТОТ и, за нив испитот ќе биде со покажување на слики од објектите).

Теоретскиот дел од испитот ќе се одвива според новата систематика, согласно книгата на предметниот професор, а целосната систематика за секој тип може да се најде на TEAMS, како и презентациите од предавањата и од вежбите. Теоретскиот испит ќе биде спроведен усно, со физичко присуство, освен за предметот Биотехнологија каде што ќе биде спроведен преку тестови + усно.


02 јануари 2023

ТЕРМИНИ ЗА ПОЛАГАЊЕ НА ИСПИТОТ ПОМАТЕМАТИКА СО БИОСТАТИСТИКА ВО ЈАНУАРСКАТА ИСПИТНА СЕСИЈА 2023

Термини за полагање на испитот по Математика со биостатистика во јануарската испитна сесија за студентите на студиските програми на Институтот за биологија:

I декада: 27.1.2023 (петок) со почеток во 13:00 часот во М-121 (математички амфитеатар)

II декада: 10.2.2023 (петок) со почеток во 13:00 часот во М-121(математички амфитеатар)

Забелешка: Писмениот и усниот дел од испитот по предметот Математика собиостатистика, ќе се полагаат заедно, во наведените термини за испит. Студентите да го пријават своето присуство за полагање на испитот на e-mail адресатаstevogjorgiev@gmail.com, најдоцна два дена пред одржување на испитот.


29 декември 2022

Термини за испити на Катедра за експериментална биохемија во јануарска сесија

Испитите на Катедрата за експериментална биохемија во јануарската испитна сесија ќе се одржат во следните термини:

 

Прва декада

практичен испит: 18.01.2023 (среда) 14 h*

теорија: 24.01.2023 (вторник) 14 h*

 

Втора декада

практичен испит: 10.02.2023 (петок) 14 h

теорија: 14.02.2023 (вторник) 14 h

 

* Напомена:  Во првата декада ќе се одржи и вториот колоквиум по предметот Биохемија 1 во термините за практичен испит и теорија, соодветно.

 

Студентите кои ќе полагаат испит/колоквиум задолжително да се пријават на следните линкови:

 

2 колоквиум:

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1bA4rJ3UgikJfTqdHxa_ZzFLBFGgIuO8Ua096NP2qIHI/edit?usp=share_link
 

1 декада:

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1wTA75EIOoH0sjB2RlEhgDyQEnzMMrqNJxWhjC_OQPdo/edit?usp=share_link 

 

2 декада: https://docs.google.com/spreadsheets/d/150w0ORL_4UJ6kgQslAlbWVUC5LGnNrdgQpRPkIOsX9g/edit?usp=share_link 

 

29.12.2022                                                      Катедра за експериментална биохемија

                                                                        Проф. д-р Јасмина Димитрова - Шумковска


28 декември 2022

Термини за испитните декади во јануарско-февруарска сесија кај проф.д-р Ленка Цветановска

 

Прва декада
25.01.2022- 12-13ч  лаб.223 Практичен испит
26.01.2022 10-12ч БА Теоретски испит
Втора декада
09.02.2022 10-12ч БА - Теоретски испит
10.02.2022 12-13ч БА - Практичен испит 
 Студентите кои планираат да презентираат семинарски тоа можат да го реализираат во термините за теоретскиот испит.

 

Студентите кои планираат да полагаат во некој од горенаведените термини задолжително да се пријават на следниот линк

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1NQTIVkapzxCClsfLtpWof1MzIXWXKLM5teIrumUpR7A/edit?usp=sharing


27 декември 2022

 

Термини за полагање испити од предмети на Катедрата за молекуларна биологија 

во Јануарска (прва) испитна сесија од академската 2022/2023 година 

Tермините за полагање испити од предмети на Катедрата за молекуларна биологија во Јануарска (прва) испитна сесија од академската 2022/2023 година  се:

Прва декада

-  испит од практичниот дел од наставата на 26.1.2023 (четврток)  од 11 часот; 

-  испит од теоретскиот дел од наставата на 27.1.2023 (петок) од 11 часот. 

Втора декада

-  испит од практичниот дел од наставата на 9.2.2022 (четврток)  од 11 часот; 

-  испит од теоретскиот дел од наставата на 10.2.2022 (петок) од 11 часот. 

