Соопштенија

07 ноември 2023

Термини за полагање на практичен и теоретски испит во НОЕМВРИСКА испитна сесија на Катедрата за биохемија и физиологија на растенијата

кај проф.д-р Ленка Цветановска.

 

 

 

Практичен испит 22.11.2023  година (среда) 

10  часот во Информатички амфитеатар

Теоретски испит 23.11.2023 година  (четврток) 

12 часот во Инфорамтички амфитеатар

Усмен испит за изборни предмети:  23.11.2023 година  (четврток) - 

12 часот - Кабинет

Студентите кои планираат да се јават на испит, да се запишат на следниот линк:  https://docs.google.com/spreadsheets/d/1k5L6-XeMkGdf7rCvgwcD2uSvELa23-Ryk9qLVz-lrDM/edit#gid=0


06 ноември 2023

НОЕМВРИСКА ИСПИТНА СЕСИЈА

ПРЕДМЕТИ: Типологија  на животни 2 и Споредбена анатомија 

Термини за теоретско полагање кај проф. д-р Милица Ристовска во ноемвриска испитна сесија, од учебната 2022/2023 година

23. 11. 2023 од 10 до 12 часот во Физички амфитеатар


Термин за практичен испит во договор со асистентката м-р Јелена Хиниќ

 

Студентите ЗАДОЛЖИТЕЛНО треба да се запишат на список во лабораторија 206 (и за практичниот и за теоретскиот испит). Доколку студентот не е запишан на списокот, нема да има право на полагање.

 

 


06 ноември 2023

Термини за полагање испити во ноемвриската (дополнителна) сесија во учебната 2023/2024 година кај проф. д-р Митко Костадиновски

Термините за полагање кај проф. д-р Митко Костадиновски во ноемвриската (дополнителна) сесија во учебната 2023/2024 година:

Практичен испит

21.11.2023г. (вторник) од 10 часот

лабораторија 243

Теоретски испит

22.11.2023 (среда) од 8 часот

лабораторија 243

Студентите кои планираат да полагаат во некој од наведените термини задолжително да се пријават на следниот линк најкасно два дена пред испитот.


06 ноември 2023

Термини за полагање испити во ноемвриската (дополнителна) испитна сесија во учебната 2023/2024 година кај проф. д-р Рената Ќуштеревска

Термините за полагање кај проф. д-р Рената Ќуштеревска во ноемвриската (дополнителна) сесија во учебната 2023/2024 година:

Практичен испит

21.11.2023г. (вторник) од 10 часот

лабораторија 243

Теоретски испит

22.11.2023 (среда) од 8 часот

лабораторија 243

Студентите кои планираат да полагаат во некој од наведените термини задолжително да се пријават на следниот линк најкасно два дена пред испитот.


06 ноември 2023

Термини за полагање на испитите кај Проф. д-р Светислав Крстиќ и Асс. м-р Борис Алексовски во Ноемвриска испитна сесија

Термини:

20.11.2023 (понеделник) - практичен испит, лабораторија бр. 69 од 09 : 00h - 11 : 00h

21.11.2023 (вторник) -  колоквиум, лабораторија бр. 71 од 10 : 00h

24.11.2023 (петок) - устен испит, просторија 27/29 од 11 : 00h


06 ноември 2023

Термини за полагање на испитите кај Проф. д-р Златко Левков во Ноемвриска испитна сесија

Термини:

20.11.2023 (понеделник) - практичен испит од 09 : 00h - 11 : 00h

21.11.2023 (вторник) -  устен испит, просторија бр. 27/29 од 11 : 00h

 


06 ноември 2023

 

Термини за полагање испити на Катедрата за молекуларна биологија

во  ноемвриската (дополнителна) испитна сесија

од академската 2023/2024 година

Tермините за полагање испити на Катедрата за молекуларна биологија во ноемвриската (дополнителна) испитна сесија од академската 2023/2024 година се:

-  испит од практичниот дел од наставата на 20.11.2023 (понеделник)  од 11 ч;

-  испит од теоретскиот дел од наставата на 21.11.2023 (вторник) од 10 ч.

Студентите кои ќе полагаат, најдоцна 24 часа пред полагањето треба задолжително да се пријават на следниот ЕЛЕКТРОНСКИ СПИСОК

Проф. д-р Сашо Панов

Доц. д-р Славица Јосифовска 


06 ноември 2023

ТЕРМИНИ ЗА ДОПОЛНИТЕЛНА НОЕМВРИСКА СЕСИЈА

- ОДДЛЕНИЕ ЗА ЕКОЛОГИЈА НА РАСТЕНИЈА-

Практичен испит  22.11.2023 10:00h

Теорија                  23.11.2023 09:00h

Испитите за сите предметите на одделението за Екологија на растенијата ќе се одржат во просторијата 223

 

ТЕРМИНИ ЗА ДОПОЛНИТЕЛНА НОЕМВРИСКА СЕСИЈА

 

- ОДДЛЕНИЕ ЗА ЕКОЛОГИЈА НА РАСТЕНИЈА-

Практичен испит  22.11.2023 10:00h

Теорија                  23.11.2023 09:00h

Испитите за сите предметите на одделението за Екологија на растенијата ќе се одржат во просторијата 223

 


06 ноември 2023

ИЗВЕСТУВАЊЕ – ТЕРМИНИ ЗА НОЕМВРИСКА СЕСИЈА

Се известуваат студентите дека испитите во ноемвриската казнена сесија ќе се одржат во следните термини:

 

Практичен испит – 20.11.2023 (понеделник) во 14 часот

 

Теорија –   22.11.2023 (среда) во 16 часот (испит Биохемија 2)

                   22.11.2023 (среда) во 12 часот (устен испит Клиничка биохемија)

 

Напомена: Сите студенти кои полагаат мора да се пријавени во следаната табела: https://docs.google.com/spreadsheets/d/1HcaEX-WJZcEqHfPdyNUy6G_6i1WCcb57KLgjYwroUSU/edit?usp=sharing. Студенти кои немаат потпис по предметот кој го полагаат и уредно заверен семестар нема да бидат примени на испит.

 

Проф. д-р Јасмина Димитрова - Шумковска

Катедра за експериментална биохемија


06 ноември 2023

СООПШТЕНИЕ ЗА СТУДЕНТИ КОИ ПОЛАГААТ ИСПИТИ ВО НОЕМВРИСКА ИСПИТНА СЕСИЈА ВО УЧЕБНАТА 2023/2024 ГОДИНА НА ОДДЕЛЕНИЕТО ЗА РАСТИТЕЛНА ФИЗИОЛОГИЈА И МОЛЕКУЛАРНА БИОЛОГИЈА НА РАСТЕНИЈА

кај предметните наставници Проф. д-р Соња Гаџовска Симиќ и Проф. д-р Оливер Тушевски 

 

Датум на полагање

Списоци за запишување

Практични испити

22.11.2023

Список

Теоретски испити (Проф. Соња Гаџовска Симиќ)

21.11.2023

Список

Теоретски испити (Проф. Оливер Тушевски)

23.11.2023

Список

Студентите кои планираат да полагаат, треба да се пријават електронски на списоците кои се достапни како линкови во ова соопштение до термините за полагање.

Информации за терминот за полагање, студентите ќе добијат на личната е-маил адреса.

Списоците ќе бидат затворени 72 часа (3 дена) пред полагање на испитот и поради тоа, студентите кои не се запишале на соодветниот список нема да може да полагаат.

 

Проф. д-р Соња Гаџовска Симиќ

Проф. д-р Оливер Тушевски 


| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
© 2023. Институт за биологија, ПМФ, УКИМ, Скопје.