Сите испити ќе се спроведат со физичко присуство.

Студентите кои ќе полагаат, треба задолжително електронски да се пријават на следниот линк.

Нема да биде дозволено да полагаат студенти кои најдоцна 24 часа пред полагањето, не се пријавиле електронски на линкот и не го пријавиле испитот во „I know“

Проф. д-р Сашо Панов

Доц. д-р Славица Јосифовска   


27 декември 2022

СООПШТЕНИЕ ЗА СТУДЕНТИ КОИ ПОЛАГААТ ИСПИТИ ВО ЈАНУАРСКА ИСПИТНА СЕСИЈА ВО УЧЕБНАТА 2022/2023 ГОДИНА НА ОДДЕЛЕНИЕТО ЗА РАСТИТЕЛНА ФИЗИОЛОГИЈА И МОЛЕКУЛАРНА БИОЛОГИЈА НА РАСТЕНИЈА

кај предметните наставници Проф. д-р Соња Гаџовска Симиќ и Доц. д-р Оливер Тушевски

ИСПИТИ ВО ПРВА ДЕКАДА

Датум на полагање

Списоци за запишување

ПРАКТИЧНИ ИСПИТИ

1. Растителна физиологија

2. Молекуларна биологија на растенија

3. Физиологија на развиток на растенијата со култура на ткиво

4. Физиологија на развиток на растенијата

5. Култура на растителни и анимални ткива

6. Растителни in vitro култури

7. Растителни секундарни метаболити

8. Биолошка активност на растителни екстракти

9. Генетски модифицирани организми

24.01.2023

Список

ТЕОРЕТСКИ ИСПИТИ

1. Растителна физиологија

2. Растителни секундарни метаболити

25.01.2023

Список

3. Молекуларна биологија на растенија

4. Физиологија на развиток на растенијата

25.01.2023

Список

5. Физиологија на развиток на растенијата со култура на ткиво

6. Култура на растителни и анимални ткива

7. Растителни in vitro култури

8. Изборни предмети (Проф. Соња Гаџовска Симиќ)

26.01.2023

Список

9. Биолошка активност на растителни екстракти

10. Генетски модифицирани организми (Нутриционизам)

11. Изборни предмети (Доц. Оливер Тушевски)

26.01.2023

 

Список

 

ИСПИТИ ВО ВТОРА ДЕКАДА

Датум на полагање

Списоци за запишување

ПРАКТИЧНИ ИСПИТИ

1. Растителна физиологија

2. Молекуларна биологија на растенија

3. Физиологија на развиток на растенијата со култура на ткиво

4. Физиологија на развиток на растенијата

5. Култура на растителни и анимални ткива

6. Растителни in vitro култури

7. Растителни секундарни метаболити

8. Биолошка активност на растителни екстракти

9. Генетски модифицирани организми

07.02.2023

Список

ТЕОРЕТСКИ ИСПИТИ

1. Растителна физиологија

2. Растителни секундарни метаболити

08.02.2023

Список

3. Молекуларна биологија на растенија

4. Физиологија на развиток на растенијата

08.02.2023

Список

5. Физиологија на развиток на растенијата со култура на ткиво

6. Култура на растителни и анимални ткива

7. Растителни in vitro култури

8. Изборни предмети (Проф. Соња Гаџовска Симиќ)

09.02.2023

Список

9. Биолошка активност на растителни екстракти

10. Генетски модифицирани организми (Нутриционизам)

11. Изборни предмети (Доц. Оливер Тушевски)

09.02.2023

Список

Студентите кои планираат да полагаат, треба да се пријават електронски на списоците кои се достапни како линкови во ова соопштение до термините за полагање. Студентите можат да се запишат на електронските списоци најдоцна 3 дена пред објавените термини.

Испитите ќе се одржат со физичко присуство.

 

Проф. д-р Соња Гаџовска Симиќ

Доц. д-р Оливер Тушевски


26 декември 2022

Термини за полагање во јануарско-февруарска испитна сесија во учебната 2022/2023 година кај проф. д-р Митко Костадиновски

 

I декада

II декада

Предмет

Предиспитни

Вежби

Практичен испит

Теоретски испит

Предиспитни

Вежби

Практичен испит

Теоретски испит

Систематика на виши растенија

23.01.2023г.

10:00ч.

лабораторија 243

24.01.2023г.

10:00ч.

лабораторија 243

25.01.2023г.

10:00ч.

Информатички амфитеатар

06.02.2023г.

10:00ч.

лабораторија 243

07.02.2023г.

10:00ч.

лабораторија 243

08.02.2023г.

10:00ч.

Информатички амфитеатар

Кормофита

Систематика на растенија

*Право на полагање ќе имаат само студентите кои уредно го пријавиле испитот во IKnow системот.

*Студентите кои планираат да го полагаат соодветниот испит да се запишат во табелата на следниот линк најкасно 2 дена пред испитот.


26 декември 2022

Термини за полагање во јануарско-февруарска испитна сесија во учебната 2022/2023 година кај проф. д-р Рената Ќуштеревска

 

I декада

II декада

Предмет

Предиспитни

Вежби

Практичен испит

Теоретски испит

Предиспитни

Вежби

Практичен испит

Теоретски испит

Општа ботаника

23.01.2023г.

10:00ч.

лабораторија 243

24.01.2023г.

10:00ч.

лабораторија 243

25.01.2023г.

10:00ч.

Информатички амфитеатар

06.02.2023г.

10:00ч.

лабораторија 243

07.02.2023г.

10:00ч.

лабораторија 243

08.02.2023г.

10:00ч.

Информатички амфитеатар

Ботаника

Анатомија и морфологија на растенија

Фитогеографија со фитоценологија

 

 

 

 

Фитоценологија со вегетација на Македонија

 

 

 

 

Биодиверзитет

 

 

 

 

Биогеографија

 

 

 

 

*Право на полагање ќе имаат само студентите кои уредно го запишале предметот во IKnow системот.

*Студентите кои планираат да полагаат во некој од горенаведените термини задолжително да се запишат во табелата на следниот линк најкасно два дена пред испитот.


26 декември 2022

Термини за полагање во Јануарска (прва) испитна сесија (две декади) кај проф. д-р Златко Левков 

Им се соопштува на студентите дека испитите ќе се реализираат со физичко присуство во следниве термини:

ПРВА ДЕКАДА

 

СИСТЕМАТИКА И ФИЛОГЕНИЈА НА АЛГИ 

 17.01.2023 (вторник) 12:00 h (практично)

 18.01.2023 (среда) 13:00 h (теорија)

 

 БИОЛОГИЈА НА ДИЈАТОМЕИ

 17.01.2023 (вторник) 12:00 h (практично)

 18.01.2023 (среда) 13:00 h (теорија)

 

ЕКОЛОШКИ МОНИТОРИНГ И БИОИНДИКАТОРИ

 17.01.2023 (вторник) 12:00 h (практично)

 18.01.2023 (среда) 13:00 h (теорија)

 

ВТОРА ДЕКАДА

 

СИСТЕМАТИКА И ФИЛОГЕНИЈА НА АЛГИ 

 07.02.2023 (среда) 12:00 h (практично)

 08.02.2023 (четврток) 13:00 h (теорија)

 

 БИОЛОГИЈА НА ДИЈАТОМЕИ

 07.02.2023 (среда) 12:00 h (практично)

 08.02.2023 (четврток) 13:00 h (теорија)

 

ЕКОЛОШКИ МОНИТОРИНГ И БИОИНДИКАТОРИ

 07.02.2023 (среда) 12:00 h (практично)

 08.02.2023 (четврток) 13:00 h (теорија)


26 декември 2022

Термини за полагање на испити во јануарско-февруарската сесија 2023 год. кај проф. д-р Никола Хаџи-Петрушев

Испитот за предметите Општа физиологија (XM-40Б), Анатомија и физиологија на човек (БХ4011), Физиологија (БН4013) и Имунологија (БФ7022) ќе се реализираат на 16.1.2023 год. (прва декада) и 14.2.2023 год. (втора декада).

Студентите задолжително да се запишат во списокот за полагање преку следниот формулар: https://forms.gle/KxhAp5NhwpWNepZR9


| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
© 2023. Институт за биологија, ПМФ, УКИМ, Скопје.